Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 10

Bark bʋs la sẽn kelgd-b Wẽnnaamã na n wa paame?

Bark bʋs la sẽn kelgd-b Wẽnnaamã na n wa paame?

Sẽn ki-bã wʋsg na n vʋʋg n vɩɩmda tẽngã zugu. Zã 5:28

Y sã n kelgd a Zeova, y na n wa paama bark toor-toor beoog daare. Wala makre, y pa na n le bẽedẽ, komslem buud fãa me na n saame. Nin-wẽng kõn le zĩnd ye. Y na n tõog n kɩsa nebã fãa sɩda.

Toogo, sũ-sãang la yãbr kõn le zĩnd ye. Ned kõn le kʋʋl bɩ n ki ye.

 Arzãnã pʋgẽ vɩɩm na n yɩɩ noog wʋsgo. Yãmb ne y zakã rãmb na n vɩɩ ne sũ-noogo, tɩ nebã nong-yã, tɩ y tar zo-rãmb hakɩka.

Rabeem kõn le zĩnd ye. Nebã na n paama sũ-noog hakɩka.

Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ namsg fãa sa. Wilgri 21:3, 4