Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 72: Wẽnnaam sõnga rĩma

Kibar 72: Wẽnnaam sõnga rĩma

RAO ning sẽn pʋʋsd a Zeova tẽn-kugrã taoorã yʋʋr la a Ezekɩase. Yaa Bẽnzame ne Zida buudã rĩma. Yãmb mii bũmb ning sẽn kɩt t’a pʋʋsd a Zeova wã bɩ? La bõe yĩng t’a rʋʋg seb-kãensã a Zeova tẽn-kugrã taoore? Yaa zu-loees n tar-a. La yaa bõe yĩnga?

Rĩm a Ezekɩas sẽn pʋʋsde

Asiri sodaasã sãama Israɛll buud piigã. A Zeova basame tɩ b sãam-ba, bala b ra tʋmda tʋʋm-wẽnse. La masã, Asiri nebã waame n na n zab ne Bẽnzame la Zida buudã me.

Asiri rĩmã toola rĩm a Ezekɩas sɛb n na n paoog a Zeova la a yeel a Ezekɩas t’a ra nams a meng n zab ne yẽ ye. Yaa seb-kãens la a Ezekɩas sẽn dʋʋg Wẽnnaam tẽn-kugrã taoorã. La a Ezekɩas pʋʋsa a Zeova n yeel yaa: ‘Zeova, bɩ f fãag tõnd Asiri rĩmã nugẽ, tɩ dũniyã rãmb fãa bãng tɩ yaa foo bal n yaa Wẽnnaam.’ A Zeova kelga a Ezekɩas pʋʋsgã bɩ?

A Ezekɩas ra yaa rĩm-sõngo. A ra pa rĩm-wẽng wa Israɛll buud piigã rĩm dãmba, bɩ wa a ba a Akaaz ye. A Ezekɩas ra modgdame n tũud a Zeova noyã fãa. Dẽnd a Ezekɩas sẽn pʋʋs n sa wã bala, no-rɛɛs a Ezai tʋmame tɩ b tɩ yeel-a t’a Zeova yeelame yaa: ‘Asiri rĩmã ka na n kẽ Zerizalɛm tẽngã pʋgẽ ye. A sodaag baa a ye meng ka na n kolg tẽngã ye. B ka na n tão peem baa a ye be ye.’

Ges-y fotã sẽn be rɩtgã. Yaa yɛ sodaas la sẽn ki n dɩgã? Yaa Asiri sodaase. A Zeova tʋma a malɛk a ye t’a wa kʋ Asiri sodaas tus koabg la tus pis-nii la a nu yʋn-yɛng bala. Rẽ kɩtame tɩ Asiri rĩmã lebg n zoe n kul n pa yaas n zab yɛs ye.

Asiri sodaas sẽn ki

Dẽnd Bẽnzame ne Zida buudã põsame tɩ nebã tõog n le zĩnd ne laafɩ. La rĩm a Ezekɩas kũumã poore, yaa a biig a Manase n deeg naamã. A Manase ne a biig a Amo fãa yɩɩ rĩm-yoodo. Dẽnd nin-kʋʋr la tʋʋm-beed n le pid Bẽnzame ne Zida buudã neb sʋka. A Amo sõgen dãmbã wa n kʋ-a lame, t’a biig a Zozɩas lebg Bẽnzame ne Zida buudã rĩma.

2 Rĩm dãmba 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Sogsgo

 • Rao ning sẽn be foto wã zugã yaa ãnda, la bõe yĩng t’a be zu-loees wʋsg pʋgẽ?
 • Sɛb nins a Ezekɩas sẽn dʋʋg Wẽnnaam taoorã yaa bõe sɛba, la a pʋʋsda Wẽnnaam n yetẽ tɩ bõe?
 • A Ezekɩas ra yaa rĩm bʋg buudu, la a Zeova tʋma no-rɛɛs a Ezai t’a tɩ taas-a koe-bʋgo?
 • Wa b sẽn wilg foto wã zugã, bõe la a Zeova malɛkã maan Asiri nebã?
 • Baa Israɛll buud a yiibã sẽn vɩɩmd bãan pʋgẽ wã, a Ezekɩas kũumã poore bõe n maane?

Sogsg a taaba

 • Karm-y 2 Rĩm dãmb 18:1-36.

  Bõe la Asiri rĩmã sõgen kãseng a Rabsake yeel sẽn na yɩl n boog Israɛll nebã tẽebo? (2 Rĩm 18:19, 21; Yikri 5:2; Yɩɩl 64:4)

  Neb sã n wa kɩɩsd a Zeova Kaset rãmbã tʋʋmdã, wãn to la b tõe n dɩk a Ezekɩas togs-n-taare? (2 Rĩm 18:36; Yɩɩl 39:2; Yel. 26:4; 2 Tɩm. 2:24)

 • Karm-y 2 Rĩm dãmb 19:1-37.

  A Zeova Kaset rãmbã sã n wa be toog pʋgẽ, wãn to la b rɩkd a Ezekɩas togs-n-taare? (2 Rĩm 19:1, 2; Yel. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Zak 5:14, 15)

  Bõe ne bõe la a Zeova maan n wilg a Senakeriib t’a pa baa fʋɩ, la ãnd la a Senakeriib makda? (2 Rĩm 19:32, 35, 37; Wil. 20:2, 3)

 • Karm-y 2 Rĩm dãmb 21:1-6, 16.

  Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ Zerizalɛm rĩm-wẽnsã fãa sʋka, yaa a Manase n yɩ wẽng n yɩɩda? (2 Kib. 33:4-6, 9)