Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yãmb dat n bãnga sɩdã bɩ?

Yãmb dat n bãnga sɩdã bɩ?

 Yãmb dat n bãnga sɩdã bɩ?

SƖDÃ bõe zugu? Sogsg kẽer zugu. Yaa sogsg nebã sẽn nong n sokd b mense, tɩ b leoorã bãngr tar yõod wʋsgo. Tõe tɩ yãmb mengã mi n sokda y mense. Sogs-kãens la woto:

Tõnd yell sɩd paka Wẽnnaam bɩ?

Zabã la namsgã na n wa saame bɩ?

Ned kũum poore, bõe n maande?

Sẽn ki-bã tõe n wa vʋʋgame bɩ?

Wãn to la m segd n pʋʋs tɩ Wẽnnaam deege?

M na n maana wãn n paam sũ-noog hakɩka?

Yɛ la y tõe n paam sogs-kãensã leoore? Yãmb sã n sok neba, b tagsg na n yɩɩ toɛy-toɛya. Baa yãmb sã n sok sẽn kẽnd-b wẽnd-dotẽ wã, bɩ tũudmã taoor dãmba, y na n mikame tɩ b tagsgã kɩɩsda taaba. Kẽer sẽn na n yeel bũmb ningã tõe n wõnda sõma, la pa yãt n kaoos tɩ b mik tɩ pa le zems ye.

La sebr n be n leokd sogs-kãensã sõma. Yaa sebr sẽn togsd sɩda, tɩ d tõe n bas d yam ne a sẽn yetã. A Zezi Kirist pʋʋsa Wẽnnaam daar a yembr n yeel woto: “Yãmb goamã yaa sɩda.” (Zã 17:17) Wẽnnaam goamã la sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Y sã n karem seb-vã-kãngã n baase, y na n bãnga Biiblã sẽn leokd sogsg nins d sẽn sõdg sɩngrẽ wã to-to, tɩ yaa sɩd la vẽenega.

 Tõnd yell sɩd paka Wẽnnaam bɩ?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala wẽnemã la wẽgbã pida zĩig zãng rũndã-rũndã. Tũudum wʋsg yetame tɩ nebã sẽn namsdã yaa Wẽnnaam daabo.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

Pa Wẽnnaam n kɩt tɩ wẽnemã beẽ ye. Zoob 34:10 pʋgẽ, b yeelame tɩ “Wẽnnaam Sẽn-tõeyã-fãa wã zãra ne wẽnga. Bãmb ka maand wẽng ye.” Wẽnnaam sẽn dat n maan bũmb ning n kõ ninsaalbã yaa sõma. Yaa rẽ n so t’a Zezi yeel tɩ d pʋʋs woto: “Tõnd Ba sẽn be [saasẽ], . . . tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].” (Matɩe 6:9, 10) Tõnd yell paka Wẽnnaam hal wʋsgo, bala a sẽn maan bũmb ning sẽn na yɩl t’a raabã ra vaalã yaa kãseng wʋsgo.—Zã 3:16.

Karm-y Sɩngre 1:26-28; Zak 1:13; la 1 Pɩɛɛr 5:6, 7.

Zabã la namsgã na n wa saame bɩ?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala neb ka tɛk n kiid zabã pʋsẽ. Ninsaalbã sẽn namsdã me sãamda d fãa sũyã.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

Wẽnnaam pʋlmame t’a na n wa kɩtame tɩ laafɩ zĩnd dũniyã gill zugu. A Rĩungã sẽn be saasẽ wã sã n wa soog tẽngã, ned baa a ye ka na n “le zãms zabr” ye. “Nebã na n dɩka b sʋʋsã n kud wãgse.” (Ezai 2:4) Wẽnnaam na n wa kɩtame tɩ wẽnem la namsg buud fãa sa. Biiblã yeta woto: “[Wẽnnaam] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr walla toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa [baa ne rũndã-rũndã wẽnemã la namsgã] loogame.”—Wilgri 21:3, 4.

Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11; 46:10; la Miise 4:1-4.

Ned kũum poore, bõe n maande?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala tũudum wʋsg yetame tɩ ned sã n ki, bũmb n be a soab yĩngẽ wã n pa kiidẽ ye. Kẽer me yetame tɩ sẽn ki-bã tõe n namsa sẽn vɩ-bã, bɩ tɩ Wẽnnaam ningda nin-wẽnsã bugum sẽn dɩt n pa kiidẽ pʋgẽ, n na n sɩbg-ba.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

Ned sã n ki, a pa le vɩ yɛs ye. Koɛɛg Soab 9:5 yetame tɩ “kũum ka mi bũmb ye.” Sẽn mik tɩ sẽn ki-bã pa mi baa fʋɩ wã, b pa tõe n nams sẽn vɩ-bã bɩ n sõng-b ye.—Yɩɩl Sõamyã 146:3, 4.

Karm-y Sɩngre 3:19 la Koɛɛg Soaba 9:6, 10.

 Sẽn ki-bã tõe n wa vʋʋgame bɩ?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala ned baa a ye pa rat n ki ye. D ratame n be ne neb nins d sẽn nongã wakat fãa. D pʋd n datame tɩ tõnd neb nins sẽn ki wã lebg n vʋʋge.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

Sẽn ki-bã wʋsg na n vʋʋgame. A Zezi yeelame tɩ neb nins “sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋma bãmb koɛɛg n yi.” (Zã 5:28, 29) Neb nins sẽn na n vʋʋgã na n paamame n vɩɩmd tẽngã zug ka sẽn na n lebg arzãnã, wa Wẽnnaam sẽn da sɩng n dat to-to wã. (Luk 23:43) Wakat kãnga, sẽn na n yɩ-b wẽn-sakdbã na n talla yĩns laafɩ, la b vɩɩmd wakat sẽn pa sate. Biiblã yeta woto: “Nin-tɩrs na n sooga dũniyã la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta.”—Yɩɩl Sõamyã 37:29.

