Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 67: A Zozafat teega a Zeova

Kibar 67: A Zozafat teega a Zeova

YÃMB mii rap nins sẽn be foto wã zugã bɩ? Bõe la b maanda? B rebda zabre, la rap nins sẽn be taoorã yaa yɩɩn-yɩɩndba. La bõe yĩng tɩ bãmb pa zãad sʋʋs la kãn n na n tɩ zabe? Bɩ d ges tɩ d na bãng a võore.

Israɛll nebã sẽn debd zabre

A Zozafat yaa Bẽnzame ne Zida buudã rĩma. Yẽ ne a Akaab la a Zezabɛll fãa vɩɩmda wakat yɛnga. La a Zozafat ra yaa rĩm-sõngo. A ba a Aza me yɩɩ rĩm-sõngo. Rẽ n kɩt tɩ Bẽnzame ne Zida buudã neb vɩɩmd ne sũ-noog yʋʋm wʋsgo.

La bũmb n wa n maan tɩ nebã yɛɛse. Neb n wa n yeel a Zozafat yaa: ‘Sodaas wʋsg n yi Moaab ne Amo la Seyiir tãngã n wat n na n zab ne yãmba.’ Israɛll nebã wʋsg tigma taab Zerizalɛm n na n bõos a Zeova t’a sõng-ba. B kẽnga wẽnd-doogẽ wã, t’a Zozafat lʋɩ taoor n pʋʋs a Zeova n yeel yaa: ‘Zeova, tõnd ka tar pãng sẽn na n tõog zãma kãseng kãngã sẽn wat n na n zab ne tõndã ye. Tõnd ka mi d sẽn na n maan bũmb ning ye, d teega foo.’

A Zeova kelga b pʋʋsgã, n kɩt tɩ no-rɛɛs a ye yeel nebã yaa: ‘Ka yãmb n so zabra ye. Yaa Wẽnnaam n so. Ka yãmb n na n zab zab-kãngã ye. Yaas-y bal n ges a Zeova sẽn na n fãag yãmb to-to.’

Vẽkembeoog yibeoogo, a Zozafat yeela nebã tɩ b tẽ a Zeova t’a na n sõng-b lame. A yãka yɩɩn-yɩɩndb tɩ b na n lʋɩ sodaasã taoor n yɩɩnd n pẽgd a Zeova. B sẽn wa n kolgd zabrã zĩigẽ wã, yãmb mii bũmb ning sẽn maan bɩ? A Zeova kɩtame tɩ b bɛɛbã wẽneg n kʋ taaba. Israɛll nebã sẽn ta wã, b mikame tɩ b bɛɛbã fãa kiime.

Ad a Zozafat sɩd bãnga yam la a sẽn teeg a Zeova wã. Tõnd me segd n teeg-a lame.

1 Rĩm dãmba 22:41-54; 2 Kibaya 20:1-30.


Sogsgo

 • Ãnd la a Zozafate, la sasa bʋg la a vɩɩmd-yã?
 • Bõe yĩng tɩ Israɛll nebã ra zoet rabeem, la bõe la bãmb wʋsg maan-yã?
 • Wãn to la a Zeova leok a Zozafat pʋʋsgã?
 • Nand tɩ zabrã sɩnge, bõe la a Zeova maan-yã?
 • A Zozafat kibarã zãmsda tõnd bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y 2 Kibay 20:1-30.

  Wãn to la a Zozafat wilg Wẽnnaam sõgen dãmbã sẽn segd n maan bũmb ning yel-pakr wakate? (2 Kib. 20:12; Yɩɩl 25:15; 62:2)

  Sẽn mik tɩ wakat fãa a Zeova tũnugda ne neb n taasd a nin-buiidã a koɛɛgã, rũndã-rũndã a tũnugda ne ãnd dãmba? (2 Kib. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Zã 15:15)

  “Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa da-kãsenga zabr” sã n wa yiki, wãn to la yɛlã sẽn na n yɩ to-to ne tõndã na n yɩ wa sẽn yɩ to-to ne a Zozafatã? (2 Kib. 20:15, 17; 32:8; Wil. 16:14, 16)

  So-pakdbã la misioneer dãmbã maanda bõe koe-moonegã pʋgẽ tɩ wilgdẽ tɩ b rɩkda Levi nebã togs-n-taare? (2 Kib. 20:19, 21; Rom 10:13-15; 2 Tɩm. 4:2)