Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 1

D maanda wãn n kelg Wẽnnaam?

D maanda wãn n kelg Wẽnnaam?

Yaa ne Biiblã maasem la Wẽnnaam gomd ne tõndo. 2 Tɩmote 3:16

Wẽnnaam kɩtame tɩ neb gʋls a raabã tɩ be sebr pʋgẽ. B boonda seb-kãng tɩ Biible. A pʋgẽ wã, y yãta bũmb wʋsg sẽn tar yõodo, tɩ dat tɩ y bãnge.

Wẽnnaam mii bũmb nins sẽn yaa sõma ne tõndã. Y sã n kelg-a, y na n paama yam hakɩka.—Yelbũna 1:5.

Wẽnnaam datame tɩ nebã fãa karem Biiblã. A bee ne buud-goam wʋsgo.

Y sã n dat n kelg Wẽnnaam, y segd n karma Biiblã, la y bao n wʋm a goamã võore.

 Zĩig fãa, neb n zãmsd Biiblã n bãngd Wẽnnaam. Matɩe 28:19

A Zeova Kaset rãmbã tõe n sõng-y lame tɩ y wʋm Biiblã goam võore.

Dũniyã gill zugu, b zãmsda neb Biiblã tɩ b bãngd Wẽnnaam.

Zãmsgã pa yaood ye. Y tõeeme me n kẽnd a Zeova Kaset rãmbã Rĩung Roogẽ n kelgd sõss sẽn na n sõng-y tɩ y bãng Wẽnnaam.