Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A NU

Tũudum sẽn tat Wẽnnaam yam

Tũudum sẽn tat Wẽnnaam yam
  • Tũudmã fãa tata Wẽnnaam yam bɩ?

  • Wãn to la d tõe n bãng sɩd tũudmã?

  • Ãnd dãmb n yaa Wẽnnaam balemdb hakɩk tẽng zug rũndã-rũndã?

1. D sã n balem Wẽnnaam tɩ zemse, wãn to la rẽ na n naf tõndo?

WẼNNAAM A ZEOVA nonga tõnd wʋsgo, la a ratame tɩ d rɩ a sor-wilgrã nafa. D sã n balm-a tɩ zemse, d na n paama sũ-noogo, la d na n põsa yɛl wʋsg d vɩɩmã pʋgẽ. D na n paama a bark la a sõngr me. (Ezai 48:17) La tũudum kobs n yet tɩ bãmb zãmsda nebã sɩdã Wẽnnaam zugu. La b sẽn zãms nebã Wẽnnaam sẽn yaa a soabã, la a sẽn baood tɩ tõnd maanã yaool n yaa toor wʋsg ne taaba.

2. Wãn to la d tõe n bãng d sẽn na n tũ a Zeova to-to tɩ ta a yam, la mak-bʋg n sõngd tõnd tɩ d wʋm rẽ võore?

2 Wãn to la y tõe n bãng y sẽn na n tũ a Zeova to-to tɩ ta a yam? Pa tɩlae tɩ y reng n zãms tũudmã fãa sẽn yet bũmb ningã n mak-b ne taab n ges ye. Y segdame bal n bãng Biiblã sẽn sɩd zãmsd tõnd bũmb ning tũudum hakɩkã zugu. D rɩk makre: Tẽns wʋsg pʋsẽ, bi-beesã sẽn togsd n maand ligdã tɩ b boond tɩ fobiye wã yaa yell sẽn piuugi. B sã n yeel yãmb tɩ y tʋʋmd yaa y bak fobiye kãens ne sõma wã, wãn to la y na n maane? Yaa y sẽn na n bao n bãng ligd-yook fãa sẽn yaa a soab ne zug la y na n tõog bɩ? Ayo. Y sã n dɩk y sẽkã n bao n bãng ligd ning sẽn yaa halaalã n são. Y sã n wa bãng ligd halaalã sẽn yaa to-to, y na n bãnga ligd-yoodã n welg masã. Woto me, d sã n bao n bãng sɩd tũudmã sẽn yaa to-to, d tõeeme masã n bãng sẽn pa-b sɩdã n welge.

3. Sã n yaa ne a Zezi, bõe la d segd n maan n paam n ta Wẽnnaam yam?

 3 Tara yõod tɩ d balem a Zeova wa a sẽn datã. Neb wʋsg tẽedame tɩ tũudmã fãa tata Wẽnnaam yam, la pa woto la Biiblã yet ye. Pa sek meng tɩ ned yeel t’a yaa kiris-ned ye. A Zezi yeelame: “Ka neb nins fãa sẽn boond maam tɩ Zusoaba, Zusoaba! n na n kẽ arzãn soolem ye. Yaa ned ning sẽn maand mam Ba sẽn be [saasẽ] raaba bala.” Dẽnd tõnd sã n dat n ta Wẽnnaam yam, d segd n zãms n bãnga bũmb ning Wẽnnaam sẽn baood tɩ tõnd maanã, la d sɩd tũ. A Zezi yeelame tɩ neb nins sẽn pa maand Wẽnnaam daabã yaa “tʋʋm wẽns maandba.” (Matɩe 7:21-23) Wala fobiye rãmbã, ziri tũudmã sɩd pa tar yõod ye. Sẽn yaa wẽng n yɩɩda, ziri tũudmã pʋd n sãamda neda.

