Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 5

Sa-kãsengã waoong koɛɛgã: Ãnd n kelge, la ãnd n pa kelge?

Sa-kãsengã waoong koɛɛgã: Ãnd n kelge, la ãnd n pa kelge?

A Nowe wakatẽ wã, neb wʋsg ra maanda wẽnga. Sɩngre 6:5

A Ãdem ne a Hawa roga kamba. Tarẽ-n-tarẽ, nebã wa n lebga wʋsgo. La wakat n wa n zĩnd tɩ malɛgs kẽer lebg tõatba, n pʋg a Sʋɩtãana.

B siga tẽngã zug n tedg b mense, n lebg ninsaalb n dɩgs pagba. Pʋg-kãens roga kamb pãng sẽn yɩɩd ninsaalbã, tɩ b wẽnemã loog noore.

Woto kɩtame tɩ dũniyã ra pid ne neb sẽn tʋmd tʋʋm-wẽnse. Biiblã yeta woto: ‘Ninsaalbã wẽng ra yaa wʋsg dũniyã zugu, la wakat fãa, ninsaalbã yam ne b sũy tagsg fãa yaa wẽng bala.’

 A Nowe kelga Wẽnnaam, n sɩd ka koglgã. Sɩngre 6:13, 14, 18, 19, 22

A Nowe ra yaa nin-sõngo. A Zeova yeel-a lame t’a na n kɩtame tɩ sa-kãseng ni n sãam nin-wẽnsã.

Wẽnnaam le yeela a Nowe t’a ka koom kogl-kẽenga, n kẽes a zakã rãmb la rũms buud toor-toore.

A Nowe keooga nebã tɩ sa-kãseng n wate, la b pa kelg-a ye. Kẽer ra laad-a lame, tɩ kẽer meng kisg-a.

Koglgã sẽn ka n sa wã, a Nowe kẽesa rũmsã be.