Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A TÃABO

Wẽnnaam daabã ne tẽngã yaa bõe?

Wẽnnaam daabã ne tẽngã yaa bõe?
  • Wẽnnaam daabã ne ãdem-biisã yaa bõe?

  • Wãn to la b kɩɩs Wẽnnaam?

  • Vɩɩmã na n yɩɩ wãn to tẽngã zug beoog-daare?

1. Wẽnnaam daabã ne tẽngã yaa bõe?

WẼNNAAM daabã ne tẽngã sɩd bee yamleoogo. A Zeova ratame tɩ tẽngã pid ne neb sẽn tar sũ-noog la laafɩ. Biiblã yetame tɩ “Wẽnnaam sela tɩɩs Edɛn” la t’a “kɩtame tɩ tɩɩs buud fãa bul n yi tẽnga pʋgẽ, bãmb yaa neere la b womda bi-sõama rɩɩb yĩnga.” Wẽnnaam naana pipi rao a Ãdem ne a pag a Hawa, n ning-b zĩ-kãng sẽn be rasãndã pʋgẽ n yeel-b “tɩ b rog kamb n pid dũniyã la b tõog-a.” (Sɩngre 1:28; 2:8, 9, 15) Woto, Wẽnnaam da ratame tɩ ninsaalbã paam kamba, tɩ b yalg arzãn kãngã t’a pid tẽngã gill fãa, la b ges rũmsã yelle.

2. a) Wãn to la d mi tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã ne tẽngã? b) Sã n yaa ne Biiblã, yaa nin-bʋs buud n na n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã?

2 Yãmb tagsdame tɩ Wẽnnaam a Zeova sẽn dat tɩ nebã vɩɩmd tẽng zug arzãnã pʋgẽ wã na n pidsame bɩ? Wẽnnaam yeelame: “Mam goama na n pidame. Mam yam yãkra na n tõogame.” (Ezai 46:9-11; 55:11) N-ye, Wẽnnaam na n sɩd pidsa a sẽn yãk yam n na n maan bũmb ningã. A yeelame t’a “ka naan [tẽngã] t’a lebg zaalem ye,” la t’a “naan-a lame tɩ neb zĩnd a zugu.” (Ezai 45:18) Yaa nin-bʋs buud la Wẽnnaam dat tɩ b  vɩɩmd tẽngã zugu? La a ra ratame tɩ b vɩɩmd be n kaoos yʋʋm a wãna? Biiblã leokdame: ‘Nin-tɩrsã na n sooga dũniyã la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta.’Yɩɩl Sõamyã 37:29; Wilgri 21:3, 4.

3. Yel-be-bʋs n be tẽngã zugu, la sogs-bʋs la rẽ wat ne?

3 Vẽenega, wakat kãng nan pa ta ye. Nebã ket n bẽedame la b kiidẽ, la b zabd n kʋʋd taab menga. Yell n maane. Sɩd-sɩda, Wẽnnaam da pa rat tɩ tẽngã yɩ wa d sẽn ne-a t’a yaa to-to rũndã-rũndã wã ye. La maana wãn tɩ wa yaa woto? Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam daabã pa pidsi? Ninsaalbã kʋdemd sebr baa a ye pa tõe n leok tõnd ye, bala yellã sɩnga saasẽ.

BƐ WÃ SẼN SƖNG TO-TO N WA BEẼ

4, 5. a) Sɩd-sɩda, yaa ãnd soab la sẽn tũnug ne waaf n gom ne a Hawa wã? b) Wãn to la ned sẽn da yaa pʋ-peelem soab tõe n wa lebg wagdre?

4 Biiblã pipi sebr gomda Wẽnnaam bɛ sẽn puk Edɛn zẽedẽ wã yelle. B bilg-a-la wa ‘waafo,’ la a ra pa wag-zaalg ye. Biiblã baasg sebr boond-a lame tɩ “diaabl la Sʋɩtãana, sẽn belgd dũniyã fãa.” B boond-a lame me tɩ “wag-kʋdre,” bɩ pipi waafã. (Sɩngre 3:1; Wilgri 12:9) Malɛg-kãngã sẽn tar pãng tɩ ninsaalbã nif pa ne-a wã tũnuga ne waaf n gom ne a Hawa, wala sɩlem soab sẽn tõe n gomd tɩ yaa wa a goamã yita zĩig a to wã. Sãmbg sẽn ka be, Wẽnnaam sẽn da wa n segend tẽngã ninsaalbã yĩngã tɩ malɛg-kãng ra bee be.—Zoob 38:4, 7.

