Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 28: A Moiiz sẽn põs to-to

Kibar 28: A Moiiz sẽn põs to-to

YÃMB nee bi-pɛɛlg ning sẽn gãd pagã nugã n yãbdã bɩ? Yaa a Moiizi. Yãmb mii pʋg-ne-kãngã sẽn yaa ned ning bɩ? Yaa Ezipt naab a Faraõ bi-pugla.

A Faraõ bi-puglã sẽn yã a Moiizi

A Moiiz ma wã solg-a lame hal t’a wa paam kiis a tãabo. A ra pa rat tɩ Ezipt nebã kʋ-a ye. La a sẽn da mi tɩ b na n wa baas n yãa a biigã yĩnga, a maana bũmb n na n kogl-a sẽn na yɩl tɩ b ra kʋ-a ye.

A rɩka peoog n maneg sõma tɩ koom pa tõe n kẽ ye. A sagla a Moiiz peoogã pʋga, n yaool n dɩk peoogã n tɩ rɩgl Nill kʋɩlgã noore, moodã sʋka. A yeela a Moiiz kẽem a Miryam t’a yaas be sɛɛg n ges bũmb ning sẽn na n maane.

A Faraõ bi-puglã waa Nill kʋɩlgẽ wã n na n so, n yã peoogã sẽn be moodã sʋka. A yeela a yemb-poak a ye t’a tɩ rɩk peoogã n wa kõ-a. A Faraõ bi-puglã sẽn fõk peoogã, a yãame tɩ yaa bi-pɛɛlg sẽn yaa neer n sag be. Ra yaa a Moiizi. A ra yãbdame. A nimbãanegã yõka bi-puglã, t’a ra pa rat tɩ b kʋ-a ye.

A Miryam sẽn yã rẽ wã, a kolgame. Yãmb pa ne-a fotã zug sɩda? A Miryam soka a Faraõ bi-puglã yaa: ‘Yãmb datame tɩ mam tɩ bool Israɛll pag a yembr t’a wa reeg biigã n yẽsem n kõ-y bɩ?’

A Faraõ bi-puglã leokame t’a kẽng n tɩ bool pag t’a wa.

A Miryam wudga tao-tao n tɩ bool a ma. A Moiiz ma wã sẽn wa n ta, a Faraõ bi-puglã yeel-a lame t’a reeg biigã n yẽsm-a la a ges a yell t’a na n yao-a lame.

A Moiiz ma wã sɩd gesa a biigã yelle. A Moiiz sẽn wa n lebg bedr bilfu, a ma tall-a lame n tɩ kɩs a Faraõ bi-puglã, t’a wub-a wa a meng biiga. A Moiiz bɩɩ a Faraõ zakẽ wã.

Yikri 2:1-10.Sogsgo

  • Bi-pɛɛlg ning sẽn be foto wã zugã yaa ãnda, la ãnd nug-bil la a sẽn gãdã?
  • Bõe la a Moiiz ma wã maan sẽn na yɩl tɩ b ra kʋ a bi-pɛɛlgã?
  • Bi-pugl kɩdgã sẽn be fotã zugã yaa ãnda, la bõe la a maan-yã?
  • A Faraõ bi-puglã sẽn yã bi-pɛɛlgã, bõe la a Miriam yeel-yã?
  • Bõe la a Faraõ bi-puglã yeel a Moiiz ma wã?

Sogsg a taaba

  • Karm-y Yikr 2:1-10.

    Maana a wãn t’a Moiiz ma wã paam n na n wub a biigã la a zãms-a a Zeova noyã, la woto zãmsda roagdbã fãa bõe? (Yik. 2:9, 10; Tõo. 6:6-9; Yel. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tɩm. 3:15)