Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 89: A Zezi riga koaasdbã

Kibar 89: A Zezi riga koaasdbã

YÃMB sẽn get a Zezi foto kãngã zugã a sũurã ka puug sɩda? Yãmb mii bũmb ning sẽn kɩt t’a sũurã puugã bɩ? Rap nins sẽn be wẽnd-doogã pʋgẽ wã yaa neb sẽn nong ligd wʋsgo. B rat n wẽga neb nins sẽn wat n na n pʋʋs Wẽnnaamã n paam ligd wʋsgo.

A Zezi sẽn tusd ligd-tɛkdb taabl dãmb n lubdẽ

Yãmb nee lolsã ne piisã la marwalã bɩ? Rapã koosda rũm-kãensã wẽnd-doogẽ wã. Yaa bõe yĩnga? Bala Israɛll nebã rata wal la rũms n maan maoong n kõ Wẽnnaam.

Wẽnnaam noor a ye n wilgd tɩ Israɛll ned sã n maan yel-wẽnde, a segd n maana maoong n kõ Wẽnnaam n kos sugri. Israɛll nebã ra tara wakat a taab me n segd n maand maando. La yɛ la nebã ra tõe n paam rũms n maan maoong n kõ Wẽnnaam?

Israɛll neb kẽer n da gʋʋnd wal la rũmsi. Dẽnd bãmb ra tõe n yãka rẽ n maan maand n kõ Wẽnnaam. La neb wʋsg ra pa tar rũms ye. Kẽer me sẽn da vɩ zĩig ningã zãra wʋsg ne Zerizalɛm, tɩ b ka tõe n tall b rũmsã hal be n wa Zerizalɛm ye. Yaa rẽ yĩng la nebã sẽn da wat wẽnd-doogẽ wã n daad rũmsã. La rapã ra koosda b rũmsã toogo. B ra wẽgda nebã. Sẽn paas menga, b ra pa segd n koosd wẽnd-doogẽ wã ye.

Yaa rẽ n puug a Zezi sũurã. Rẽ n so t’a tus rapã taabl dãmb n lubi, n sãeeg b ligdã tẽnga. A rɩka wĩ n maan kalwaas n dig rũmsã fãa n yiis wẽnd-doogẽ wã. A yeela neb nins sẽn da koosd marwalã yaa: ‘Yiis-y bõn-kãensã ka. Da maan-y mam Ba wã roog tɩ lebg teed koosg zĩig ye.’

A Zezi karen-biis kẽer n da tũud-a. B sẽn yã a sẽn maan bũmb ningã ling-b lame. La b tẽega Biiblã sẽn gomd Wẽnnaam bi-riblã yell n yet tɩ ‘Wẽnnaam doogã nonglem na n soog-a-la zãngã.’

A Zezi sẽn wa Zerizalɛm n na n maan Pakã, a maana yel-soalem wʋsg me. Rẽ poore, a yii Zide n na n leb Galile. La a tek n yalsa Samari. Bɩ d ges bũmb ning sẽn maan be.

Zã 2:13-25; 4:3, 4.Sogsgo

  • Bõe yĩng tɩ b koosd rũms wẽnd-doogẽ wã?
  • Bõe yĩng t’a Zezi sũurã yiki?
  • Wala yãmb sẽn ne fotã zugã, bõe la a Zezi sẽn maandã, la bõe la a yet neb nins sẽn koosd marwalã?
  • A Zezi karen-biisã sẽn yã a sẽn maan bũmb ningã, tẽeg-b-la bõe?
  • A Zezi sẽn wa n yi Galile n lebgdẽ wã, a pɩʋʋga tẽn-bʋgo?

Sokr a to

  • Karm-y Zã 2:13-25.

    A Zezi sũurã sẽn yik ne ligd tɛkdbã wẽnd-doogẽ wã wilgdame tɩ bõe la tõnd pa segd n maan Rĩungã Roogẽ? (Zã 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)