Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 87: A Zã lisa a Zezi

Kibar 87: A Zã lisa a Zezi

GES-Y wall sẽn sigd a Zezi zugu. A Zezi tara yʋʋm pis-tã masã. Rao ning sẽn yas koomã pʋgẽ ne-a wã yaa a Zã. Tõnd zoe n goma a Zã yelle. Yãmb ket n tẽra a Maari sẽn wa n kẽng n tɩ ges a Elizabɛt tɩ biig ning sẽn da be a Elizabɛt pʋgẽ wã sũur yɩ noog t’a virsã bɩ? Biigã yaa a Zã. La bõe la a Zã ne a Zezi sẽn maand masã wã?

A Zezi sẽn deeg lisg poore

A Zã lisa a Zezi Zʋrdẽ kʋɩlgã pʋgẽ. Ned sã n na n deeg lisgu, b lisda a soabã koomã pʋgẽ, la b wẽneg n yiis-a. A Zã sẽn da lisd nebã koomẽ wã yĩnga, b ra boond-a lame t’a Zãmbatiisi. La bõe yĩng t’a Zã lis a Zezi?

Yaa a Zezi meng n wa n bõos a Zã t’a lis-a. A Zã lisda neb nins sẽn dat n wilg Wẽnnaam tɩ b kota sugri, b sẽn maan yel-wẽnã yĩnga. La a Zezi me maana yel-wẽnd n dat n kos sugr bɩ? Ayo, a Zezi zɩ n maan yel-wẽnd ye. Bala yaa Wẽnnaam meng biiga. Dẽnd yaa bũmb a to yĩng la a sẽn kos a Zã t’a lis-a wã.

Nand t’a Zezi tɩ yã a Zã n bõos-a t’a lis-a, a ra yaa ra-wãada. A ra maanda taabl dãmb ne goeelse. A Maari sɩd a Zozɛf n da zãms-a, bala a ra yaa ra-wãada. La a Zeova ra pa tʋm a bi-riblã tẽng zug t’a wa yɩ ra-wãad ye. A ra kõ-a-la tʋʋmd a to. Wakat ra taame masã t’a Zezi segd n sɩng a tʋʋmdã. Dẽnd sẽn na yɩl n wilg nebã t’a na n sɩnga a ba wã sẽn tʋm-a t’a wa maan bũmb ningã maaneg masã, a kosa a Zã t’a lis-a. Wẽnnaam sũur yɩɩ noog bɩ?

N-ye, bala a Zezi sẽn puk koomẽ wã poore, koɛɛg n yi saasẽ n yeel yaa: ‘Ad-a yaa mam Bi-nongre, mam sẽn nong ne m sũur fãa.’ Sẽn paase, maana wa saasã pakame tɩ wall ning yãmb sẽn ne fotã zugã sigd a Zezi zugu. La pa wall sɩd-sɩd ye. Yaa Wẽnnaam vʋʋsem sõngã.

A Zezi lisgã poore, a kẽnga weoogẽ wã n tɩ pa be a yembr rasem pis-naase, bala a da rat n tagsa bũmb wʋsg yelle. La a Sʋɩtãan wa n bʋʋg-a-la beenẽ. Naoor a tãabo, a Sʋɩtãan makame n na n kɩt t’a Zezi maan bũmb sẽn kɩɩsd Wẽnnaam noore, la a Zezi pa tol n sak ye.

Rẽ poore, a Zezi lebgame n kuusẽ n tek n seg neba, la nin-kãens lebga a pipi karen-biisi. Bãmb kẽer yʋy la woto: A Ãndere, a Pɩɛɛre (b sẽn boond me t’a Sɩmo), a Filipi, a Natanayɛlle (b sẽn boond me t’a Bartelemi). A Zezi ne a karen-bi-paalsã kẽnga Galile. B sẽn ta Galile wã, b kẽnga a Natanayɛll tẽngẽ wã Kana. Beenẽ, a Zezi kẽnga kãadem kibs a ye sẽn yɩ kãsenga. A maana a pipi yel-solemdã beenẽ. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning bɩ? A kɩtame tɩ koom lebg rãam.

Matɩe 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mark 6:3; Zã 1:29-51; 2:1-12.Sogsgo

 • Rap a yiibã sẽn be fotã zugã yaa ãnd dãmba?
 • Wãn to la ned reegd lisgu?
 • Ãnd dãmb n da wat t’a Zã lisd-ba?
 • Bõe yĩng t’a Zezi wa kos a Zã t’a lis-a?
 • Wãn to la Wẽnnaam wilg t’a Zezi lisgã taa a yam?
 • A Zezi sẽn tɩ zĩnd a yembr weoogẽ wã rasem 40, bõe n maan be?
 • A Zezi pipi karen-biisã kẽer la ãnd dãmba, la a pipi yel-solemd yɩɩ bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Matɩe 3:13-17.

  A Zezi lisgã reegr wilgda a karen-biisã bõe lisgã wɛɛngẽ? (Yɩɩl 40:8, 97, 8, NW; Mat. 28:19, 20; Luk 3:21, 22)

 • Karm-y Matɩe 4:1-11.

  A Zezi sẽn da mi Gʋlsg Sõamyã sõma to-to wã zãmsda tõnd bõe? (Mat. 4:5-7; 2 Pɩɛ. 3:17, 18; 1 Zã 4:1)

 • Karm-y Zã 1:29-51.

  A Zãmbatiis yeela a karen-biisã tɩ b bas yẽ la b tũ ãnda, la wãn to la tõnd me tõe n maan wa yẽ? (Zã 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Karm-y Zã 2:1-12.

  Wãn to la a Zezi pipi yel-solemdã wilgd t’a Zeova pa mongd a sõgen dãmbã bõn-sõma? (Zã 2:9, 10; Yɩɩl 84:1211, MW; Zak 1:17)