Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 66: Na-pag a Zezabɛlle

Kibar 66: Na-pag a Zezabɛlle

RĨM a Zeroboam kũumã poore, rĩm dãmb nins fãa sẽn dɩ naam buud 10 zugã yɩɩ rĩm-yoodo. Rĩm a Akaab wẽnemã n da yɩɩd b fãa. Yãmb mii sẽn yaa bũmb ning yĩng bɩ? Yaa a pag a Zezabɛll sẽn da yaa nin-wẽng wʋsgã yĩnga.

A Zezabɛll ra pa Israɛll ned ye. Ra yaa Sɩdõ rĩmã bi-pugla. A ra pʋʋsda ziri wẽnnaam a Baalle, la a ra kɩtame t’a Akaab ne Israɛll neb wʋsg me ra pʋʋsd a Baalle. A Zezabɛll ra kisa a Zeova. A kɩtame tɩ b kʋ a Zeova no-rɛɛsdb wʋsgo. Kẽer kong n zoe n tɩ solga tãens bogdẽ t’a pa paam n kʋ-b ye. A Zezabɛll sã n da rat bũmbu, a saka a kʋ ned menga.

Daar a yembre, a Zezabɛll yãame tɩ rĩm a Akaab sũurã pa noome, t’a soka yaa: ‘Yaa bõe n maan tɩ fo sũurã pa noom rũndã?’

A Akaab leokame yaa: ‘Mam yeela a Nabot t’a koos a pʋʋgã ne maam la a zãgsame.’

La a Zezabɛll yeela a sɩdã t’a ra sãam a sũur t’a na n deega pʋʋgã n kõ-a.

A Zezabɛll gʋlsa sebr n kɩt tɩ b tɩ kɩs a Nabot sẽn be tẽng ning pʋgẽ wã nanambsã. A yeela sebrã pʋgẽ tɩ b kɩt tɩ nin-yood rõd a Nabot n yeel t’a tʋʋsa Wẽnnaam ne rĩmã, la b yiis-a yɩng n lob-a ne kug t’a ki.

A Zezabɛll sẽn wʋm a Nabot kũumã bala, a yeela a Akaab yaa: ‘Yik n tɩ reeg a Nabot pʋʋgã masã.’ A Zezabɛll sẽn kɩt tɩ b kʋ a Nabotã, a pa segd ne sɩbgr sɩda?

Na-pag a Zezabɛll

A Zeova tʋma a Zehu t’a tɩ sɩbg-a. A Zezabɛll sẽn wʋm t’a Zehu watame wã, a manega a meng hal sõmã la a rẽes a ninã kɩrʋ. La a Zehu sẽn kẽ na-zakẽ wã n yã a Zezabɛll sẽn yas fenetrẽ wã, a yeela rap nins sẽn da yas a sɛɛgẽ wã tɩ b tus a Zezabɛll n lubi. Yãmb pa ne rapã sẽn gãd-a wã sɩda? B tus-a lame t’a tũ fenetrẽ wã n lʋɩ tẽng n ki.

1 Rĩm dãmba 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Rĩm dãmba 9:30-37.Sogsgo

 • Ãnd la a Zezabɛlle?
 • Bõe n sãam rĩm a Akaab sũurã daar a yembre?
 • Bõe la a Zezabɛll maan n na n paam a Nabot viyn pʋʋgã n kõ a sɩd a Akaabe?
 • Ãnd la a Zeova tʋm t’a tɩ sɩbg a Zezabɛlle?
 • Wa yãmb sẽn ne foto wã zugã, a Zehu sẽn ta a Zezabɛll nengẽ na-yirã, bõe n maane?

Sogsg a taaba

 • Karm-y 1 Rĩm dãmb 16:29-33 la 18:3, 4.

  Rĩm a Akaab wakatã, Israɛll nebã yel-manesmã ra lebga wẽng n ta zĩ-bʋgo? (1 Rĩm 16:33)

 • Karm-y 1 Rĩm dãmb 21:1-16.

  Wãn to la a Nabot wilg t’a tara raoodo, la t’a sakda a Zeova? (1 Rĩm 21:1-3; Maan. 25:23-28)

  Tõnd sũur sã n sãam, wãn to la a Akaab kibarã sõngd tõnd tɩ d bãng d sẽn pa segd n maan bũmb ninga? (1 Rĩm 21:4; Rom 5:3-5)

 • Karm-y 2 Rĩm dãmb 9:30-37.

  A Zehu sẽn tall yẽesem ning a Zeova raabã maaneg pʋgẽ wã zãmsda tõnd bõe? (2 Rĩm 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tɩm. 4:2)