4. A Zezi goam nins sẽn tɩ loe ne soay a yiibã võor yaa bõe, la sor fãa baasda ne bõe?

4 A Zeova paka sor n kõ neba fãa sẽn be tẽngã zugã tɩ b tõe n paam vɩɩm sẽn pa satã. La sẽn na yɩl n paam vɩɩm sẽn pa satã Arzãnã pʋgẽ, d segd n balma Wẽnnaam wa yẽ sẽn dat to-to wã, la d maan sẽn tat a yam. Zu-bʋko, neb wʋsg pa sakd n maan rẽ ye. Yaa rẽ yĩng la a Zezi sẽn yeel woto wã: “Bɩ y kẽ zak noor sẽn yaa sẽka. Tɩ bõe, zak noor sẽn yaa yalenga la sor sẽn yaa yalenga rabda sãoong zĩiga, la neb wʋsg kẽeda beenẽ. La zak noor sẽn yaa sẽka la sor sẽn yaa bãanega rabda vɩɩm zĩigẽ, la a yãtb yaa bilfu.” (Matɩe 7:13, 14) Tũudum hakɩkã sõngda ned t’a wa paam vɩɩm sẽn pa sate, tɩ ziri tũudmã baasd ne sãoongo. A Zeova pa rat tɩ ninsaal ba a yembr sãam ye, la yaa rẽ n kɩt t’a pak sor n kõ nebã fãa tɩ b tõe n bao n bãng-a wã. (2 Pɩɛɛr 3:9) Rẽnd sɩd-sɩda, tõnd sẽn balemd Wẽnnaam to-to wã yaa yõor yelle.

D SẼN TÕE N BÃNG TŨUDUM HAKƖKÃ TO-TO

5. Wãn to la d tõe n bãng neb nins sẽn tũud tũudum hakɩkã n bake?

5 Wãn to la d tõe n yã ‘vɩɩmã sore’? A Zezi yeelame tɩ  tũudum hakɩkã na n yɩɩ vẽeneg neb nins sẽn tũud-a wã vɩɩm pʋgẽ. A yeelame: “Yãmb na bãng bãmb ne b biisi. . . . Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama.” (Matɩe 7:16, 17) Sẽn dat n yeel tɩ b na n bãnga neb nins sẽn tũud tũudum hakɩkã b tẽebẽ wã la b yel-manesmẽ wã. Baa ne b sẽn pa zems zãng la b tudgdẽ wã, Wẽnnaam balemdb hakɩkã baoodame n na n maan a raabã. Bɩ d ges bãn a yoob sẽn kɩtd tɩ d bãng neb nins sẽn tũud tũudum hakɩkã n welge.

6, 7. Wãn to la Wẽnnaam sõgen dãmb hakɩkã get Biiblã, la wãn to la a Zezi kõ mak-sõng rẽ wɛɛngẽ?

6 Wẽnnaam sõgen dãmb hakɩkã tikda b zãmsgã Biiblã zugu. Biiblã meng yeta woto: “Gʋlsg Sõamyã zãnga yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem tɩ Wẽnnaam ned tõe n bɩ la a maan tʋʋm sõama fãa.” (2 Tɩmote 3:16, 17) Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa a kiris-nin-taasã n yeel-b tɩ: “Yãmb sẽn deeg Wẽnnaam koɛɛga tõnd sẽn togs yãmbã, yãmb ka reeg-a wa ninsaal koɛɛg ye, la yãmb reeg-a-la wa Wẽnnaam koɛɛga sẽn tʋmd yãmb sẽn tẽeda pʋsẽ, la a sɩd yaa woto.” (1 Tesalonik rãmba 2:13) Woto yĩnga, sɩd tũudmã tẽeb la a yel-maandɩ pa tik ninsaalb tagsa bɩ b rog-n-mik zug ye. B tika Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã zugu.

7 A Zezi Kirist kõo tõnd mak-sõngo, n tik a zãmsgã Wẽnnaam Gomdã zugu. A pʋʋsa a saasẽ Ba wã n yeel woto: “Yãmb goama yaa sɩda.” (Zã 17:17) A Zezi tẽe Wẽnnaam Gomdã, sẽn paase, bũmb ning fãa a sẽn zãms nebã ra zemsa ne Gʋlsg Sõamyã. A Zezi ra nong n yetame: “A gʋlsame.” (Matɩe 4:4, 7, 10) A sã n yeel woto poore, a togsda goam sẽn yit Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ. Rũndã-rũndã me, Wẽnnaam nin-buiidã pa zãmsd nebã b mens tagsa ye. B tẽedame tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde, la yaa gom-kãng sẽn yetã zug bal la b tikd b zãmsgã.

8. A Zeova balengã baoodame tɩ d maan bõe?

 8 Tũudum hakɩkã neb balemda a Zeova bala, la b kɩtdẽ tɩ nebã bãngd a yʋʋrã. A Zezi yeelame: ‘Waoog [a Zeova] fo Wẽnnaam, la f sak yẽ bala.’ (Matɩe 4:10) Rẽ n so tɩ Wẽnnaam sõgen dãmbã pa balemd ned bɩ bũmb a to n zʋʋg a Zeova ye. Baleng a woto buud baoodame me tɩ b wilg nebã tɩ b bãng sɩd Wẽnnaamã yʋʋrã, la a sẽn yaa a soabã. Yɩɩl Sõamyã 83:19 yetame: “Yaa yãmb y ye bal yʋʋr n yaa [a Zeova, NW]; yãmb yaa Sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa.” A Zezi n kõ mak-sõngo, a sẽn sõng neb a taabã tɩ b bãng Wẽnnaamã. Yaa wa a sẽn yeel a pʋʋsgã pʋgẽ woto wã: “Yãmb sẽn welg neb nins dũniyã pʋgẽ n kõ maamã, mam wilga bãmb yãmb yʋʋre.” (Zã 17:6) Woto, rũndã-rũndã me, Wẽnnaam balemdb hakɩkã zãmsda neb a taabã Wẽnnaam yʋʋrã, a raabã la a zʋgã.

