Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Babg a 3: Israɛll nebã sẽn yi Eziptã, n tãag b sẽn na n kos pipi rĩmã

Babg a 3: Israɛll nebã sẽn yi Eziptã, n tãag b sẽn na n kos pipi rĩmã

A Moiiz yiisa Israɛll nebã Ezipt n tall-b n kẽng Sinayi tãngẽ wã. Yaa be la Wẽnnaam kõ-b a noyã. Rẽ poore, a Moiiz tʋma rap 12 tɩ b na n tɩ ges Kanaã tẽngã. La rap 10 n lebg n wa gom goam sẽn yɛɛs nebã tɩ b ra rat n leb Ezipti. Israɛll nebã sẽn pa tẽ Wẽnnaamã yĩnga, a kɩtame tɩ b yeeb rasempʋɩɩgã pʋgẽ yʋʋm 40.

Wẽnnaam wa n yãka a Zozue t’a na n lʋɩ Israɛll nebã taoor tɩ b kẽ Kanaã tẽngã pʋgẽ. A Zeova maana yel-soalem n sõng-b tɩ b reeg tẽngã. A kɩtame tɩ Zʋrdẽ kʋɩlgã koom yalse, la a kɩt tɩ Zeriko lalsã me lʋɩ, la a kɩt me tɩ wĩntoogã yals raar a ye tõre. Yʋʋm a yoob poore, Israɛll nebã tõog n deega Kanaã tẽngã.

Sẽn sɩng ne a Zozue, bʋ-kaoodb n lʋɩ Israɛll nebã taoor yʋʋm kobs-tã la pis-nu la a yoob pʋgẽ. D na n goma bãmb wʋsg yelle. Wala makre, a Barake, a Zedeõ, a Zɛfte, a Samsõ la a Sãmwɛlle. D na n goma pagb kẽer me yelle, wala a Rahaabe, a Debora, a Zayɛlle, a Ruti, a Naomi la a Dalila. Yaa yʋʋm kobs-tã la pis-wɛ la a yoob pʋgẽ la yɛl nins b sẽn togs babg a tãabã pʋgẽ wã maan-yã.

Sɛk-roogã