Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 25: A Zakoob kẽnga Ezipti

Kibar 25: A Zakoob kẽnga Ezipti

A ZOZƐF ra pa le tõe n yõk a meng ye. A mak n kong n yeela a sõgen dãmbã fãa tɩ b yi. A sõgen dãmbã sẽn yi n bas yẽ ne a ba-biisã, a sɩnga yãbre. A ba-biisã yɛɛsame, bala b pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a yãbdã ye. A Zozɛf wa n baas n yeel-b lame yaa: ‘Yaa maam la a Zozɛfe. M ba wã ket n vɩɩme bɩ?’

La a ba-biisã ra pa tõe n leok ye. B yɛɛsa wʋsgo. La a Zozɛf yeel-b lame yaa: ‘Wa-y n kolg-y ka.’ La b sẽn kolgã, a yeel-b lame yaa: ‘Mam yaa yãmb yao a Zozɛf yãmb sẽn koos tɩ b tall n wa Ezipt tẽngã.’

‘La masã, ra ning-y y meng taale, yãmb sẽn koos maam tɩ b tall maam n wa ka wã yĩng ye. Tɩ bõe, yaa Wẽnnaam n tʋm maam Ezipti, tɩ m wa fãag nebã vɩɩm. A Faraõ kɩtame tɩ mam lebg Ezipt soolmã fãa taoor soaba. Masã, bɩ y leb m ba wã nengẽ tao-tao n tɩ togs-a mam sẽn yeel yãmb bũmb ningã fãa, la y yeel-a t’a wa zĩnd Ezipt ka.’

Rẽ poore, a Zozɛf mobga a ba-biisã fãa sõma n mok-ba. A Faraõ sẽn wʋm t’a Zozɛf ba-biisã waame wã, a yeela a Zozɛf yaa: ‘Yeel bãmb tɩ b rɩk sarɛt rãmb n tɩ rɩk b kom-bõonegã ne b pagbã, la b tall b ba wã n wa. Mam na n baoa zĩ-sõng Ezipt tẽngã pʋgẽ n kõ-ba.’

A Zozɛf ba-biisã sɩd maana woto. Ges-y fotã zugu. Yãmb pa ne a Zakoob ne a zaka rãmb sẽn wat Ezipt t’a Zozɛf seg-b n mobg a ba wã sɩda?

A Zakoob zakã rãmb lebga wʋsgo. A Zakoob ne a kambã la a yagensã fãa ra yaa neb 70, pagbã la tʋm-tʋmdbã toor sẽn ka be. B fãa tɩ zĩnda Ezipti. B wa n boond-b lame tɩ Israɛll neba, bala Wẽnnaam toeema a Zakoob yʋʋrã tɩ lebg Israɛlle. Wa d sẽn na n yã taoorã, Wẽnnaam yãka Israɛll nin-buiidã tɩ yaa a neba.

Sɩngre 45:1-28; 46:1-27.

A Zozɛf ne a zakã rãmbã


Sogsgo

 • A Zozɛf sẽn togs a kẽem dãmbã a sẽn yaa ned ningã, bõe n maane?
 • A Zozɛf le yeela a kẽem dãmbã tɩ bõe?
 • A Faraõ sẽn wʋm a Zozɛf kẽem dãmbã kibarã, bõe la a yeel-yã?
 • A Zakoob zakã rãmb sẽn wa n debd Eziptã tɩ b yaa bãmb b wãna?
 • B wa n boonda a Zakoob zaka neb ne yʋ-bʋgo, la bõe yĩnga?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sɩngr 45:1-28.

  A Zozɛf kibarã pʋgẽ, bõe n wilgd t’a Zeova tõe n kɩtame tɩ yell sẽn da na n nams a sõgen dãmbã wẽneg n naf-ba? (Sɩng. 45:5-8; Ezai 8:10; Fil. 1:12-14)

 • Karm-y Sɩngr 46:1-27.

  A Zakoob sẽn da wa n debd Eziptã, a Zeova yeel-a lame tɩ bõe, tɩ kõ-a bas-m-yam? (Sɩng. 46:1-4)