Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Sebrã yiisdb koɛɛga

Sebrã yiisdb koɛɛga

Sebrã yiisdb koɛɛga

Seb-kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng Biiblã zãmsg sẽn maand dũniyã gill zugã. La yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

Zĩig n be www.jw.org tɩ y tõe n kẽ n kõ ligdi.

Vɛrse rãmbã fãa yita Wẽnnaam Sebrã pʋgẽ, la d rems-b lame tɩ zems ne moorã gʋlsgã noyã. Vɛrse sã n pʋgl ne MN, wilgdame tɩ yita Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau pʋgẽ.

B maan-a-la 2016 yʋʋm-vẽkre

Moore (ll-MM)

© 2011 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA