Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 14

Bõe la y tõe n maan n wilg a Zeova tɩ yẽ la y sakda?

Bõe la y tõe n maan n wilg a Zeova tɩ yẽ la y sakda?

Wilg-y tɩ y bee Wẽnnaam poorẽ. 1 Pɩɛɛr 5:6-9

Ra kẽes-y y toog rog-n-mik la tigr baa a ye sẽn kɩɩsd Biiblã noyã pʋgẽ ye. Woto baooda raoodo.

Ra kẽes-y y toog politik yɛlẽ, bala b pa be a Zeova la a Rĩungã poorẽ ye.

 Yãk-y yam n kelg Wẽnnaam la y tũ-a, tɩ rẽ n segde. Matɩe 7:24, 25

Kẽnd-y a Zeova Kaset rãmbã tigissã, tɩ b na n sõng-y lame tɩ y paam Wẽnnaam zoodo.

Bao-y n bãng-y Wẽnnaam n paase, la y modg n sakd a noyã.

Y sã n bãng Wẽnnaam sõma, y tog n dɩka y meng n kõ-a la y reeg koom lisgu.—Matɩe 28:19.

Kelgd-y Wẽnnaam. Karemd-y Biiblã, la y kos a Zeova Kaset rãmbã tɩ b sõng-y tɩ y wʋm a goamã võore. Tũ-y y sẽn zãmsdã. Woto, y na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa.—Yɩɩl Sõamyã 37:29.