5 La sẽn mik t’a Zeova bõn-naandsã fãa zemsa zãngã yĩnga, ãnd n maan a “Sʋɩtãana”? D sã n na n togs nana-nana bala, yaa Wẽnnaam biribl sẽn yaa malɛk sẽn tar pãng n yãk yam n lebg Sʋɩtãana. Wãn to la rẽ tõog n yɩ? Wala makre, rũndã-rũndã, ned sẽn da yaa sõma la pʋ-peelem soab tõe n lebga wagdre. Sɩngda wãna? Nedã tõe n basa tʋlsem wẽng tɩ bɩ a sũurã pʋgẽ. A sã n ket  n tagsd wẽngã yelle, tʋlsem kãng na n wa paama pãng wʋsgo. Woto, a sã n wa paam sor bala, a tõe n zuume n pids a tʋlsem wẽngã.—Zak 1:13-15.

6. Wãn to la Wẽnnaam biribl sẽn yaa malɛk sẽn tar pãng lebg Sʋɩtãana?

6 Yɩɩ woto me ne a Sʋɩtãanã. A ra segd n wʋma Wẽnnaam sẽn yeel a Ãdem ne a Hawa tɩ b rog kamb n pid tẽngã. (Sɩngre 1:27, 28) A Sʋɩtãan tagsa woto: ‘Gese, ninsaalbã fãa tõe n basa Wẽnnaam n balem maam!’ Rẽnd tʋlsem wẽng n bul a sũurã pʋgẽ. A wa n baas n belga a Hawa n togs-a ziri Wẽnnaam zugu. (Sɩngre 3:1-5) Yaa woto la a lebg “dɩaabl” bɩ tẽn-kãn-neda. Wakat kãng pʋgẽ me, a lebga “Sʋɩtãana,” sẽn dat n yeel tɩ “Kɩɩsda.”

7. a) Bõe yĩng t’a Ãdem ne a Hawa ki? b) Bõe yĩng t’a Ãdem yagensã fãa kʋʋndẽ la b kiidẽ?

7 A Sʋɩtãan tũnuga ne ziri la belgre, n kɩt t’a Ãdem ne a Hawa kɩɩs Wẽnnaam noorã. (Sɩngre 2:17; 3:6) Rẽ kɩtame tɩ b wa baas n ki wa Wẽnnaam sẽn da yeel-b tɩ b sã n tõdge b na n kiime wã. (Sɩngre 3:17-19) A Ãdem sẽn kɩɩsã kɩtame t’a pa le zems zãng ye. Rẽ n so t’a kambã la a yagensã fãa rogd ne yel-wẽnã. (Rom dãmba 5:12) D rɩk makr ne tãn-koeem wamde. Tãn-koeem wamd sã n wẽge, tãn-koɛɛm nins fãa b sẽn na n tall-a n wẽ ne wã na n yɩɩ wãn to? B fãa na n yɩɩ wẽgdo, b na n talla zanga. Woto me, ninsaal fãa roga ne yel-wẽndã sẽn yit a Ãdem sẽn makd tãn-koeem wamdã nengẽ wã. Yaa rẽ yĩng la sẽn kɩt tɩ ninsaalbã fãa kʋʋndẽ la b kiidẽ wã.—Rom dãmbã 3:23.

8, 9. a) Wãn to la a Sʋɩtãan bao Wẽnnaam noore? b) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa sãam tõtbã zĩig pʋgẽ?

8 A Sʋɩtãan sẽn wa n tõog t’a Ãdem ne a Hawa beeg Wẽnnaamã, a sɩd ra lebga kɩɩsdba naaba. A kɩɩsa a Zeova sẽn da rɩt a naamã to-to wã. Sɩda, a Sʋɩtãan da  yeta woto: ‘Wẽnnaam yaa na-wẽnga. A yagda ziri n pa rat tɩ neb nins a sẽn so wã paam bõn-sõma ye. Pa tɩlae tɩ Wẽnnaam dɩ naam ninsaalbã zut ye. Bãmb mens tõe n bãnga sẽn yaa sõma la sẽn yaa wẽng n bake. La mam sã n yɩ b naaba, rẽ la b na n yɩ neer n yɩɩge.’ Rõd-kãngã buud taoore, wãn to la Wẽnnaam da na n welg yellã? Kẽer tagsdame tɩ Wẽnnaam da segdame bal n kʋ tõtbã.  La woto ra na n leoka a Sʋɩtãan no-baoodmã bɩ? Rẽ ra na n wilgame tɩ Wẽnnaam sẽn dɩt a naamã to-to wã yaa tɩrg bɩ?

