Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 61: A Davɩɩd lebga rĩmã

Kibar 61: A Davɩɩd lebga rĩmã

A SAYULL le makame n na n yõk a Davɩɩde. A yãka sodaas tus a tãab sẽn mi zabr sõma tɩ b na n yãag-a tɩ b tɩ bao a Davɩɩde. A Davɩɩd sẽn wʋm rẽ wã, a kɩtame tɩ neb na n tɩ gũus n ges a Sayull ne a sodaasã sẽn na n gãand zĩig ning yʋn-kãngã. Rẽ poore, a soka a neb a yiib woto: ‘Ãnda n na n tũ maam n kẽng a Sayull sika zĩigẽ?’

A Davɩɩd sẽn zẽk a koɛɛg n boond rĩm a Sayull

A Abisayi leokame tɩ yẽ n na n tũ. A Abisayi yaa a Davɩɩd kẽem a Zeruiya biiga. A Davɩɩd ne a Abisayi ta n mikame t’a Sayull ne a sodaasã ra gõeeme. B soosame n kẽ sikã zĩigẽ n dɩk a Sayull kãndã ne a lɩngã sẽn da rɩg a zugẽ wã. B fãa sẽn da gõe sõma wã yĩnga, ned baa a ye ka bãng ye.

Ges-y a Davɩɩd ne a Abisayi sẽn be zĩig ning masã. B lebg n yii sikã zĩigẽ tɩ bũmb ka paam-b ye. Masã, b bee tãngã zugu. A Davɩɩd zẽka a koɛɛg n yeel Israɛll sodaasã naab yaa: ‘Abneer, bõe yĩng tɩ fo pa gũ rĩmã sẽn yaa f zu-soabã? A kãndã ne a lɩngã bee yɛ?’

A Sayull nekame, n bãng a Davɩɩd koɛɛgã n sok-a yaa: ‘Yaa m biig a Davɩɩd bɩ?’ Foto ning sẽn be rɩtgã pʋgẽ, yãmb pa ne a Sayull ne a Abneer sɩda?

A Davɩɩd yeela a Sayull yaa: ‘N-ye, m zu-soab la m dĩma, yaa maam. Yaa bõe tɩ y rigd maam? Mam maana yãmb bõe? Naaba, ad y kãndã, tʋm-y ned a ye t’a wa reege.’

Rĩm a Sayull ne a Abneer

A Sayull yeelame yaa: ‘Mam kongame. Mam maana yalemdo.’ Rẽ poore, a Davɩɩd rɩka a sor t’a Sayull me lebg n kuli. La a Davɩɩd tagsame t’a sã n pa zoe n kẽng Filisti rãmbã tẽngẽ, a Sayull na n wa kʋ-a-la raar a yembre. A sɩd kẽnga Filisti rãmbã nengẽ, n belg Filisti nebã tɩ b tẽ t’a lebga b zoa.

Kaoosg zugẽ Filisti nebã wa n zaba ne Israɛll nebã. A Sayull ne a Zonatã kii zabrã pʋgẽ, t’a Davɩɩd sũurã sãam wʋsgo. A gʋlsa yɩɩll b yĩnga, la yɩɩlã pʋgẽ a yeelame yaa: ‘M saam-biig a Zonatã, mam sũurã sãamame. Mam da nonga foo wʋsgo.’

Rẽ poore, a Davɩɩd leba Israɛll n tɩ zĩnd Hebrõ. Zabr n zĩnd neb nins sẽn da rat t’a Sayull biig a Isbosɛt reeg naamã ne neb nins sẽn da rat tɩ yɩ a Davɩɩdã sʋka. La yaa a Davɩɩd n lebg rĩmã. A sẽn wa n deegd naamã t’a tara yʋʋm 30. A rɩɩ naam Hebrõ yʋʋm a yopoe la pʋɩ-sʋka. A roga kom-dibli kẽer Hebrõ. Bãmb kẽer yʋy la woto: A Amnõ, a Absalom la a Adoniza.

A Davɩɩd ne a sodaasã yika raar a ye n na n tɩ zab n deeg Zerizalɛm. Ra yaa tẽn-neere. Yaa a Davɩɩd kẽem a Zeruiya bi-ribl a Zoaab n lʋɩ zabrã taoore. Rẽ poore, a Davɩɩd kɩtame t’a Zoaab lebg a sodaasã naaba. A Davɩɩd sɩnga naam dɩɩb Zerizalɛm masã.

1 Sãmwɛll 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Sãmwɛll 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Kibaya 11:1-9.Sogsgo

 • Bõe la a Davɩɩd ne a Abisayi maan wakat ning a Sayull sẽn wa n gõe sikã zĩigẽ wã?
 • A Davɩɩd soka a Sayull tɩ bõe?
 • A Davɩɩd sẽn gom ne a Sayull n sa wã, a kẽnga yɛ?
 • Bõe n sãam a Davɩɩd sũurã wʋsg tɩ kɩt t’a gʋls yɩɩll n wilg a sũ-sãangã?
 • B sẽn wa n kõ a Davɩɩd naam Hebrõ wã t’a tara yʋʋm a wãna? Togs-y a kom-dibli kẽer yʋya.
 • Kaoosg zugẽ, a Davɩɩd tɩ rɩɩ naamã yɛ?

Sogsg a taaba

 • Karm-y 1 Sãmwɛll 26:1-25.

  A Davɩɩd goam nins sẽn be 1 Sãmwɛll 26:11 wã wilgdame t’a ra tara manesem bʋg ne neb nins Wẽnnaam sẽn yãkã? (Yɩɩl 37:7; Rom 13:2)

  Tõnd sã n maan d sẽn tõe fãa n maand ned neer t’a maand a toor kae, wãn to la a Davɩɩd goam nins sẽn be 1 Sãmwɛll 26:23 wã sõngd tõnd tɩ d kell n da sãam d sũuri, la d ket n maand sẽn yaa sõma? (1 Rĩm 8:32; Yɩɩl 18:21)

 • Karm-y 2 Sãmwɛll 1:26.

  Wãn to la kiris-nebã me tõe n tall “nonglem wʋsg” bãmb ne taab sʋk wa a Davɩɩd ne a Zonatã? (1 Pɩɛ. 4:8; Kol. 3:14; 1 Zã 4:12)

 • Karm-y 2 Sãmwɛll 5:1-10.

  A Davɩɩd rɩɩ naamã yʋʋm a wãn Hebrõ, la yʋʋm a wãn Zerizalɛm, la fãa yɩɩ yʋʋm a wãna? (2 Sãm. 5:4, 5)

  Yaa bõe n kɩt t’a Davɩɩd ra tar pãng wʋsgo, la woto zãmsda tõnd bõe rũndã-rũndã? (2 Sãm. 5:10; 1 Sãm. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)