Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa woto la Wẽnnaam da rat bɩ?

Yaa woto la Wẽnnaam da rat bɩ?

Y SÃ N karem zʋrnalle, y sã n ges televiziõ wã bɩ y sã n kelg radio wã, y na mikame tɩ pida ne kibay sẽn gomd bi-be-tʋʋma, zab la terorismã yelle. Tags-y yãmb mengã zu-loees yelle. Tõe tɩ y nin-nongr bãag bɩ a kũum n sãam y sũur wʋsgo. Tõe tɩ y tags wa nin-sõng a Zoob sẽn da yeel tɩ ‘toog wʋm-a’ lame wã.—Zoob 10:15.

Sok-y y meng sogs-kãensã:

  • Yaa woto la Wẽnnaam da rat maam ne ãdem-biis a taabã fãa yĩng bɩ?

  • Yɛ la m tõe n paam sõngr n tõog n mao ne m zu-loeesã?

  • Saagr beeme tɩ d na n wa paama laafɩ tẽngã zug bɩ?

Biiblã leokda sogs-kãensã fãa.

 BIIBLÃ YETAME TƖ WẼNNAAM NA N KƖTAME TƖ TẼNGÃ ZUG VƖƖM YƖ WOTO.

“Bãmb na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre walla toog kõn le zĩnd yɛs ye.”—Wilgri 21:4

“Wobs na n yikame n tĩims wa yãgse.”​—Ezai 35:6

“Zoens nin na n pukame.”​—Ezai 35:5

 ‘Sẽn be-b yaadã pʋsẽ na n wʋma bãmb koɛɛg n yi.’​—Zã 5:28, 29

“Tẽnga ned baa a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”​—Ezai 33:24

“Ki wʋsg na n zĩnda soolem pʋgẽ.”​—Yɩɩl Sõamyã 72:16

 RƖ-Y BIIBLÃ ZÃMSG NAFA

Ra yɩ-y tao-tao n tags tɩ bõn-kãensã b sẽn wilgã pa tõe n yɩ ye. Wẽnnaam kãabame t’a na n maana woto, la Biiblã wilgda a sẽn na n maan dẽ to-to.

La Biiblã pa wilgd rẽ bal ye. Biiblã tõe n sõng-y lame tɩ y sɩd paam sũ-noog masã meng y vɩɩmã pʋgẽ. Tags-y y yɩɩrã la y zu-loeesã yell bilfu. Tõe tɩ ligd kaalem, zak pʋgẽ zu-loeese, yĩns ka laafɩ, bɩ y nin-nongr kũum bee rẽ sʋka. Biiblã tõe n sõnga yãmb tɩ y tõog n mao ne rũndã-rũndã zu-loeesã, la a tõe n kõ-y-la belsgo, a sẽn na n leok sogsg wala bãmba wã:

  • Bõe yĩng tɩ d namsdẽ?

  • Wãn to la d tõe n mao ne vɩɩmã yɩɩre?

  • Wãn to la d tõe n paas d zak pʋgẽ vɩɩmã sũ-noogo?

  • Bõe n be kũum poore?

  • Tõnd na n leb n yãa d nin-nongds nins sẽn ki wã bɩ?

  • Wãn to la d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n pidsa a sẽn kãab bũmb ninsã beoog-daare?

 Yãmb sẽn karemd seb-kãngã wã wilgdame tɩ y rat n bãnga Biiblã sẽn yet bũmb nins rẽ fãa wɛɛngẽ wã. Seb-kãngã na n sõng-y lame. Sull fãa tara sokr sẽn be seb-nengã tẽngre. Neb milyõ rãmb nonga a Zeova Kaset rãmb sẽn tũnugd ne sogsg la leoor n zãmsd Biiblã ne-bã, tɩ nafd-ba. D tagsdame tɩ yãmb me na n dɩɩ a nafa. Wẽnd na ning-y barka, y sẽn baood n na n bãng Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ning tɩ be yamleoogã!