Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 38: Rap 12 n tɩ ges Kanaã

Kibar 38: Rap 12 n tɩ ges Kanaã
Israɛll rapã sẽn zãad tɩɩs biisi

GES-Y rap a yiibã sẽn zãad bũmb ninsã. Yaa sib-gĩnd sẽn yaa bedre, kankama la grenadinni. Da yaa zɩsgo, hal tɩ yɩ tɩlae tɩ b yagl raoog zugu, tɩ rap a yiib rɩk n palg b bãgdẽ. La woto fãa yii yɛ? Yii Kanaã. Tẽeg-y t’a Abrahaam, a Izaak la a Zakoob ra zĩnda Kanaã. La komã yĩng n kɩt t’a Zakoob ne a zakã rãmb yik n kẽng Ezipti. Wakat kãng n tãag masã yaa yʋʋm kobs-yi la piig la a yoobe. A Moiiz peegda Israɛll nebã masã n debd Kanaã. B taa rasempʋɩɩgã zĩig ning b sẽn boond tɩ Kadɛsã.

Nin-wẽns n vɩ Kanaã tẽngã pʋgẽ. Rẽ n so t’a Moiiz tʋm rap 12 tɩ b tɩ soos n ges tẽngã. A yeel-b-la woto: ‘Kẽng-y n tɩ ges-y neb nins sẽn vɩ be wã sã n yaa wʋsgo, la b sã n tara pãnga. Ges-y tẽngã sã n sakda koodo, la y zã tɩɩsã biis n wa.’

Rapã sẽn kẽng n lebg n wa, b yeela a Moiiz tɩ tẽngã yaa sõma hal wʋsgo. B zãa tɩɩsã biisã meng n wa wilg a Moiizi. La rap piig la a yiibã sʋka, bãmb 10 n baas n yeel woto: ‘Tẽngã nebã yaa nin-wogdo, la b tara pãng me. Tõnd sã n mak n na n deeg tẽngã, b na n kʋʋ tõndo.’

Israɛll neb a taabã sẽn wʋm woto wã, b yɛɛsame n yeel yaa: ‘Tõnd fãa sã n da ki Ezipti, bɩ d sã n da ki weoogã pʋgẽ ka n são. Tẽngã neb na n kʋʋ tõndo, la b yõg d pagbã ne d kambã n looge. Bɩ d bas a Moiiz la d yãk ned a to t’a lʋɩ d taoore, tɩ d leb Ezipti.’

La rap 12 wã sʋka, a yiib n da teeg a Zeova. Yaa a Zozue ne a Kalɛɛb. B yeela Israɛll nebã yaa: ‘Ra zoe-y rabeem ye. A Zeova bee ne tõndo. D na n deega tẽngã nana-nana.’ La nebã pa kelg-b ye. B ra rat n kʋʋ a Zozue ne a Kalɛɛb menga.

A Zeova sũurã puuga wʋsgo, t’a yeel a Moiiz yaa: ‘Israɛll neb nins sẽn tar yʋʋm pisi la sẽn yɩɩd woto wã baa a ye ka na n kẽ Kanaã tẽngã pʋgẽ ye. B yãa bõn-bãn nins mam sẽn maan Ezipt ne weoogã pʋgẽ wã, la b baas n ket n pa tẽed maam ye. B fãa na n yeeba rasempʋɩɩgã pʋgẽ yʋʋm 40 n wa ki. Yaa a Zozue ne a Kalɛɛb bal n na n kẽ Kanaã.’

Sõdbo 13:1-33; 14:1-38.Sogsgo

 • Foto wã zugu, tɩɩs biis nins rapã sẽn zãadã yaa bõe ne bõe, la yita yɛ?
 • Bõe yĩng t’a Moiiz tʋm neb piig la a yiib tɩ b tɩ ges Kanaã tẽngã?
 • Neb piigã sẽn lebg n wa wã, bõe la b yeel a Moiizi?
 • Wãn to la neb a yiibã wilg tɩ b teega a Zeova, la nin-kãens yaa ãnd dãmba?
 • Bõe yĩng t’a Zeova sũur yiki, la a yeela a Moiiz tɩ bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sõdb 13:1-33.

  Ãnd dãmb la b yãk tɩ b tɩ ges tẽnga, la zu-no-kãseng bʋg la b ra tara? (Sõd. 13:2, 3, 18-20)

  Bõe yĩng t’a Zozue la a Kalɛɛb tagsgã ra pa wõnd neb a taabã, la woto zãmsda tõnd bõe? (Sõd. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 • Karm-y Sõdb 14:1-38.

  Bõe la b yeel tɩ wilgdẽ tɩ d pa segd n yẽgem ne neb nins a Zeova sẽn yãkã? (Sõd. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  Bõe la b yeel Sõdb 14:24 pʋgẽ tɩ wilgdẽ t’a Zeova sõgen fãa yell pak-a lame? (1 Rĩm 19:18; Yel. 15:3)