Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A YOPOE

Saagr hakɩk y nin-nongds nins sẽn ki wã yĩnga

Saagr hakɩk y nin-nongds nins sẽn ki wã yĩnga
  • Wãn to la d mi tɩ vʋʋgr na n sɩd zĩndame?

  • Bõe n wilgd t’a Zeova rat n vʋʋga sẽn ki-bã?

  • Ãnd dãmb n na n vʋʋge?

1-3. Bɛ bʋg n digd tõnd fãa, la bõe yĩng tɩ d sã n ges Biiblã sẽn yet bũmb ningã na n sõng-do?

MAMS n ges bɛ sẽn yaa wẽng wʋsg sẽn na n digd foo tɩ f zoet n baood f menga. A tara pãng la a tʋʋl n yɩɩd-f wʋsgo. F miime t’a pa zoet ned nimbãaneg ye, bala f yãa a sẽn kʋ f zo-rãmb kẽere. Baa f sẽn modg to-to fãa, a ket n tara kolgr bala, tɩ yaa wa f pa tõe n põs-a ye. Zĩig pʋgẽ la ned pãng sẽn yɩɩd f bɛ wã pãng zĩig sẽn zãr puk-yã, n yeel t’a na n sõng-f lame. Ad sɩd yaa yolsg tɛkẽ!

2 D tõe n yeelame tɩ bɛ a woto n sɩd rigd yãmba. La yaa tõnd fãa la a rigda. Wa tõnd sẽn yã sak ning sẽn loogã pʋgẽ wã, Biiblã boonda kũumã tɩ bɛ. Tõnd sʋkã ned baa a yembr pa tõe n põs bɩ n zab n tõog bɛ kãngã ye. Tõnd wʋsg yãa bɛ kãngã sẽn yãk neb d sẽn nong yõyã. La a Zeova pãng yɩɩda kũumã wʋsgo. Yaa yẽ la fãagd sẽn tar nonglmã sẽn zoe n wilg t’a tõe n tõoga bɛ kãngã wã. La a pʋlmame t’a na n sãama bɛ-kãngã sẽn yaa kũumã wakat fãa yĩnga. Biiblã yetame: ‘Yaoolem bɛ sẽn na n sãam yaa kũum.’ (1 Korẽnt dãmba 15:26) Ad woto sɩd yaa koe-noog menga!

 3 Bɩ d reng n ges bɛ kãngã sẽn namsd tõnd to-to, a sã n wa rɩk d neda. Rẽ maaneg na n sõng-d lame tɩ d bãng bũmb sẽn na n kõ-d sũ-noogo. Bãng-y t’a Zeova kãabdame tɩ sẽn ki-bã na n leb n vɩɩmdame. (Ezai 26:19) Yaa kãab kãng la b sẽn boond tɩ kũum vʋʋgrã saagre.

D NIN-NONGR SÃ N KI

4. a) Bõe yĩng t’a Zezi sẽn tall manesem ning a nin-nongrã kaalmẽ wã tõe n sõng tõnd tɩ d bãng a Zeova tagsg ne kũum? b) A Zezi talla zood hakɩk ne ãnd dãmba?

4 Yãmb nin-nongr a ye n maan kaalem bɩ? Rẽ sẽn wat ne toog la sũ-sãoong ningã ka to ye. D sã n wa be yel-kãng pʋgẽ, rẽnda d bao Wẽnnaam Gomdã belsgo. (2 Korẽnt dãmba 1:3, 4) Biiblã sõngda tõnd tɩ d bãng a Zeova ne a Zezi sẽn tagsd to-to kũumã wɛɛngẽ. A Zezi sẽn wõnd a Ba wã zãng fasɩ wã mii f nin-nongr kũum sẽn wat ne toog ningã. (Zã 14:9) A Zezi sẽn da wa n kẽng Zerizalɛmã, a ra nong n tʋgd n geta a Lazaar ne a tãop a Maari la a Mart sẽn da be Betani sẽn da pẽ ne be wã. B lebga zo-rãmb hakɩka. Biiblã yetame: “La a Zezi nonga a Mart ne a yao wã la a Lazaare.” (Zã 11:5) La wala d sẽn yã sak ning sẽn loogã pʋgẽ wã, a Lazaar kiime.

5, 6. a) A Zezi manesem yɩɩ wãn to, a sẽn yã a Lazaar zakã neb la a zo-rãmbã sũ-sãangã? b) Bõe yĩng t’a Zezi sũurã sẽn sãamã kengd tõnd raoodo?