9, 10. Wãn to la kiris-neb hakɩkã wilgd tɩ b nonga taaba?

9 Wẽnnaam nin-buiidã wilgda nonglem hakɩk sẽn pa baood a meng nafrã ne taaba. A Zezi yeelame: “Yãmb sã n nong taaba, neba fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:35) Pipi kiris-nebã ra tara nonglem kãng buud ne taaba. Nonglem sẽn tat Wẽnnaam yam tõogd n yiisa welsg tẽnsã, buudã la tarmã sẽn wat ne nebã sʋkã, la a loeta nebã ne taaba, n kɩtdẽ tɩ b lebgd saam-biis hakɩka. (Kolos rãmbã 3:14) Ziri tũudmã neb pa tar saam-biir nonglem kãng ye. Wãn to la d mi rẽ? B kʋʋda taaba, b tẽnsã la b buudã sẽn yaa toor-toorã yĩnga. La kiris-neb hakɩkã pa kʋʋd b tẽed-n-taas sẽn yaa kiris-neba bɩ neb a taab me ye. Biiblã yetame: “Ned ninga fãa sẽn ka maand tɩrga la ned ninga sẽn ka nong a ba-biig me ka Wẽnnaam ned ye. Bõn-kãng wilgda sẽn yaa Wẽnnaam kamba la sẽn yaa Sʋɩtãana kamba. . . . A yaa tɩ tõnd nong taaba. La d ra yɩ wa a Kayẽ sẽn da yaa wẽng soaba rẽnd n kʋ a ba-biiga ye.”—1 Zã 3:10-12; 4:20, 21.

 10 La nonglem hakɩkã pa f sẽn pa na n kʋ ned bal ye. Kiris-neb hakɩkã rɩkda b sẽkã, b pãngã la b laogã n sõngd taab la b kengd taab raood ne nonglem. (Hebre dãmba 10:24, 25) B sõngda taab toog wakate, la b tar pʋ-peelem. Sɩda, b tũuda Biiblã saglg ning sẽn yet tɩ d ‘maan neba fãa yel-sõmdã.’—Galat dãmba 6:10.

11. Bõe yĩng tɩ d segd n sak t’a Zezi Kirist la ned ning Wẽnnaam sẽn tũnug ne n na n fãag tõndã?

11 Kiris-neb hakɩkã sakame t’a Zezi Kirist la ned ning Wẽnnaam sẽn tũnug ne n na n fãag tõndã. Biiblã yetame: “Fãagr ka be ne ned a to ye; tɩ bõe, yʋʋr a to ka be dũniyã zugu sẽn kõ neba tɩ tõnd tõe n paam fãagr ne-a ye.” (Tʋʋma 4:12) Wala tõnd sẽn yã sak a 5 wã pʋgẽ wã, a Zezi kõo a vɩɩmã tɩ yɩ rond nin-sakdbã yĩnga. (Matɩe 20:28) Sẽn paase, a Zezi yaa Rĩm Wẽnnaam sẽn yãk t’a na n dɩ naam tẽngã gill zugu. La Wẽnnaam baoodame tɩ tõnd sak a Zezi la d tũ a zãmsgã, d sã n dat n paam vɩɩm sẽn pa satã. Rẽ n so tɩ Biiblã yetẽ tɩ: “Ned ning sẽn tẽed-a Biriblã tara vɩɩm sẽn-kõn-sa. La ned ning sẽn kɩɩsd-a Biriblã kõn paam vɩ-kãng ye.”—Zã 3:36, Kãab-paalgã Koe-noogo.

