Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 70: Zĩm-bedr n vel a Zonas

Kibar 70: Zĩm-bedr n vel a Zonas

GES-Y rao ning sẽn be koomã pʋgẽ wã. Yell n na n paam-a, bala zĩnfã rat n vel-a lame. Yãmb mii raoã bɩ? A yʋʋr la a Zonase. Bɩ d ges bũmb ning sẽn kɩt t’a wa be koomã pʋgẽ wã.

A Zonas yaa a Zeova no-rɛɛsa. No-rɛɛs a Eliize kũumã poor bala, a Zeova yeela a Zonas yaa: ‘Yik n kẽng Niniiv sẽn yaa tẽn-kãsengã n tɩ moon n yeel t’a nebã kongame. Bala b wẽnemã yaa wʋsgo.’

A Zonas ne zĩm-bedr

La a Zonas ra pa rat n kẽng ye. A zãgsame n yik n kẽ batayo sẽn da pa teesd Niniiv sẽnes meng ye. La a Zeova sũurã pa yɩ noog ne-a ye. A kɩtame tɩ seb-kẽeng na n fug wʋsg hal tɩ batayo wã meng rat n bõre. Rabeem wʋsg n yõk batayo wã rãmb tɩ b kelemd n kot b wẽnnaam dãmbã tɩ b sõng-ba.

A Zonas wa n kong n yeel-b lame yaa: ‘Mam tũuda a Zeova, Wẽnnaam ning sẽn naan yĩngr la tẽngã. A Zeova yeela maam tɩ m maan bũmbu, la mam pa rat n maan ye. Rẽ n kɩt tɩ m zoetẽ.’ Batayo wã rãmb sok-a lame yaa: ‘D maan-f bõe tɩ sebgã sigi?’

A Zonas yeelame tɩ b rɩk yẽ n lob koomã pʋgẽ tɩ koomã na n sigame. Batayo wã rãmb ra pa rat n lob-a ye. La b sẽn wa n mik tɩ sebgã yãngdame wã, b kong n dɩk-a lame n lob koomã pʋgẽ. Sebgã kell n yõka zĩig pʋgẽ, tɩ koomã me sigi.

B sẽn lob a Zonas koomẽ wã, zĩm-bedr n vel-a, la a pa ki ye. A paa zĩnfã pʋgẽ rasem a tãabo. A Zonas sũurã sãamame, a sẽn zãgs a Zeova noorã n pa kẽng Niniivã. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning a sẽn wa n be zĩnfã pʋgẽ wã bɩ?

A pʋʋsa a Zeova n bõos-a t’a sõng-a. A Zeova kɩtame tɩ zĩnfã tɩ wʋk a Zonas koomã noore. Rẽ poore, a Zonas kẽnga Niniivi. Woto wilgda tõnd t’a Zeova sã n yeel tɩ d maan bũmbu, d segd n maaname.

Zonas sak a 1 n tɩ tãag a 4.Sogsgo

 • A Zonas yaa ãnda, la a Zeova yeel-a lame t’a maan bõe?
 • A Zeova sẽn tʋm a Zonas t’a ra pa rat n kẽngã, a Zonas maana bõe?
 • A Zonas yeela batayo wã rãmb tɩ b maan bõe tɩ sebgã sigi?
 • Wala y sẽn ne foto wã zʋgã, a Zonas sẽn wa n bõrd mogrã pʋgẽ wã, bõe n paam-a?
 • A Zonas paa zĩm-bedrã pʋgẽ rasem a wãna, la bõe la a maan-yã?
 • Zĩm-bedrã sẽn wʋk a Zonasã poore, a yik n kẽnga yɛ, la woto zãmsda tõnd bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Zonas 1:1-2:1.

  A Zeova sẽn tʋm a Zonas t’a tɩ moon Niniiv nebã, wãn to la a Zonas ra get tʋʋm kãngã? (Zon. 1:2, 3; Yel. 3:7; Koɛ. 8:12)

 • Karm-y Zonas 2:2, 3, 11.

  Wãn to la a Zonas kibarã kõt tõnd bas-m-yam t’a Zeova na n leokda tõnd pʋʋsgã? (Yɩɩl 22:25; 34:7; 1 Zã 5:14)

 • Karm-y Zonas 3:1-10.

  A Zeova sẽn kell n kõ a Zonas tʋʋmd baa ne a pipi kongrã kõta tõnd bas-m-yam bʋgo? (Yɩɩl 103:14; 1 Pɩɛ. 5:10)

  Tõnd sã n nong n yɩta tao-tao n sãbsd tõnd moonegã zĩigẽ nebã, bõe la a Zonas ne Niniiv nebã kibarã zãmsd tõndo? (Zon. 3:6-9; Koɛ. 11:6; Tʋʋ. 13:48)