5 A Zezi zoa wã kaalem maan-a-la bõe? Kibarã yetame t’a Zezi bʋʋga a Lazaar nebã la a zo-rãmbã sẽn da be sũ-sãang pʋgẽ wã. A Zezi sẽn yã-bã, b nimbãaneg yõk-a lame. A ‘wẽe sir-kãsenga la a sũur sãamame.’ Kibarã paasame t’a “Zezi yãbame.” (Zã 11:33, 35) A Zezi sũura sẽn sãama, rat n yeelame t’a ra pa tar saagr bɩ? Ayo. Yaa sɩda, a Zezi ra miime tɩ ra pa na n kaoos la bõn-kãseng maan ye. (Zã 11:3, 4) Ne rẽ fãa, a zoa wã kaalem sãama a sũuri.

6 D tõe n gesa a Zezi sũurã sẽn sãam a zoa wã kũum  yĩngã wa bũmb sẽn kengd tõnd raoodo, bala, rẽ wilgda tõnd t’a Zezi ne a Ba a Zeova kisa kũum. La Wẽnnaam a Zeova tõe n zaba ne bɛ-kãngã n tõoge. Bɩ d ges tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ a Zezi wã.

“LAZAARE, YI!”

7, 8. A Lazaar sẽn wa n ki wã, bõe yĩng tɩ ra wõnd yellã ra pa tar tɩɩm sã n yaa ne ninsaalb tagsgo, la yaa bõe la a Zezi maan-yã?

7 B muma a Lazaar tãng bok pʋgẽ, t’a Zezi kos tɩ b lak kugr ning sẽn pag boka noorã. A Mart ra pa rat tɩ b lak ye, bala sẽn da ta rasem a naasã yĩnga, a Lazaar kũumã da segd n sɩnga põogre. (Zã 11:39) Sã n yaa ne ninsaal tagsgo, sẽn maand kae ye.

A Lazaar vʋʋgrã waa ne sũ-no-kãsenga.​—Zã 11:38-44

8 B laka kugrã, t’a Zezi zẽk a koɛɛg n yeel tɩ: “Lazaare, yi!” Bõe n maane? “Sẽn da ki-a wã yiime.” (Zã 11:43, 44) Mams-y n ges-y neb nins sẽn da be be wã sũ-noogo! A Lazaar da yaa b ba-biiga, ned b sẽn kĩ ne, b zoa bɩ b yak me, b ra miime t’a kiime. La a le bee ne nebã, n yas b sʋk masã, n ket n yaa wa a pĩndã. Ra yaa wa pa sɩd ye. Sãmbg sẽn ka be, neb wʋsg mobga a Lazaar ne sũ-noogo. Ad sɩd yaa tõogr meng kũumã zugu!

A Eli vʋʋga pʋg-kõor biribla.​—1 Rĩm dãmba 17:17-24

9, 10. a) Wãn to la a Zezi wilg a sẽn paam tõog n vʋʋg a Lazaarã sẽn yitẽ? b) Biiblã kibay nins sẽn gomd vʋʋgrã yellã kareng nafa yaa bõe?

9 A Zezi pa yeel t’a maana yel-solem-kãngã ne a meng pãng ye. A Zezi pʋʋsgã pʋgẽ, sẽn deng bal t’a bool a Lazaar t’a yi yaoogẽ wã, a wilga vẽeneg tɩ vʋʋgrã yita a Zeova nengẽ. (Zã 11:41, 42) Ra pa so-kãngã bal la a Zeova vʋʋg ned ye. A Lazaar vʋʋgrã sẽn paase, yaa neb a wɛ vʋʋgr yell la b gomd Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. * Kiba-kãensã kareng la b zut bʋgsg kõta sũ-noogo. B zãmsda  tõnd tɩ Wẽnnaam pa welsd neb ye, bala kom-bɩɩs la kãsemba, pagb la rapa, Israɛll neb la neb sẽn pa Israɛll neb zĩnda b sẽn vʋʋg-b rãmbã sʋka. Ad yaa sũ-noog meng la Biiblã sẽn bilg ka wã! Wala makre, a Zezi sẽn wa n vʋʋg bipuglã, a roagdbã “yɛɛsa wʋsgo.” (Mark 5:42) N-ye, a Zeova kɩtame tɩ b paam sũ-noog b sẽn pa tõe n yĩm abada.

Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr vʋʋga kiris-nin-poak a Dorkas.​—Tʋʋma 9:36-42

10 Yaa sɩd tɩ neb nins a Zezi sẽn vʋʋgã wa n baas n le kiime. Woto rat n yeelame tɩ b vʋʋgrã pa tall yõod bɩ? Ayo, pa woto ye. Biiblã kiba-kãensã wilgdame t’a goamã yaa sɩda, la b kõta tõnd saagre.