12. Ra yɩ dũniyã rẽndã rat n yeelame tɩ bõe?

12 Wẽnnaam balemdb hakɩkã pa dũniyã rẽnd ye. B sẽn da wa n kaood a Zezi bʋʋd Rom soolmã naab a Pɩlat taoorã, a yeelame: “Mam soolem ka dũniyã rẽnd ye.” (Zã 18:36) Baa a Zezi karen-biis hakɩkã sẽn vɩ tẽng ning pʋgẽ, b yaa a saasẽ Rĩungã soolem neba, la woto kɩtame tɩ b pa kẽesd b toog dũniyã politik yɛlẽ ye. B pa kẽesd b toog dũniyã zab pʋsẽ ye. Baasg zãnga, a Zeova balemdbã pa gɩdgd neb a taabã sẽn dat n kẽ parti politik pʋgẽ, bɩ sẽn dat n kɩt tɩ b vot-bã, bɩ sẽn dat n votã ye. La baa ne Wẽnnaam balemdb hakɩkã sẽn pa kẽesd b toog politikã yɛlẽ wã, b tũudã tẽng ning b sẽn beẽ wã noyã. Bõe yĩnga? Bala Wẽnnaam Gomdã kõt-b-la noor tɩ b “sak nanambsã.” (Rom dãmbã 13:1) Politik nanambsã sẽn baood tɩ d  maanã sã n kɩɩsd Wẽnnaam sẽn baood tɩ d maanã, Wẽnnaam balemdb hakɩkã tũuda a Zezi tʋm-tʋmdbã makre. B yeela woto: “A zemsame tɩ tõnd sak Wẽnnaam n yɩɩd nebã.”—Tʋʋma 5:29; Mark 12:17.

13. Wãn to la a Zezi karen-biis hakɩkã get Wẽnnaam Rĩungã, la woto kɩtame tɩ b tʋmd tʋʋm-bʋgo?

13 A Zezi karen-biis hakɩkã moondame tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n na n yɩ ãdem-biisã zu-loees fãa tɩɩm. A Zezi  reng n togsame tɩ: “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:14) A Zezi karen-biis hakɩkã pa yet nebã tɩ b teeg nanambs sẽn yaa ninsaalb n paam b zu-loeesã tɩɩm ye. B moondame tɩ yaa Wẽnnaam saasẽ Rĩungã bal n yaa ãdem-biisã zu-loees fãa tɩɩm. (Yɩɩl Sõamyã 146:3) A Zezi zãmsa tõnd tɩ d pʋʋs tɩ goosneema kãng sẽn zems zãngã wa, a sẽn wa n yeel tɩ: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].” (Matɩe 6:10) Wẽnnaam Gomdã ra pĩnd n togsame tɩ saasẽ Rĩung kãng “na n wãa soolem kãens fãa [sẽn be masã wã] tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.”—Daniɛll 2:44.

14. Yãmb tagsdame tɩ yaa tũudum bʋg n pidsd yɛl nins tũudum hakɩkã sẽn segd n maanã?

14 D sã n ges tõnd sẽn zoe n yã bũmb ningã, bɩ y sok y menga: ‘Yaa tũudum bʋg n tik a zãmsgã fãa Biiblã zugu, la a kɩtdẽ tɩ nebã bãngd a Zeova yʋʋrã? Yaa tũudum bʋg neb n tar nonglem wa Wẽnnaam sẽn datã, n tar tẽeb ne a Zezi, n welg ne dũniyã, la b moondẽ tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n na n yɩ ãdem-biisã zu-loees fãa tɩɩm? Tũudmã fãa sẽn be tẽng zugã sʋka, bʋg n maand woto fãa?’ A Zeova Kaset rãmbã tʋʋmã wilgda vẽeneg tɩ yaa bãmba.—Ezai 43:10-12.

BÕE LA Y NA N MAANE?

15. Tẽ tɩ Wẽnnaam beeme wã toor sẽn ka be, bõe me la a baood tɩ d maane?

15 Tẽ Wẽnnaam bal pa sek sẽn na yɩl n ta a yam ye. Wala makre, Biiblã yetame tɩ zĩn dãmbã meng tẽedame tɩ Wẽnnaam beeme. (Zak 2:19) La vẽenega, b pa maand Wẽnnaam daabã, b pa tat a yam me ye. Sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam, d pa segd bal n tẽ t’a beeme ye, d segdame me n maan a raabã. D segdame me n welg d mens ne ziri tũudmã la d sak tũudum hakɩkã.

16. D segd n talla manesem bʋg ne ziri tũudmã?

 16 Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ d pa segd n kẽes d mens ziri tũudmã pʋgẽ ye. A gʋlsame: “Yaa woto yĩng tɩ Zusoaba yetẽ yaa: ‘Yi-y bãmb sʋka, welg-y toor ne-ba. La y ra sɩɩs bũmb sẽn yaa rẽgd ye, la mam na reeg yãmba.’” (2 Korẽnt dãmba 6:17, Kãab-paalgã Koe-noogo; Ezai 52:11) Woto yĩnga, kiris-neb hakɩkã zãagda b mens ne bũmb ning fãa sẽn tar loees ne ziri tũudmã.

