Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 14: A Abrahaam tẽe Wẽnde

Kibar 14: A Abrahaam tẽe Wẽnde

YÃMB nee a Abrahaam sẽn dat n maan bũmb ningã bɩ? A zãada sʋʋga, la wõnda a rat n kʋʋ a bi-riblã. Bõe yĩng t’a rat n maan woto? D reng n ges sẽn yɩ to-to t’a Abrahaam ne a Saara wa paam b biigã.

A Abrahaam sẽn dat n kʋ a Izaak n kõ maoongo

Tẽeg-y tɩ Wẽnnaam da kãabame tɩ b na n paama biiga. La a Abrahaam ne a Saara sẽn da kʋʋl wʋsgã yĩnga, wõnda b ra pa tõe n paam biig ye. La a Abrahaam ra tẽedame tɩ Wẽnnaam tõe n kɩtame tɩ b paam biiga. D ges sẽn yɩ to-to.

Wẽnnaam sẽn yeel tɩ b na n paama biigã poore, maana yʋʋmde. A Abrahaam sẽn wa n tar yʋʋm 100 t’a Saara tar yʋʋm 90 wã, b roga bi-ribl n pʋd-a t’a Izaak. Wẽnnaam sɩd maana wa a sẽn da yeelã bal kɛpɩ!

La a Izaak sẽn wa n bɩ n lebg bedre, a Zeova kosa a Abrahaam bũmb n na n ges a sã n sɩd tẽeda yẽ. A boola a Abrahaam, t’a Abrahaam sake. T’a yeel-a yaa: ‘Rɩk a Izaak sẽn yaa fo bi-yendã, n kẽng tãng ning mam sẽn na n wilg foomã zug n tɩ maan maoongo.’

A Abrahaam sẽn wʋm woto wã, a sũurã sãamame. A ra nonga a bi-riblã hal wʋsgo. Tẽeg-y me tɩ Wẽnnaam da yeelame t’a Abrahaam kamb ne a yagens n na n vɩɩmd Kanaã. La a Izaak sã n ki, rẽ pa le tõe ye. A Abrahaam da pa wʋmd Wẽnnaam goamã võor ye, la a maana a sẽn yeelã bala.

A Abrahaam sẽn ta tãngã zugã, a mee tẽn-kugri. Rẽ poore, a sẽba a Izaak n dogl tẽn-kugrã zugu, n dɩk sʋʋgã n na n kodg-a. La Wẽnnaam malɛk a ye yeelame: ‘Abrahaam, Abrahaam!’ T’a Abrahaam sak tɩ: ‘Naaba!’

Tɩ malɛkã yeel-a tɩ Wẽnnaam yeelame yaa: ‘Ra maan biigã bũmb ye. Masã, mam bãngame tɩ fo tẽeda maam, bala fo ka mong maam fo biigã sẽn yaa fo bi-yendã ye.’

Ad a Abrahaam sɩd ra tẽeda Wẽnnaam ne a sũur fãa koe! A ra kɩsa sɩd t’a Zeova tõee bũmb fãa, la t’a tõeeme meng n vʋʋg a Izaake. La Wẽnnaam da pa rat t’a Abrahaam sɩd kʋ a Izaak ye. A kɩtame tɩ pesg yɩɩl gaag ne tuugu, t’a yeel a Abrahaam t’a yõk pesgã n maan maoong la a bas a biigã.

Sɩngre 21:1-7; 22:1-18.Sogsgo

 • Bõe la Wẽnnaam kãab a Abrahaam, la wãn to la a pids a kãabgã?
 • Wa b sẽn wilg foto wã zugã, wãn to la Wẽnnaam mak a Abrahaam tẽebã n gese?
 • Baa ne a Abrahaam sẽn da pa wʋmd Wẽnnaam sẽn yeel-a t’a maan bũmb ningã voorã, bõe la a maan-yã?
 • A Abrahaam sẽn wa n dɩk sʋʋgã n na n kodg a biigã, bõe n maane?
 • A Abrahaam tẽebã ra yaa wãn-wãna?
 • Bõe la Wẽnnaam kõ a Abrahaam t’a maan maoongã, la yɩɩ wãn to?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sɩngr 21:1-7.

  Bõe yĩng t’a Abrahaam kẽes a biigã baoong a sẽn wa n tar rasem a nii? (Sɩng. 17:10-12; 21:4)

 • Karm-y Sɩngr 22:1-18.

  Wãn to la a Izaak wilg t’a ra sakda a ba a Abrahaam, la rẽ ra makda bõe? (Sɩng. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)