Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 68: B vʋʋga kom-dibli a yiibu

Kibar 68: B vʋʋga kom-dibli a yiibu

BIIG sẽn ki sã n lebg n vʋʋge, a ma wã sũur pa na n yɩ noog sɩda? A sũurã na n yɩɩ noog hal wʋsgo! La ned sã n ki, a tõe n le vʋʋgame bɩ? Neb n zoe n ki n lebg n vʋʋg bɩ?

Ges-y raoã ne pagã la bi-riblã sẽn be foto wã zugã. Raoã yaa no-rɛɛs a Eli. Pagã yaa pʋg-kõor sẽn vɩ Zarefate, la bi-riblã yaa pʋg-kõorã biiga. Raar a yembre, biigã lʋɩɩ bãaga, la bãagã kengame hal tɩ biigã ki. A Eli yeela pagã t’a rɩk biigã n kõ-a.

A Eli ne pʋg-kõor ne a biigã b sẽn vʋʋge

A Eli reega biigã n dʋ yĩngr doog ningã yẽ sẽn da beẽ wã, n gãneg-a gãagã zug n pʋʋs a Zeova n yeel yaa: ‘Zeova, kɩt tɩ biigã vʋʋge.’ Biigã sɩd vʋʋgame! A Eli talla biigã n sig n lebs-a a ma la a yeel yaa: ‘Gese, fo biigã vʋʋgame.’ Yaa rẽ yĩng la yãmb sẽn ne tɩ pagã sũur yaa noog hal t’a nintãmã rʋʋgdẽ wã.

A Eliize me yɩɩ a Zeova no-rɛɛsa. Sɩngrẽ wã a ra sõngda a Eli. La a Zeova wa n kɩtame tɩ yẽ me tõe n maand yel-soalma. Daar a yembre, a Eliize kẽnga Sunem, tɩ pag reeg-a sãand sõma. Pagã wa n doga bi-ribla.

Biigã sẽn wa n lebg bedr bilfu, a yika raar a ye yibeoog n kẽng a ba wã nengẽ pʋtẽ wã. La biigã wa n yika zĩig pʋgẽ n kelemdẽ t’a zugã n zabde. B sẽn tall-a n kulã, a tɩ kiime. A ma wã sũur sãama wʋsgo, t’a yik tao-tao n tɩ bool a Eliize.

A Eliize sẽn ta wã, a kẽe roog ning pʋgẽ b sẽn gãneg biigã. A pʋʋsa a Zeova, la a tẽeg a meng biigã zugu. Sẽn yɩ bilfu, biigã tĩsa naoor a yopoe n puk a ninã. Pagã sẽn kẽ roogã pʋgẽ n yã t’a biigã vʋʋgame wã, a sũurã yɩɩ noog hal wʋsgo.

Neb nins sẽn ki wã yaa wʋsgo. B kũumã sãama b zaka rãmb ne b zo-rãmbã sũy wʋsgo. Tõnd yẽ pa tõe n vʋʋg kũum ye. La a Zeova tõeeme. Taoore, d na n goma kũum vʋʋgrã yelle.

1 Rĩm dãmba 17:8-24; 2 Rĩm dãmba 4:8-37.


Sogsgo

 • Neb a tãabã sẽn be fotã zugã yaa ãnd dãmba, la bõe n paam biigã?
 • A Eli pʋʋsa Wẽnnaam n kos bõe, la rẽ poore bõe n maane?
 • A Eli sõgnã yʋʋr la bõe?
 • Bõe yĩng tɩ b bool a Eliize Sunem pagã zakẽ?
 • Bõe la a Eliize maan-yã, la biig ning sẽn da ki wã maana bõe?
 • A Eli la a Eliize sẽn maan bũmb ningã wilgdame t’a Zeova tara tõog bʋgo?

Sogsg a taaba

 • Karm-y 1 Rĩm dãmb 17:8-24.

  Wãn to la a Eli sakrã la a tẽebã paam makre? (1 Rĩm 17:9; 19:1-4, 10)

  Bõe n wilgd tɩ Zarefat pʋg-kõorã tẽeb ra yaa wʋsgo? (1 Rĩm 17:12-16; Luk 4:25, 26)

  Wãn to la Zarefat pʋg-kõorã kibar wilgd t’a Zezi sẽn yeel bũmb ning Matɩe 10:41, 42 wã yaa sɩda? (1 Rĩm 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Karm-y 2 Rĩm dãmb 4:8-37.

  Sunem pagã sẽn deeg sãambã to-to wã zãmsda tõnd bõe? (2 Rĩm 4:8; Luk 6:38; Rom 12:13; 1 Zã 3:17)

  Wãn to la d tõe n maan Wẽnnaam sõgen dãmbã neer rũndã-rũndã? (Tʋʋ. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heb. 6:10)