Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 95: A Zezi sẽn zãms nebã to-to

Kibar 95: A Zezi sẽn zãms nebã to-to

DAAR a yembre, a Zezi yeela rao a ye t’a segd n nonga a taabã. La raoã soka a Zezi tɩ ãnd n yaa yẽ to? A Zezi ra mii raoã sẽn tagsd bũmb ninga. A ra tagsdame tɩ yaa yẽ buudã neb ne a tũudmã neb bal la a segd n nongẽ. La d ges a Zezi sẽn yeel raoã bũmb ninga.

Wakat ninga, a Zezi sã n dat n zãms neba bũmbu, a tũnugda ne kibare. Dẽnd a na n togsa raoã kibar t’a bãng sẽn yaa ned ning la yẽ to. Kibarã gomda Samari rao ne Zʋɩf a ye yelle. Tõnd ra zoe n yãa poorẽ wã tɩ Zʋɩf rãmbã wʋsg ra kisa Samari nebã. La kelg-y kibar ning a Zezi sẽn togsã:

Daar a yembre, Zʋɩf a ye n yi Zerizalɛm n dabd Zeriko, tɩ fãadb tek n yõk-a n deeg a ligdã fãa la b pãb-a t’a rat n ki tɩ b bas-a sorã zug la b looge.

La Zʋɩf rãmbã maan-kʋʋd a ye n wa n loogdẽ, n yã rao ning wagda wã sẽn pãbã. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning bɩ? A bʋdgame n looge. Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor soab a to me n wa n loogd so-kãng zugu. Yaa Levi neda. A yalsame bɩ? Ayo, yẽ me pa yals n na n sõng rao ning b sẽn pãbã ye. Ges-y fotã zug tɩ y na yã maan-kʋʋdã ne Levi nedã sẽn loogde.

La yãmb mii ned ning sẽn yals n sõngd raoã bɩ? Yaa Samari neda. Rao ning wagda wã sẽn pãbã yaool n da yaa Zʋɩf. La Samari nedã tɩbsa Zʋɩfã noadã, la rẽ poore a tall-a lame n kẽng sik-zĩigẽ t’a na n vʋʋse, la a tɩp n baase.

Samari nin-sõngã

A Zezi sẽn togs kibarã n sa, a soka ned ning sẽn da sok-a wã yaa: ‘Sã n yaa ne foo, neb a tãabã sʋka, ãnda n yaa ned ning wagda wã sẽn pãbã to? Yaa maan-kʋʋdã bɩ, Levi nedã bɩ, bɩ yaa Samari nedã?’

Raoã leokame tɩ yaa Samari nedã, bala yaa yẽ n ges raoã yelle.

A Zezi yeel-a lame yaa: ‘Yaa sɩda. Bɩ fo me kẽng n tɩ maan woto.’

A Zezi sẽn da zãmsd nebã to-to wã pa noom yãmb sɩda? Tõnd sã n karemd a Zezi sẽn yeel bũmb ning Biiblã pʋgẽ wã, d na n bãnga bũmb wʋsgo.

Luk 10:25-37.Sogsgo

 • Rao a ye soka a Zezi tɩ bõe, la yɩɩ bõe yĩnga?
 • Wakat ninga a Zezi tũnugda ne bõe n zãmsd nebã, la bõe la tõnd zoe n yã Zʋɩf rãmbã ne Samari rãmbã zugu?
 • A Zezi sẽn togs kibar ningã pʋgẽ, bõe n paam Zʋɩf a ye sẽn da rebd Zeriko?
 • Bõe la maan-kʋʋdã ne Levi nedã maan-yã?
 • Fotã zugu, ãnd soab la sẽn sõngd Zʋɩf ning b sẽn poglã?
 • A Zezi sẽn togs kibarã n sa wã, a soka raoã tɩ bõe, la a leokame tɩ bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Luk 10:25-37.

  Baa ne a Zezi sẽn da tõe n leok tõog karen-saambã nana-nana wã, wãn to la a sõng-a t’a tags yellã zug neere? (Luk 10:26; Mat. 16:13-16)

  Mak-bʋs la a Zezi rɩk sẽn na yɩl n sõng a kɛlgdbã tɩ b bas neb a taabã kisgri? (Luk 10:36, 37; 18:9-14; Tɩt 1:9)