Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A WƐ

Tõnd vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ bɩ?

Tõnd vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ bɩ?
 • Yel-bʋs sẽn maand rũndã-rũndã la b reng n togs Biiblã pʋgẽ?

 • Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ nebã manesem da na n yɩɩ wãn to ‘yaoolem wakatã’?

 • Bõn-sõma bʋs la Biiblã reng n togs ‘yaoolem wakatã’ yĩngã?

1. Bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d bãng sẽn wat beoog-daare?

YÃMB zoe n kelga radio bɩ y gesa kibayã televiziõ wã pʋgẽ n sok y meng dũni kãngã baasg sẽn na n yɩ to-to bɩ? Sabab-wẽnsã nong n tiigd n wata zĩig pʋgẽ hali tɩ rẽ kɩt tɩ ninsaal baa a yembr pa tõe n deng n togs bũmb ning sẽn wat beoog daar ye. (Zak 4:14) La a Zeova mii bũmb ning sẽn wat beoog-daare. (Ezai 46:10) Hal sẽn kaoos wʋsgo, a Gomdã sẽn yaa Biiblã reng n togsame tɩ bõn-wẽns n na n wa tõnd wakatã, la a togs me tɩ bõn-sõma sẽn yaa kãsems n na n wa ka la bilfu.

2, 3. Sok-bʋg la a Zezi karen-biisã ra sok-a, la a leok-b lame tɩ bõe?

2 A Zezi Kirist goma Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa kɩt tɩ wẽnemã sa la a kɩt tɩ tẽngã lebg arzãnã yell me. (Luk 4:43) Nebã ra rat n bãnga Rĩungã sẽn na n wa wakat ninga. Sɩda, a Zezi karen-biisã kos-a-la woto: “Bɩ y togs tõnd . . . bãnd ninga sẽn na n wilg yãmb waoongo la dũniyã sɛɛb wakate.” (Matɩe 24:3) A Zezi yeel-b lame tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova bal n mi dũni-kãngã saabã sẽn na n wa sasa ning takɩ. (Matɩe 24:36) La a Zezi reng n  togsa yɛl sẽn da na n zĩnd tẽngã zug tɩ Rĩungã yaool n wa ne laafɩ la bãan n kõ ãdem-biisã. A sẽn da reng n togs bũmb ningã pidsda masã.

3 Nand tɩ d vaees kaset ning sẽn wilgd tɩ d vɩɩ ‘dũniyã sɛɛb’ wakate, bɩ d gom zabr ninsaal baa a yembr sẽn da pa tõe n yã yelle. Zab-kãng zĩnda saasẽ, tɩ reeg n pak tõndo.

ZABR N ZĨND SAASẼ

4, 5. a) Bõe n zĩnd saasẽ, a Zezi sẽn deeg naamã poor bala? b) Sã n yaa ne Wilgri 12:12, saasẽ zabrã waa ne bõe?

4 Sak ning sẽn loogã wilgame t’a Zezi Kirist lebga Rĩm saasẽ yʋʋmd 1914. (Daniɛll 7:13, 14) A Zezi sẽn paam Rĩungã naam poor bilfu, a maana bũmbu. Biiblã yeta woto: “Zabr n zĩnd [saasẽ]. A Misɛll [bɩ a Zezi ne a] malɛk rãmba zaba ne dragõ wã [a Sʋɩtãana], la dragõ wã ne yẽ malɛk rãmba me zaba ne bãmba.” * A Sʋɩtãan ne a malɛg-wẽnsã sẽn yaa zĩn dãmbã konga zabrã tɩ b rig-b n yiis saasẽ tɩ b sig tẽngã zugu. Wẽnnaam malɛg-sakdbã kɩdma b sẽn dig a Sʋɩtãan ne a zĩn dãmbã n yiis saasẽ wã yĩnga. La ninsaalbã ra pa na n paam sũ-no-kãng ye, bala Biiblã reng n togsame: “Toog bee ne neb nins sẽn be dũniyã zugã. . . . Tɩ bõe, Sʋɩtãanã sigame n wa yãmb nengẽ, la a sũ-puugra yaa kãsenga a sẽn bãng t’a wakat yaa bilfa yĩnga.”—Wilgri 12:7, 9, 12.

