Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 43: A Zozue lebga taoor soaba

Kibar 43: A Zozue lebga taoor soaba

A MOIIZ da rat n naaga Israɛll nebã n tɩ kẽ Kanaã tẽngã pʋgẽ. A yeela a Zeova woto: ‘Mam kotame tɩ f bas maam tɩ m kẽng n tɩ ges tẽn-neer ning sẽn be Zʋrdẽ kʋɩlgã poorã.’ La a Zeova leok-a lame yaa: ‘Ra le gom yel-kãngã yell ne maam ye.’ Yãmb mii bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova yeel woto wã bɩ?

Tẽeg-y t’a Moiiz ne a Aarõ pa yeel Israɛll nebã tɩ yaa a Zeova n kɩt tɩ koomã yi pĩigã pʋgẽ ye. B yeelame tɩ yaa bãmb n maane. Dẽnd b pa waoog a Zeova ye. Yaa rẽ yĩng la a Zeova sẽn yeel tɩ b pa na n kẽ Kanaã tẽngã.

A Aarõ kũumã kiis a wãn poore, a Zeova yeela a Moiiz yaa: ‘Peeg a Zozue n kẽng n tɩ yaas maan-kʋʋd a Eleazaar la nebã taoore, n yeel-b t’a Zozue n na n lʋɩ b taoor masã.’ Wala yãmb sẽn ne fotã zugã, a Moiiz kell n maana a Zeova sẽn yeel-a bũmb ningã.

A Moiiz sẽn wilgd nebã t’a Zozue n na n lʋɩ b taoore

Rẽ poore, a Zeova yeela a Zozue yaa: ‘Nang pãnga, keng f sũuri. Tɩ bõe, yaa foo n na n tall Israɛll nebã n kẽ tẽng ninga mam sẽn da wẽen tɩ mam na n kõo bãmbã. La mam bee ne foom.’

Rẽ poore, a Zeova yeela a Moiiz t’a rʋ tãng ning sẽn be Moaab tẽngã pʋgẽ tɩ b boond tɩ Nebo wã zugu. A sẽn dʋ wã, a yãa Kanaã tẽngã sẽn yaa neer to-to wã. A Zeova yeel-a lame yaa: ‘Tẽng ningã mam sẽn da wẽen ne a Abrahaam ne a Izaak la a Zakoob tɩ m na n kõo b yagensã la woto. Mam kɩtame tɩ f yã-a, la f pa na n kẽ a pʋgẽ ye.’

A Moiiz kii Nebo tãngã zugu. Rẽ t’a ra tara yʋʋm koabg la pisi, la a ra ket n tara pãnga, t’a ninã me ket n ne sõma. A Moiiz kũumã sãama nebã sũy wʋsg tɩ b yãbe. La b sẽn paam t’a Zozue na n lʋɩ b taoorã yɩ-b-la noogo.

Sõdbo 27:12-23; Tõodo 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Sogsgo

 • Neb a yiibã sẽn yas ne a Moiizã yaa ãnd dãmba?
 • A Zeova yeela a Zozue tɩ bõe?
 • Bõe yĩng t’a Moiiz rʋ Nebo tãngã zugu, la bõe la a Zeova yeel-a?
 • A Moiiz sẽn wa n kiidẽ wã t’a tara yʋʋm a wãna?
 • Bõe yĩng tɩ nebã sũur da sãame, la bõe n da kɩt tɩ b sũyã yaa noog me?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sõdb 27:12-23.

  Tʋʋm-kãseng bʋg la a Zeova bobl a Zozue, la bõe n wilgd t’a Zeova geta a nin-buiidã yell rũndã-rũndã? (Sõd. 27:15-19; Tʋʋ. 20:28; Heb. 13:7)

 • Karm-y Tõod 3:23-29.

  Bõe yĩng t’a Zeova pa bas t’a Moiiz ne a Aarõ kẽ kãabg tẽngã pʋgẽ, la woto zãmsda tõnd bõe? (Tõo. 3:25-27; Sõd. 20:12, 13)

 • Karm-y Tõod 31:1-8, 14-23.

  Wãn to la a Moiiz sẽn yeel Israɛll nebã bũmb ning n yaool n na n ki wã wilgd t’a saka a Zeova sɩbgrã? (Tõo. 31:6-8, 23)

 • Karm-y Tõod 32:45-52.

  Biiblã yõod yaa bõe ne tõndo? (Tõo. 32:47; Maan. 18:5; Heb. 4:12)

 • Karm-y Tõod 34:1-12.

  Baa ne a Moiiz sẽn zɩ n yã a Zeova mengã, wãn to la Tõod 34:10 wilgd zood ning sẽn be yẽ ne a Zeova sʋkã? (Yik. 33:11, 20; Sõd. 12:8)