Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 106: B yiis-b-la bãens roogẽ

Kibar 106: B yiis-b-la bãens roogẽ

GES-Y malɛkã sẽn pakd bãensã roogo. Rap nins sẽn yitã yaa a Zezi tʋm-tʋmdbã. Bɩ d ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ b kẽes-b bãensã.

Malɛk sẽn yiisd tʋm-tʋmdbã bãens-roogo

Vʋʋsem sõngã sẽn sig a Zezi karen-biisã zugã poor bilfu, a Pɩɛɛr ne a Zã yika daar a ye n debd Zerizalɛm wẽnd-doogẽ wã. B sẽn ta wẽnd-doogã noorã, b yãa rao sẽn yaa põore. A roga ne a komslmã. Nebã talld-a-la daar fãa n wat wẽnd-doogã noor t’a bõosd neb nins sẽn wat be wã. A sẽn yã a Pɩɛɛr ne a Zã wã, a bõos-b-la bũmbu. Yãmb mii tʋm-tʋmdbã sẽn maan bũmb ning bɩ?

B yalsame n ges raoã, t’a Pɩɛɛr yeel yaa: ‘Mam ka tar ligd ye. La mam na n kõo foo bũmb ninga mam sẽn tarã. Ne a Zezi yʋʋre, bɩ f yik n kẽne.’ Dẽ poore, a Pɩɛɛr gãda raoã nug rɩtg n zẽk-a t’a kell n yik n yals yĩngr n sɩng kẽna. Nebã sẽn yã yel-solemdã, b yɛɛsame la b sũurã yɩɩ noog wʋsgo.

A Pɩɛɛr yeela nebã tɩ yaa ne Wẽnnaam ning sẽn vʋʋg a Zezi wã pãng la yẽ ne a Zã sẽn maan yel-solem-kãngã wã. La a Pɩɛɛr ne a Zã sẽn wa n gomdã, Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb kẽer n wa. B sũurã yikame, a Pɩɛɛr ne a Zã sẽn togsd nebã t’a Zezi vʋʋgame wã yĩnga. Rẽ n so tɩ b yõk a Pɩɛɛr ne a Zã n kẽes bãense.

Vẽkembeoogã, tũudmã taoor dãmb wʋsg tigma taaba, n kɩt tɩ b tall a Pɩɛɛre, a Zã ne rao ning b sẽn sãoogã n wa. B soka a Pɩɛɛre ne a Zã yaa: ‘Yaa ne pãn-bʋg la yãmb sẽn maan yel-solem-kãnga wã?’

A Pɩɛɛr leok-b lame tɩ yaa ne Wẽnnaam ning sẽn vʋʋg a Zezi wã pãnga. La maan-kʋʋdbã ra pa mi b sẽn na n maan bũmb ning ye. Bala bãmb mengã ra yãame t’a Pɩɛɛr ne a Zã tõog n sãooga raoã. Dẽnd b yeela tʋm-tʋmdbã tɩ b ra le saag n gom a Zezi yell abada. Rẽ poore b bas-b lame tɩ b looge.

La tʋm-tʋmdbã ra ket n gomda a Zezi yell ne nebã, la b sãoogd bãad dãmbã. Nebã ra gomda yel-soalem nins b sẽn maandã yell zĩig fãa. La neb wʋsg n da yit tẽns sẽn pa zãr ne Zerizalɛm n wat ne bãad dãmb tɩ tʋm-tʋmdbã sãoogd-ba. Woto kɩtame tɩ sũ-kiir yõk tũudmã taoor dãmb tɩ b yõg tʋm-tʋmdbã n kẽes bãense. La tʋm-tʋmdbã pa kaoos bãensã roogẽ ye.

Baraar yʋng bala, Wẽnnaam malɛk n wa n pak bãensã roogo. Yãmb pa ne fotã zug sɩda? Malɛkã yeel-b lame yaa: ‘Kẽng-y n tɩ yaas-y Wẽnnaam doogã pʋgẽ n kell n moon nebã koɛɛgã.’ Vẽkembeoogã yibeoogo, tũudmã taoor dãmb tʋma neb tɩ b tɩ yiis tʋm-tʋmdbã bãensã roogẽ n wa, la b tɩ mikame tɩ tʋm-tʋmdbã ka be ye. B wa n yã-b lame tɩ b be wẽnd-doogẽ wã n zãmsd nebã, tɩ b tall-b n kẽng Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodbã ro-kãseng pʋgẽ.

Tũudmã taoor dãmb yeel-b lame yaa: ‘Tõnd yeela yãmb tɩ y ra le gom a Zezi yell yɛs ye. La yãmb pidsa Zerizalɛm ne y zãmsgã.’ Tʋm-tʋmdbã yeelame yaa: ‘Tõnd segd n saka Wẽnnaam n yɩɩd ninsaala.’ Dẽnd b kell n moona koe-noogã n ka bas ye. D segd n dɩka b togs-n-taare.

Tʋʋma sak a 3 n tɩ tãag a 5.Sogsgo

 • Daar a yembre, a Pɩɛɛr ne a Zã sẽn kẽng wẽnd-doogẽ wã, bõe n maane?
 • Bõe la a Pɩɛɛr yeel koamsa, la bõe la a maan n kõ-a tɩ tar yõod n yɩɩd ligdi?
 • Bõe yĩng tɩ Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb sũy puugi, la bõe la b maan a Pɩɛɛr ne a Zã?
 • A Pɩɛɛr yeela tũudmã taoor dãmb tɩ bõe, la b yeela tʋm-tʋmdbã tɩ b ra le maan bõe?
 • Bõe n kɩt tɩ tũudmã taoor dãmb maand sũ-kiiri, la b sẽn wa n kẽes tʋm-tʋmdbã bãens naoor a yiib-n-soabã bõe n maane?
 • B sẽn tall tʋm-tʋmdbã n kẽng Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodbã taoorã n zab-bã, b yeelame tɩ bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Tʋʋm 3:1-10.

  Baa ne b sẽn pa kõ tõnd tõog tɩ d gom gom-zẽna, n maag bãas la d vʋʋg kũumã, wãn to la a Pɩɛɛr goam nins sẽn be Tʋʋm 3:6 pʋgẽ wã wilg tɩ koɛɛgã mooneg yaa tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo? (Zã 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Karm-y Tʋʋm 4:1-31.

  Nebã sã n wa rat n gɩdg tõnd tɩ d ra le moon koe-noogã, wãn to la d tõe n dɩk pipi kiris-nebã togs-n-taare? (Tʋʋ. 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Karm-y Tʋʋm 5:17-42.

  Pĩnd wẽndẽ wã la rũndã-rũndã me, wãn to la neb sẽn pa a Zeova Kaset rãmb wilg tɩ b tara tagsg sẽn yaa sõma koe-noogã mooneg wɛɛngẽ? (Tʋʋ. 5:34-39)