5 Ges-y zabrã sẽn zĩnd saasẽ wã sẽn wa ne bũmb ninga. A Sʋɩtãan sũ-yikrã pʋgẽ, a waa ne tood tẽngã neb zutu. Wa y sẽn na n yã wã, masã d vɩɩ toodã wakate. La yaa wakat sẽn na n yɩ koɛɛga, ‘wakat bilf’ bala. A Sʋɩtãan meng mii rẽ. Biiblã yetame tɩ wakat kãngã yaa “yaoolem wakate.” (2 Tɩmote 3:1) Ad d sũy  sɩd yaa noogo, Wẽnnaam sẽn na n kɩt t’a Sʋɩtãan pa leb n tudg nebã ka la bilf tẽng zugã yĩnga! Bɩ d ges yɛl kẽer b sẽn deng n togs Biiblã pʋgẽ tɩ maand masã menga. Yel-kãens wilgdame tɩ d vɩɩ yaoolem wakate, la tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã na n waa ne bark sẽn ka saab n kõ neb nins sẽn nong a Zeova wã. Pipi, bɩ d ges yɛl a naas sẽn be bãnd ning a Zezi sẽn wilg tɩ na n pidsa tõnd wakatã pʋgẽ wã.

YAOOLEM DAYÃ YEL-KÃSEMSE

6, 7. Wãn to la a Zezi sẽn gom zabã la komã yellã paamd pidsg rũndã-rũndã?

6 “Buud a yembr na n yika zabr ne buud a to, la soolem ne soolem a to.” (Matɩe 24:7) Yʋʋm koabg sẽn loogã pʋgẽ, neb milyõ rãmb la b kʋ zabã pʋsẽ. Ãngeletɛɛr ned sẽn yaa pĩnd yɛlã mit gʋlsame: “Neb nins b sẽn kʋ zabã pʋsẽ yʋʋmd 1900 la yʋʋmd 2000 wã sʋkã sõor pa tall to ãdem-biisã zãmaan fãa kibay b sẽn gʋlsã pʋsẽ ye. . . . Yɩɩ sasa sẽn tall zab wakat fãa la bala.” Siglg a yembr (Worldwatch Institute) togsame tɩ: “Neb nins b sẽn kʋ zabã pʋsẽ yʋʋmd 1900 la yʋʋmd 2000 wã sʋkã sõor yɩɩda neb nins fãa sẽn ki zabã pʋsẽ sẽn sɩng ne a Zezi rogmã n ta yʋʋmd 1899 wã sõor naoor a tãabo.” Yʋʋmd 1914 tɛka, yaa sẽn  yɩɩd neb milyõ 100 la zabã kʋ-yã. Baa yaa d ned a yembr n ki zabr sasa, d mii toog ning rẽ sẽn wat ne wã. Bɩ d tags n ges toog ning sẽn paam neb milyõ rãmb b nin-nongds sẽn ki zabã sasa wã yĩngã sẽn zem to-to wã.

7 ‘Kom na n zĩndame.’ (Matɩe 24:7) Bãngdbã yetame tɩ koodã paasa wʋsg yʋʋm 30 wã sẽn loogã pʋgẽ. Baasg zãnga, komã ket n beeme, neb wʋsg sẽn pa tar ligd sẽn sek n na n da rɩɩbo, bɩ b sẽn pa tar zĩis n na n ko wã yĩnga. Neb milyõ rãmb la komã tar wakat fãa. Siglg ning sẽn get-a yĩns laafɩ wã yellã (Organizasiõ mondiall de la sãnte) magame n ges tɩ kamb sẽn yɩɩd bãmb milyõ a nu n kiid yʋʋmd fãa b sẽn pa rɩt sõma wã yĩnga.