17, 18. ‘Babilon Kãsengã’ yaa bõe, la bõe yĩng tɩ d segd n “yi yẽ pʋgẽ” tao-tao?

17 Biiblã wilgdame tɩ ziri tũudmã buud fãa bee ‘Babilon Kãsengã’ pʋgẽ. * (Wilgri 17:5) Yʋ-kãngã tẽegda tõnd pĩnd wẽndẽ Babilon galʋ-tẽngã. Yaa be la ziri tũudmã sɩng a Nowe wakatẽ sãoong Sa-kãsengã poore. Zãmsg la yɛl wʋsg b sẽn maand ziri tũudmã pʋgẽ wã sɩnga Babilon hal sẽn kaoose. Wala makre, Babilon nebã ra pʋʋsda tãablem wẽnnaam dãmba. Rũndã-rũndã, Tãablmã yaa tũudum wʋsg zãms-kãsenga. La Biiblã wilgda vẽeneg tɩ yaa sɩd Wẽnnaam a yembr bal n be, sẽn yaa a Zeova, la t’a Zezi Kirist yaa a Biribla. (Zã 17:3) Babilon nebã ra tẽedame me tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidi, sẽn vɩ kũum poore, n tõe n namse. Rũndã-rũndã, tũudum wʋsg zãmsda nebã tɩ ned tara sɩɩg sẽn pa kiidi, sẽn tõe n nams bugum yiri.

18 Pĩnd wẽndẽ Babilonnã tũudum sẽn yelg n pid dũniyã gillã yĩnga, d tõe n yeelame tɩ dũni gill ziri tũudmã toor-toor sẽn naag taabã n yaa rũndã-rũndã Babilon Kãsengã. La Wẽnnaam reng n togsame tɩ dũni gill ziri tũudmã saab na n waa zĩig pʋgẽ. (Wilgri 18:8) Yãmb pa ne tɩ yaa tɩlae tɩ y welg y meng ne Babilon Kãsengã babg fãa sɩda? Wẽnnaam a Zeova ratame tɩ yãmb “yi yẽ pʋgẽ” tao-tao tɩ nan da kẽ n bõog ye.—Wilgri 18:4.

Y sã n naag a Zeova nin-buiidã n maand a raabã, y sẽn na n paam na n yɩɩga y sẽn na n bõne

19. Y sã n maan a Zeova raabã, yaa bõe la y na n paame?

 19 Yãmb sã n yi n bas ziri tũudmã, tõe n kɩtame tɩ neb kẽer bas yãmb tũubu. La y sã n naag ne a Zeova nin-buiidã n maand a raabã, y sẽn na n paam na n yɩɩga y sẽn na n bõne. Wala a Zezi pipi karen-biisã sẽn da bas bũmb a taabã fãa n tũ-a wã sẽn paamã, yãmb me na n wa paama tẽeb saam-biis wʋsgo. Sɩd kiris-nebã yaa bãmb milyõ rãmb sẽn yaa wa zag-kãseng a ye neb dũniyã gill zugu, la sẽn tar nonglem hakɩk ne taaba, tɩ yãmb na n zĩnd bãmb sʋka! La y na n paama saagr sẽn yaa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa “dũni ning sẽn wata” pʋgẽ. (Mark 10:28-30) Tõe tɩ neb nins sẽn da lak n bas yãmb y tẽebã yĩngã na n wa bao n bãnga Biiblã sẽn yet bũmb ningã, n lebg a Zeova balemdba.

20. Bõe n gũud neb nins sẽn tũud sɩd tũudmã?

20 Biiblã wilgdame tɩ ka la bilfu Wẽnnaam na n kɩtame tɩ dũni wẽng kãngã sa, la a ledg-a ne dũni paalg sẽn yaa tɩrga, a Rĩungã naam sasa. (2 Pɩɛɛr 3:9, 13) Ad sɩd na n yɩɩ dũni sẽn na n tall yamleoog menga! La dũni paalg kãng pʋgẽ, yaa tũudum a yembr bɩ Wẽnnaam baleng buud a yembr bal n na n zĩndi. Rẽ yĩnga pa yam tʋʋmd tɩ d maan yɛl nins fãa sẽn yaa tɩlae wã sẽn na yɩl n lagem balemdb hakɩkã masã meng sɩda?

^ sull 17 Sẽn na yɩl n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Babilon Kãsengã makd dũni gill ziri tũudmã, bɩ y ges vẽnegrã sẽn be seb-neng 219-20 pʋgẽ wã.