9 A Zeova sẽn nong tɩrlmã, kɩtame t’a pa kʋ tõtbã zĩig pʋgẽ ye. A yãame tɩ yaa kaoosg zugẽ bal la a ra tõe n leok a Sʋɩtãan no-baoodmã sõma, la a wilg t’a yaa ziri yagda. Yaa rẽ n so tɩ Wẽnnaam yãk yam n bas ninsaalbã tɩ b soog b mens wakat a wãn a Sʋɩtãan nugẽ. Sak 11 wã pʋgẽ, d na n yãa bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova bas yɛlã woto, la a bas tɩ kaoosd wʋsg woto n yaool n na n welg yel-kãensã wã. La d segd n tagsa sogsg nins sẽn pʋgdã zutu: Rẽ yĩnga a Ãdem ne a Hawa ra bee bʋʋm n na n tẽ a Sʋɩtãan sẽn zɩ n maan-b neerã goam bɩ? B ra bee bʋʋm n na n tẽ t’a Zeova yaa ziri yagd la na-toaaga, ne a sẽn da kõ-b bũmb nins fãa b sẽn da tarã sɩda? Sã n da yaa yãmba, bõe la y ra na n maane?

10. Wãn to la y tõe n zĩnd a Zeova poorẽ, a Sʋɩtãan no-baoodmã leokr pʋgẽ?

10 Zemsame tɩ d tags sogs-kãensã zutu, bala b paka tõnd ned kam fãa rũndã-rũndã. N-ye, yãmb tõe n yãka yam n zĩnd a Zeova poorẽ n leok a Sʋɩtãan no-baoodmã. Y tõe n saka a Zeova wa y Naaba, la y sõng n wilg t’a Sʋɩtãan yaa ziri yagda. (Yɩɩl Sõamyã 73:28; Yelbũna 27:11) Zu-bʋko, neb milyaar dãmbã sẽn be dũni kãngã zugã sʋka, yaa neb bilf bal n yãk yam n maand woto. Rẽ wata ne sok-kãngã sẽn yaa kãsengã: Biiblã sɩd wilgdame tɩ yaa a Sʋɩtãan n dɩt naam dũni kãngã zug bɩ?

ÃND N DƖT NAAM DŨNI KÃNGÃ ZUGU?

A Sʋɩtãan yɩta wãn n kãab a Zezi dũniyã soolem fãa, sã n da pa yẽ n so?

11, 12. a) Wãn to la makr a yembr sẽn wa a Zezi zug wilgd t’a Sʋɩtãan n yaa dũni kãngã naaba? b) Bõe n leb n wilgdẽ t’a Sʋɩtãan la dũni kãngã naaba?

11 A Zezi ra mii vẽeneg tɩ yaa a Sʋɩtãan n dɩt naam  dũni kãngã zugu. Vugri, a Sʋɩtãan tũnuga ne yel-solemd n wilg a Zezi “dũniyã soolem fãa ne b naam.” Rẽ poore, a Sʋɩtãan kãaba a Zezi naam n yeel woto: “Yãmb sã n na n sak n wõgemd n waoog maam, mam na kõ yãmb bõn-kãensa fãa.” (Matɩe 4:8, 9; Luk 4:5, 6) Tags-y n ges-y-yã: Sã n da mikẽ t’a Sʋɩtãan pa rɩt naam soolem kãensã zutu, rẽ yĩnga kãab-kãngã ra na yɩẽ makr n kõ a Zezi sɩda? A Zezi pa kɩɩs tɩ goosneema rãmbã fãa ra yaa a Sʋɩtãan dẽnd ye. Sã n da pa a Sʋɩtãan la dũniyã goosneema rãmb naaba, sɩd-sɩda, a Zezi ra na n wilga rẽ.