8, 9. Bõe n wilgd t’a Zezi bãngr-goam nins sẽn gomd tẽn-digimdsã la bã-longdsã yellã pidsame?

8 “Tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame.” (Luk 21:11) Sã n yaa ne tẽn-gãongã vaeesdb sull sẽn be Etazĩni wã sẽn wilgi, yʋʋmd 1990 wã tɛk bala, b yãame tɩ yʋʋmd fãa, yaa tẽn-digimds 17 sẽn tall pãnga, sẽn sek ro-bɛd sãoong la tẽngã pusgr n zĩndi. Sẽn paase, tẽn-digimds pãng sẽn sek b na siig ro-bɛd zãng n maand yʋʋmd fãa. Sull  a to me yeelame: “Tẽn-digimdsã kʋʋ neb tus kobs yʋʋm 100 nins sẽn loogã pʋgẽ, la baa ne bãngdbã sẽn modg tɩ rotã meeb yɩ sõma n paasã, sẽn kiid-b tẽn-digimdsã pʋsẽ wã sõor booga bilf bala.”

9 ‘Bã-longds na n zĩndame.’ (Luk 21:11) Baa ne logtoeemdã sẽn kẽng taoorã, bã-kʋdã ne bã-paalsã vargda ãdem-biisã. Kibay sebr a yembr yetame tɩ bãas 20 b sẽn mi sõma wala kõs-kʋdgã, weoogã la sãad-n-wʋbdẽ wã lebga wʋsg yʋʋm sẽn loogã pʋsẽ, la tɩ bãas n be tɩ tɩtã pa le tõe-b ye. Sɩda, bã-paals 30 n puki. Bãmb kẽer yaa bã-kʋʋds sẽn pa tar tɩɩm.

YAOOLEM WAKATÃ NEBA

10. Zʋg-bʋs yell la b reng n gom 2 Tɩmote 3:1-5 pʋgẽ tɩ yãmb ne rẽ nebã manesem pʋgẽ rũndã-rũndã?

10 Biiblã sẽn bilg dũniyã yɛl kẽerã toor sẽn ka be, a reng n wilgame tɩ yaoolem wakatã, ãdem-biisã manesem da na n toeemame. Tʋm-tʋmd a Poll bilga neb wʋsg sẽn da na n yɩ to-to. D karemda 2 Tɩmote 3:1-5 pʋgẽ tɩ: “Yaoolem wakate tood na n zĩndame.” A Poll yeelame tɩ nebã ra na n yɩɩ

 • beed dãmba

 • ligd noangdba

 • ba rãmb la ma rãmb kɩɩsdba

 • zɩ-beoog rãmba

 • neb sẽn pa tar nimbãan-zoeere

 • neb sẽn pa tar yõk-m-menga

 • pʋto-rãmba

 • neb sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam

 • neb sẽn maand wa b sakda Wẽnnaam, n yaool n kɩɩsd a pãngã

11. Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 92:8 bilgd bũmb ning sẽn na n paam nin-wẽnsã?

11 Nebã lebga woto yãmb sakã pʋgẽ bɩ? Sãmbg sẽn ka be, yaa woto. Zĩig fãa neb n be n tar zʋg-wẽnse. Rẽ wilgdame tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n maana bũmbu, bala Biiblã yetame tɩ: “Nin-wẽns sã n tobd wa moodo, la tʋʋm wẽns maandba fãa sã n ningd puudu, yaa [sẽn na n] menem wakat sẽn ka sɛta.”—Yɩɩl Sõamyã 92:8.

BÕN-SÕMA WAOONGO

12, 13. Wãn to la “bãngr hakɩkã” lebg wʋsg “yaoolem wakatã”?

12 Sɩda, yaoolem wakatã pida ne yel-beed wala Biiblã sẽn da reng n togsã. La dũni kãngã sẽn gudgã pʋgẽ, bõn-sõma n maand a Zeova balemdbã sʋka.