Karm-y Zoob 14:14, 15; Luk 7:11-17 la Tʋʋma 24:15.

Wãn to la m segd n pʋʋs tɩ Wẽnnaam deege?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala tũudmã fãa la bal pʋsẽ, nebã pʋʋsdame. La neb wʋsg yetame tɩ Wẽnnaam pa reegd b pʋʋsgã ye.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

A Zezi wilgame tɩ d pa segd n zãms d pʋʋsgã ne zug ye. A yeela woto: “Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y ra tar bõn-yɛng togsg n yɩlemdẽ ye.” (Matɩe 6:7, NW ) Tõnd sã n dat tɩ Wẽnnaam kelgd-do, d segd n pʋʋsd-a-la wa a sẽn dat to-to wã. Sẽn na yɩl n maan dẽ, d segd n bao n bãnga Wẽnnaam daabã, la d pʋʋsdẽ tɩ zemsd ne rẽ. Pipi Zã 5:14 yeta woto: “Tõnd sã n kos bũmb sẽn zems [Wẽnnaam] daabo, b kelgda tõndo.”

Karm-y Yɩɩl Sõamyã 65:3; Zã 14:6; la 1 Zã 3:22.

M na n maana wãn n paam sũ-noog hakɩka?

BÕE YĨNG TƖ D SOKD WOTO?

Bala neb wʋsg tẽedame tɩ ligdã, yʋʋrã bɩ b neermã n tõe n kɩt tɩ b paam sũ-noog hakɩka. Rẽ n so tɩ b baood rẽ ne b sũyã fãa. La b wat n mikame tɩ pa rẽ n kõt sũ-noogã ye.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NINGA:

A Zezi wilga bũmb ning sẽn kɩtd tɩ ned paam sũ-noogo. A yeela woto: ‘Sũ-noog rãmb la sẽn teeg-b Wẽndã.’ (Matɩe 5:3, Sebr Sõngo) Tõnd sã n sɩd rat n paam sũ-noog hakɩka, d segd n teega Wẽnnaam, n maand a raabã. Yaa Biiblã pʋgẽ la d tõe n bãng Wẽnnaam la a raabã. Woto, d na n bãnga bũmb ning sẽn sɩd tar yõod n yɩɩd vɩɩmã pʋgẽ wã, la sẽn pa tar yõodã n bake. D manesmã la d yam-yãkr fãa pʋgẽ, d sã n tũud Biiblã sẽn yetã, na n kɩtame tɩ d vɩɩmã tall võore.—Luk 11:28.

Karm-y Yelbũna 3:5, 6, 13-18 la 1 Tɩmote 6:9, 10.

 Sogsg a yoobã leoor la woto koɛɛg-koɛɛga. La yãmb dat n bãng n paasame bɩ? Y sã n nonga Wẽnnaam n mi tɩ y segd n bao n bãng-a lame, yaa vẽeneg tɩ y na n dat n bãngame n paase. Tõe meng tɩ y sokda y meng sogsg a taaba. Wala makre: ‘Tõnd yell sã n paka Wẽnnaam, bõe yĩng t’a bas tɩ ninsaalbã namsd wʋsg woto? Bõe la m tõe n maan tɩ m zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noog n paase?’ Biiblã leokda sogs-kãensã la a taab sõma la vẽenega.

La neb wʋsg pa rat n karem Biiblã ye. B getame tɩ yaa seb-bedr t’a goamã võor wʋmb yaa toog wakat ninga. Yãmb datame tɩ b sõng-y tɩ y bãng Biiblã sẽn yet bũmb ningã bɩ? A Zeova Kaset rãmbã tõe n sõng-y lame.

B yiisa Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sẽn na yɩl n sõng neb nins sẽn pa tar sẽk wʋsgã, tɩ b bãng sogs-kãsems leoor vẽenega. Sẽn paase, b kẽnda nebã zagsẽ n zãmsd-b Biiblã. Y sã n data, semen fãa, a Zeova Kaset soab tõe n wata yãmb zakẽ wã bɩ yãmb sẽn dat zĩig ninga fãa, tɩ y sõsd Biiblã zug bilf-bilfu. Yãmb pa na n yao ligd ye. Dũniyã gill zugu, neb milyõ rãmb la a Zeova Kaset rãmbã zãmsd Biiblã. Bãmb wʋsg sũy yaa noogo, bala b yeelame tɩ b bãnga sɩdã.

D sã n bãng sɩdã, d sũ-noogã pa na n tall to ye. D na n paama d mens ne tẽeb ziri. Ned pa le tõe n tudg-du, la d pa le zoet Wẽnnaam d sẽn tẽed t’a na n wa nams-d yĩng ye. D vɩɩmã na n tara võore, n noom-do, tɩ d miẽ tɩ beoog na n yɩɩ sõma. A Zezi sɩd yeela woto: “Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kõ yãmb lohorem.”—Zã 8:32.

❏ M bõosdame tɩ y tool-m Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã.

❏ Mam datame tɩ y wa zãms maam Biiblã.

Y sã n dat kibay n paase, bɩ y gʋls a Zeova Kasɛt rãmbã ne adɛrs nins sẽn be tẽngrã a yembre.

Sã n pa b wilgame tɩ verse yita Biibl a to pʋgẽ, dẽnd yita Wẽnnaam Sebre pʋgẽ.

[Picture Credit Line on page 2]

© Paul Lowe/Panos Pictures