12 Yaa sɩd tɩ yaa a Zeova n yaa Wẽnnaam sẽn tõeyã fãa wã, la a leb n yaa ãndũniyã sẽn be rasãnd la sẽn yaa kãsengã Naanda. (Wilgri 4:11) La zĩig baa a yembre, Biiblã pa yet tɩ Wẽnnaam a Zeova bɩ a Zezi Kirist n yaa dũni kãngã naab ye. A Zezi yeela vẽeneg tɩ yaa a Sʋɩtãan la ‘dũniyã naaba.’ (Zã 12:31; 14:30; 16:11) Biiblã pʋd n yetame t’a Sʋɩtãan yaa ‘dũni kãngã wẽnnaam.’ (2 Korẽnt dãmba 4:3, 4) Tʋm-tʋmd a Zã sẽn yaa kiris-nedã gʋlsa kɩɩsd kãng bɩ Sʋɩtãanã wɛɛngẽ woto: “Dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.”—1 Zã 5:19.

B SẼN NA N SÃAM A SƲƖTÃAN DŨNIYÃ TO-TO

13. Bõe yĩng tɩ d rat dũni paalga?

13 Yʋʋmd fãa, dũniyã lebgda wẽng n paasdẽ. A pida ne zaba, politik la tũudum taoor dãmb sẽn yaa zãmb rãmba, la bi-bees sũy sẽn kɛgem tɩ looge. Ned pa tõe n dems dũni kãngã ye. Biiblã wilgdame tɩ wakat kolgame tɩ Wẽnnaam na n sãam dũni wẽngã yẽ zabrã b sẽn boond tɩ Armagedõ wã wakate. Rẽ na n paka sor tɩ dũni paalg sẽn yaa tɩrg wa.—Wilgri 16:14-16.

14. Ãnd la Wẽnnaam yãk t’a yɩ a Rĩungã Naaba, la wãn to la b reng n togs rẽ?

 14 Wẽnnaam a Zeova yãka a Zezi Kirist t’a yɩ a saasẽ Rĩungã bɩ a goosneema wã Naaba. Hal sẽn kaoos wʋsgo, Biiblã reng n togsame tɩ: “B roga biig n kõ-do, b kõo tõnd biribla. Soolem soogr na n zĩnda yẽ zugu. La b na n pʋda a yʋʋr tɩ . . . Laafɩ-naaba. Yẽ soolem paadame, la a laafɩ ka be tɛk ye.” (Ezai 9:5, 6) A Zezi zãmsa a karen-biisã tɩ b pʋʋs goosneema kãng yĩng woto: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].” (Matɩe 6:10) Wa d sẽn na n yã taoor seb-kãngã pʋgẽ wã, Wẽnnaam Rĩungã na n sãama dũni kãngã goosneema rãmb fãa ka la bilfu, la a reeg b fãa zĩiga. (Daniɛll 2:44) Rẽ poore, Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna.

DŨNI PAALG N KOLGE

15. ‘Tẽn-paalgã’ yaa bõe?

15 Biiblã kõta tõnd bas-m-yam woto: “Wa sẽn zems [Wẽnnaam] kãabgo, tõnd gũuda yĩngr paalg la tẽn-paalga, tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ.” (2 Pɩɛɛr 3:13; Ezai 65:17) Ka wã, ‘tẽngã’ makda neb nins sẽn vɩ a zugã. Rẽnd ‘tẽn-paalgã’ makda neb nins sẽn paam Wẽnnaam lohormã sẽn na n lagem n vɩɩmd tẽngã zugã.

16. Kũun bʋg sẽn pa tõe n sɩf la Wẽnnaam na n kõ neb nins sẽn tat a yamã, la bõe la d segd n maan n paam dẽ?

16 A Zezi kãabame tɩ dũni paalgã sẽn watã pʋgẽ, Wẽnnaam na n kõo neb nins sẽn tat a yamã “vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Mark 10:30) D bõos tɩ y lak y Biiblã Zã 3:16 la 17:3, n karem a Zezi sẽn yeel bũmb ning d sẽn segd n maan sẽn na yɩl n paam vɩɩm sẽn pa satã. Wẽnnaam na n kõo nin-sakdbã vɩɩm sẽn kõn sa tẽng zug arzãnã pʋgẽ. Bɩ d ges Biiblã sẽn wilgd bark nins nin-kãensã sẽn na n paame.

17, 18. Bõe n sɩd wilgd tɩ laafɩ la bãan na n zĩnda zĩig fãa tẽngã zugu?