13 “Bãngr hakɩkã na n paasa  wʋsgo.” Woto la Biiblã reng n togs a Daniɛll sebrẽ wã. Wakat bʋg la rẽ ra na n zĩndi? Yaa “sɛɛba wakate.” (Daniɛll 12:4) Sẽn yɩɩd fãa yʋʋmd 1914 tɛka, a Zeova sõnga neb nins sẽn sɩd rat n maan a raabã tɩ b wʋm Biiblã võor n paase. B paama vẽenem ne sɩd-kãsems nins sẽn pʋgdã: Wẽnnaam yʋʋrã la a raabã, a Zezi Kirist maoongã sẽn yɩ rondã, kũumã halhaale, la kũum vʋʋgrã. Sẽn paase, a Zeova balemdbã zãmsa b sẽn na n vɩɩmd to-to tɩ naf-b la waoog Wẽnnaam. B leb n bãnga Wẽnnaam Rĩungã tʋʋmd sẽn yaa a soabã, la a sẽn na n welg zu-loeesã tẽngã zug to-to wã sõma n paase. B maanda bõe ne bãngr ning b sẽn paamã? Sok-kãngã kɩtame tɩ d na n gom bãngr-gomd a to sẽn paamd pidsg yaoolem wakat kãngã yelle.

“Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga.”—Matɩe 24:14

14. Rĩungã koe-noog moon n taa hal zĩ-bʋg rũndã-rũndã, la yaa ãnd dãmb n moond-a?

14 “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa.” Yaa woto la a Zezi Kirist togs a bãngr-gomd ning sẽn gomd a Sʋɩtãan dũniyã saab yellã pʋgẽ. (Matɩe 24:3, 14) Dũniyã gill zugu, b moonda Rĩungã koe-noogo, sẽn dat n yeel tɩ b wilgda Rĩungã sẽn yaa a soaba, a sẽn na n maan bũmb ninsã, la d sẽn tõe n maan to-to n paam bark nins a sẽn na n wa ne wã. Yaa sẽn yɩɩd tẽns 230 pʋsẽ, la sẽn yɩɩd buud-goam 400 pʋsẽ la b moond koe-kãnga. A Zeova Kaset rãmb milyõ rãmb moonda Rĩungã koe-noog ne yẽesem. B yaa neb sẽn yit “soolem fãa, la buud fãa” pʋsẽ, la b yaa “neb sẽn gomd goam toɛy-toɛya fãa.” (Wilgri 7:9) A Zeova Kaset rãmbã zãmsda Biiblã ne neb milyõ rãmb sẽn dat n bãng Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ningã, n pa reegd ligd ye. Ad wã sɩd yaa bãngr-goamã pids-kãsenga, sẽn mik t’a Zezi ra reng n togsame tɩ “neba fãa na n kisga” kiris-neb hakɩkã.—Luk 21:17.

 BÕE LA Y NA N MAANE?

15. a) Yãmb tẽedame tɩ d vɩɩ yaoolem wakatã bɩ, la bõe yĩng tɩ y tẽed woto? b) ‘Sɛɛbã’ wakate, bõe n na n paam neb nins sẽn kɩɩsd a Zeova wã, la bõe la neb nins sẽn sakd Wẽnnaam Rĩungã naamã na n paame?

15 Biiblã bãngr-goam wʋsg sẽn pidsd rũndã-rũndã wã yĩnga, y pa sak n deeg tɩ d vɩɩ yaoolem wakatã sɩda? A Zeova sã n wa ges tɩ koe-noogã mooneg sekame, “dũniyã sɛɛb” na n sɩd waame. (Matɩe 24:14) “Dũniyã sɛɛb” yaa wakat ning Wẽnnaam sẽn na n yiis wẽnemã sẽn be tẽngã zugã. A Zeova na n kɩtame t’a Zezi la malɛgsã sẽn tar pãngã sãam neb nins fãa sẽn kɩɩsd-a ne yamleoogã. (2 Tesalonik rãmba 1:6-9) A Sʋɩtãan ne a zĩn dãmbã pa na n le tõog n belg tẽnsã neb ye. Rẽ poore, Wẽnnaam Rĩungã na n ninga neb nins fãa sẽn sakd a naamã sẽn yaa tɩrgã bark wʋsgo.—Wilgri 20:1-3; 21:3-5.

