Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 11: Pipi saag gomtɩʋʋgo

Kibar 11: Pipi saag gomtɩʋʋgo

NOWE ne a zaka rãmb yii koglgã pʋgẽ masã. Yãmb mii a Nowe sẽn maan bũmb ning pipi bɩ? A kõo Wẽnnaam kũuni. A kõo Wẽnnaam rũms n na n pʋʋs-a barka, a sẽn kɩt tɩ yẽ ne a zaka rãmb põsã yĩnga. Yaa rẽ la y sẽn ne fotã zugã.

Koglgã ne saag gomtɩʋʋgo

La a Zeova sũur yɩɩ noog bɩ? N-ye. A pʋlma a Nowe t’a ka na n le sãam nebã ne sa-kãseng ye.

Rẽ poor bilfu, tẽngã kʋɩɩme t’a Nowe ne a zaka rãmb tõe n le vɩɩmd a zugu, tɩ nin-wẽns ka le beẽ ye. Wẽnnaam ninga a Nowe ne a zaka rãmb barka, la a yeel-b woto: ‘Rog-y kamb wʋsgo, tɩ nebã lebg wʋsg tẽngã gill zugu.

La tõe tɩ nebã sã n wa bãng tɩ sa-kãseng n da ni, b na n yɛɛsame n tẽed tɩ woto buud na n le wa zĩndi. Rẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam maan bũmb sẽn na yɩl tɩ nebã tẽeg t’a pa na n le kɩt tɩ sa-kãseng ni n sãam nebã ye. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning bɩ? A kɩtame tɩ saag gomtɩʋʋg puki.

A Nowe ne a zaka rãmbã

Saag sã n ni n yoog tɩ wĩntoogã yi, saag gomtɩʋʋgã nong n pukdame. Saag gomtɩʋʋg tara kulɛɛr toor-toore, tɩ yaa neere. Yãmb zoe n yãa saag gomtɩʋʋg bɩ? Yaa rẽ la sẽn be fotã zugã.

Wẽnnaam yeela a Nowe woto: ‘Mam pa na n le sãam nebã fãa la rũmsã ne sa-kãseng ye. Mam na n ninga m saag gomtɩʋʋg sawatẽ wã. Saag gomtɩʋʋgã sã n puki, mam na n tẽegã kãabg ning m sẽn maanã.’

Yãmb sã n yã saag gomtɩʋʋgo, segd n tẽega yãmb bõe? A segd n tẽega yãmb tɩ Wẽnnaam kãabame t’a pa na n le sãam nebã ne koom ye.

Sɩngre 8:18-22; 9:9-17.Sogsgo

 • A Nowe sẽn yi kolgã pʋgẽ wã, bõe la a maan pipi?
 • Sa-kãsengã poore, no-bʋg la Wẽnnaam kõ a Nowe ne a zakã rãmba?
 • Bõe la Wẽnnaam pʋlem-yã?
 • Tõnd sã n yã saag gomtɩʋʋgo, segd n tẽega tõnd bõe?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sɩngr 8:18-22.

  Rũndã-rũndã, wãn to la tõnd tõe n kɩt t’a Zeova wʋm “yũug sẽn yaa noogo”? (Sɩng. 8:21; Heb. 13:15, 16)

  Bõe la a Zeova yeel ninsaal sũurã wɛɛngẽ, la d segd n gũusa ne bõe? (Sɩng. 8:21; Mat. 15:18, 19; Yel. 4:23)

 • Karm-y Sɩngr 9:9-17.

  Bõe la Wẽnnaam kãab tẽngã bõn-vɩɩsã fãa? (Sɩng. 9:10, 11)

  Wẽnnaam sẽn kãab bõn-vɩɩsã bũmb ningã ra na n kaoosa wakat a wãna? (Sɩng. 9:16)