Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 107: B loba Etɩɛn kug n kʋ

Kibar 107: B loba Etɩɛn kug n kʋ

YÃMB sẽn ne rao ning sẽn yĩgã yʋʋr la a Etɩɛn. Yaa a Zezi karen-biig sẽn sɩd sakd Wẽnnaam ne a sũur fãa. La ges-y bũmb ning sẽn paam-a masã! Rapã lobd-a-la ne kug-bɛda. La bõe yĩng tɩ b kis a Etɩɛn hal n wa lobd-a kug woto?

B sẽn lobd a Etɩɛn kuga

Wẽnnaam kɩtame t’a Etɩɛn maan yel-soalma. La ra-kãensã ra pa nong rẽ ye. B ra wẽeda no-koɛɛm ne a Etɩɛn a sẽn zãmsd nebã bũmb ningã zugu. La Wẽnnaam kõo a Etɩɛn yam wʋsgo, t’a tõog n wilg vẽeneg tɩ ra-kãensã pa togsd sɩd ye. Woto puuga rapã sũy n paase, tɩ b yõk a Etɩɛn la b bao neb n kɩt tɩ b rõd-a.

Maan-kʋʋdbã kãsmã soka a Etɩɛn yaa: ‘Nebã sẽn gomdã yaa sɩd bɩ?’ A Etɩɛn togsa bũmb ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Baasgẽ wã a yeelame tɩ pĩnd wẽndẽ wã me, nin-wẽns n da kis a Zeova no-rɛɛsdbã. A le yeela nebã woto: ‘Yãmb me wõnda nin-kãensã. Yãmb kʋʋ Wẽnnaam tʋm-tʋmd a Zezi, la yãmb pa tũud Wẽnnaam noyã ye.’

Tũudmã taoor dãmb sẽn wʋm dẽ wã, b sũyã puuga wʋsg hal tɩ b wãbd b yẽnã. La a Etɩɛn zẽka a neng n ges yĩngr n yeel yaa: ‘Ges-y-yã, mam nee a Zezi sẽn yas Wẽnnaam dɩtgo.’ Rapã sẽn wʋm dẽ n paasã, b yẽda b tʋbã, la b naag taab n yõk-a n veo n yiis tẽngã kɩrenga.

B sẽn ta be wã, b yeesa b futã n kɩs bi-bɩɩg a Soll t’a gũ. Yãmb pa ne a Soll fotã zug sɩda? Dẽ poore, rapã sɩngame n lobd a Etɩɛn kuga. A Etɩɛn yĩgimdame n pʋʋs Wẽnnaam n yeel yaa: ‘Zeova, da sɩbg-b yel-kãngã yĩng ye.’ A Etɩɛn da miime tɩ yaa tũudmã taoor dãmb sẽn da belg nebã yĩng la kẽer sẽn sak n lobd yẽ kugã. A sẽn pʋʋs n sa wã, a kiime.

Ned sã n maan yãmb wẽngã, yãmb maanda a soabã n lebs bɩ? Yãmb kota Wẽnnaam t’a sɩbg-a bɩ? A Etɩɛn ne a Zezi pa maan woto ye. B ra nonga neb nins sẽn pa nong-bã menga. Bɩ d modg n maan wa bãmba.

Tʋʋma 6:8-15; 7:1-60.Sogsgo

 • A Etɩɛn yaa ãnda, la Wẽnnaam ra sõngd-a lame t’a maand bõe?
 • Bõe la a Etɩɛn yeel tɩ kɩt tɩ tũudmã taoor dãmb sũy puug wʋsgo?
 • Rapã sẽn veo a Etɩɛn n yiis tẽngã kɩrengã, b maan-a-la bõe?
 • Foto wã zugu, ãnd la sẽn yas futã sɛɛgẽ wã?
 • Nand t’a Etɩɛn ki, a pʋʋsa a Zeova n yeel tɩ bõe?
 • Wala a Etɩɛne, ned sã n maan tõnd wẽnga, bõe la d segd n maane?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Tʋʋm 6:8-15.

  Wãn to la tũudmã taoor dãmb maand sɩlem sẽn na yɩl n gɩdg a Zeova Kaset rãmbã koe-moonegã? (Tʋʋ. 6:9, 11, 13)

 • Karm-y Tʋʋm 7:1-60.

  Bõe n sõng a Etɩɛn t’a togs koe-noogã bʋ-kaoodbã taoor sõma, la woto zãmsda tõnd bõe? (Tʋʋ. 7:51-53; Rom 15:4; 2 Tɩm. 3:14-17; 1 Pɩɛ. 3:15)

  Manesem bʋg la d segd n tall ne neb nins sẽn kis tõnd koe-moonegã? (Tʋʋ. 7:58-60; Mat. 5:44; Luk 23:33, 34)