16. Yaa yam tʋʋmd tɩ y maan bõe?

16 A Sʋɩtãan dũniyã saab sẽn kolgã yĩnga, ned kam fãa segd n soka a menga: ‘Bõe la m segd n maandẽ?’ Yaa yam tʋʋmd tɩ d ket n zãmsd n bãngd a Zeova la a noyã. (Zã 17:3) Zãms-y Biiblã neere. Minim-y n tigimd wakat fãa ne neb nins sẽn baood n na n maan a Zeova raabã. (Hebre dãmba 10:24, 25) Bao-y bãngr wʋsg ning Wẽnnaam a Zeova sẽn kõt a nin-buiidã dũniyã gill zugã, la y maan toeeng nins sẽn yaa tɩlaeyã y vɩɩmã pʋgẽ sẽn na yɩl n wa tõog n paam Wẽnnaam lohorem.—Zak 4:8.

17. Bõe yĩng tɩ nin-wẽnsã sãoong na n wa ling neb wʋsgo?

17 A Zezi ra pĩnd n togsame tɩ neb wʋsg na n maana b toor kae ne kaset nins sẽn wilgd tɩ tõnd vɩɩ yaoolem wakatã. Nin-wẽnsã sãoong na n waa zĩig pʋgẽ la ne lingri. Saabã na n linga neb wʋsg wala wagdr sẽn wat yʋngo. (1 Tesalonik rãmba 5:2) A Zezi keooga nebã  woto: “Bũmb ninga sẽn zĩnd a Nowe wakata na n zĩnda Ninsaal Biiga waoong wakat me. Tɩ bõe, sẽn deng sãoong sa-kãsengã, neba ra rɩtame la b yũuda, la b peesd pagba, la b kõt b kamb sɩdba hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom-koglga pʋgẽ. La bãmb ka bãng hal tɩ sãoong sa-kãsenga wa n loog ne bãmb fãa. A na n yɩɩ woto me ne Ninsaal Biiga waoongo.”—Matɩe 24:37-39.

18. A Zezi keoog-bʋg la d segd n tũ neere?

18 Yaa rẽ n so t’a Zezi yeel a kɛlgdbã woto: “Bɩ y gũus y mense n da sak tɩ yão-beed ne rã-yũur la vɩɩm kãnga yɛla pak yãmb tɩ ra-kãng wa ling yãmb ye. Tɩ bõe, a na n wa linga neba fãa sẽn be dũniyã zuga wa kũusri. Dẽ yĩnga bɩ y gũ la y pʋʋs daar fãa n paam pãng n põs bõn-kãens fãa sẽn na n wa wã, la y yals Ninsaal Biiga taoore.” (Luk 21:34-36) Yaa yam tʋʋmd tɩ d tũ a Zezi saglgã neere. Bõe yĩnga? Bala neb nins sẽn tat Wẽnnaam a Zeova yam la ‘ninsaal Biig’ a Zezi Kirist yamã tara saagr n na n põs a Sʋɩtãan dũniyã saabẽ, la b tara saagr me n na n vɩɩmd wakat sẽn pa sat dũni paalgã sẽn kolg wʋsgã pʋgẽ.—Zã 3:16; 2 Pɩɛɛr 3:13.

^ sull 4 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr sẽn wilgd tɩ Misɛllã yaa a Zezi Kirist yʋʋr a to, bɩ y ges seb-neng 218-9 Vẽnegrã.