 17 Wẽnemã, zabã, bi-be-tʋʋmã la maan taab pãngã na n saame. “Nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye . . . La sũ-maasem dãmba na n sooga dũniyã.” (Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11) Laafɩ na n zĩndame, bala ‘Wẽnnaam kɩtdame tɩ zabr sɛ hal dũniyã tɛk fãa.’ (Yɩɩl Sõamyã 46:10; Ezai 2:4) Rẽ masã, “tɩrlem na n toba yẽ zãmaanẽ la laafɩ wʋsg na n zĩnda hal tɩ ta kiuug sɛɛbo,” sẽn dat n yeel tɩ wakat sẽn kõn sa.—Yɩɩl Sõamyã 72:7.

18 A Zeova balemdbã na n vɩɩmda bãan pʋgẽ. Biiblã gʋlsg wakate, Israɛll nebã sã n da wilg b sakr fãa, b ra paamda bãane. (Maankʋʋre 25:18, 19) D sã n wa paam bãan kãngã buud Arzãnã pʋgẽ, sɩd na n yɩɩ sũ-noog menga!—Ezai 32:18; Miise 4:4.

19. Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ rɩɩb wʋsg n na n zĩnd Wẽnnaam dũni paalgã pʋgẽ?

19 Kom pa na n zĩnd ye. Yɩɩl gʋlsdã yɩɩla woto: “Ki wʋsg na n zĩnda soolem pʋgẽ. A na n miima tãens zutu.” (Yɩɩl Sõamyã 72:16) Wẽnnaam a Zeova na n ninga nin-tɩrsã barka, la ‘tẽnga bõn-koaadla na n woma biisi.’—Yɩɩl Sõamyã 67:7.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ tẽngã gill na n lebga arzãna?

20 Tẽngã gill na n lebga arzãna. Ro-neeb la zĩ-neeb na n zĩnda zĩis nins ninsaalbã sẽn yaa yel-wẽn-maandbã sẽn da sãamã. (Ezai 65:21-24; Wilgri 11:18) Sã n wa beẽ-beẽ, b na n yalga arzãnã t’a pid dũniyã gilli, tɩ tẽnga fãa lebg neer la a sakd kood wala Edɛn zẽedã. La wakat fãa, Wẽnnaam na n ‘puka a nugu, n kõ bõn-vɩɩg fãa bark tɩ seke.’—Yɩɩl Sõamyã 145:16.

21. Bõe n wilgd tɩ laafɩ na n zĩnda ninsaalbã ne rũmsã sʋka?

21 Laafɩ na n zĩnda ninsaalbã ne rũmsã sʋka. We-rũms ne yir dũms na n naaga taab n wãb yamdo. Baa bi-kɩdg pa na n le zoe rũms nins sẽn yaa toos masã wã ye.—Ezai 11:6-9; 65:25.

22. Na n yɩɩ wãn to ne bãasã?

 22 Bãas na n saame. A Zezi sẽn yaa Wẽnnaam saasẽ Rĩungã Naabã na n sãooga nebã bãase, tɩ yɩɩg a sẽn da maan a sẽn da wa n be tẽngã zugã wʋsgo. (Matɩe 9:35; Mark 1:40-42; Zã 5:5-9) Rẽ sasa, “tẽnga ned ba a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”—Ezai 33:24; 35:5, 6.

23. Bõe yĩng tɩ kũum vʋʋgrã na n kõ tõnd sũ-noogo?

23 Tõnd neb nins sẽn maan kaalmã na n vʋʋgame, la b tõeeme meng n pa leb n ki ye. Neb nins fãa sẽn ki tɩ Wẽnnaam tẽr-b yellã na n vʋʋgame. Sɩda, “kũum . . . na n vʋʋgame, [neb nins sẽn pa tɩrsã] ne nin-tɩrsa fãa.”—Tʋʋma 24:15; Zã 5:28, 29.

24. Y tagsg yaa wãn to ne tẽng zug Arzãn pʋgẽ vɩɩmdgo?

24 Ad sɩd yaa bõn-kãsems sẽn be yamleoog n gũud neb nins sẽn yãk yam n na n zãms n bãng d Naand Kãsengã sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova wã, la b maan a raabã! A Zezi sẽn wa n pʋlemd wẽng maand ning b sẽn ka a sɛɛgẽ wã tɩ: “Fo na n zĩnda arzãnẽ ne maamã,” yaa tẽng zug Arzãnã sẽn watã yell la a sẽn da gomdã. (Luk 23:43, Sebr Sõngo) Tara yõod wʋsg tɩ d zãms n bãng a Zezi Kirist n paase, bala yaa yẽ maasem yĩng la d na n tõog n paam bark kãensã fãa.