VƲƲGRÃ KIBAY SẼN ZÃMSD TÕND BŨMB NINGA

11. Wãn to la a Lazaar vʋʋgrã kibar sõngd tõnd tɩ d sɩd bãng tɩ b sẽn togs bũmb ning Koɛɛg Soab 9:5 pʋgẽ wã yaa sɩda?

11 Biiblã yeta tõnd tɩ sẽn ki-bã “ka mi bũmb ye.” B pa vɩ, b pa mi b sẽn beẽ. A Lazaar kibarã sɩd wilgda woto. A Lazaar vʋʋgrã poore, a bilga nebã saasẽ sẽn yaa to-to bɩ? Bɩ a yɛɛs-b-la ne bugum yir kibaya? Ayo. Biiblã pa wilgd t’a Lazaar goma bõn-kãens yell ye. A sẽn da ki wã sasa, rasem a naasã pʋgẽ a ra “ka mi bũmb ye.” (Koɛɛg Soaba 9:5) A Lazaar da kiime tɩ wõnd gõeem bala.—Zã 11:11.

12. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Lazaar vʋʋgrã yɩɩ sɩda?

12 A Lazaar kibarã leb n wilgda tõnd tɩ vʋʋgrã yaa sɩd lakae pa belgr ye. A Zezi vʋʋga a Lazaar kaset dãmb wʋsg taoore. Baa tũudmã taoor dãmb sẽn kisg a Zezi wã pa kɩɩs yel-solem-kãngã ye. B pʋd n yeelame: “Tõnd na n maana bõe? Tɩ bõe, dao kãng [a Zezi] maanda bõn-bãn wʋsgo.” (Zã 11:47) Neb kʋʋng tɩ yãa a Lazaar sẽn vʋʋgã. Rẽ kɩtame tɩ bãmb sʋkã neb wʋsg tẽ a Zezi. B sẽn yã t’a Lazaar vʋʋgame wã wilg-b-la vẽeneg tɩ yaa Wẽnnaam n tʋm a Zezi. Kaset kãng ra tara pãng wʋsg hali n kɩt tɩ Zʋɩf tũudmã nanambs sũy sẽn diglma ra magd n na n kʋ a Zezi ne a Lazaar fãa.—Zã 11:53; 12:9-11.

13. Bʋʋm bʋg la d tar n na n tẽ t’a Zeova sɩd tõe n vʋʋga sẽn ki-bã?

 13 Rẽ yĩnga d tõe n tẽeme tɩ kũum vʋʋgr n wat bɩ? N-ye, bala a Zezi zãmsa nebã tɩ daar n wat tɩ neb nins “sẽn be yaad pʋsẽ wã” na n vʋʋge. (Zã 5:28) Yaa a Zeova la vɩɩmã fãa Naanda. Woto yĩnga, segd n yɩɩ toog ne-d tɩ d tẽ t’a tõe n lebs n naana ned sẽn da ki bɩ? Yaa sɩd tɩ fãa bee ne a Zeova pʋ-tẽerã pãng sẽn ta zĩig ninga. Rẽ yĩnga a Zeova tõe n tẽega tõnd nin-nongds nins sẽn maan kaalma yell bɩ? Wala makre, ãds sõor ka tɛk n pid ãndũniyã, la Wẽnnaam pʋda ãdg fãa yʋʋre! (Ezai 40:26) Rẽnd Wẽnnaam a Zeova tõe n tẽega tõnd nin-nongdsã sẽn ki wã halhaal fãa, n vʋʋg-ba.

14, 15. Wala a Zoob sẽn yeelã, bõe n wilgd t’a Zeova rat n vʋʋga sẽn ki-bã?

14 Biiblã wilgdame t’a Zeova sɩd rata ne a sũur fãa n vʋʋg sẽn ki-bã. Wẽn-sakd a Zoob soka woto: “Ned sã n ki, a tõe n le vʋʋgame bɩ?” A Zoob ra gomda ned sẽn be yaoogã pʋgẽ n gũudẽ, hal tɩ wakat wa ta tɩ Wẽnnaam tẽeg a yellã yelle. A yeela a Zeova tɩ: “La yãmb sã n bool maam, mam na n sakame. La y na n nonga maam tɩ m yaa y nug-tʋʋmde.”—Zoob 14:13-15.

15 Wala d sẽn yã wã, a Zeova rata ne a sũur fãa n vʋʋg sẽn ki-bã. D sẽn mi rẽ wã pa kõt-d sũ-noog sɩda? La vʋʋgr ning sẽn watã na n yɩɩ wãn to? Ãnd dãmb n na n vʋʋge, la na n yɩɩ yɛ?

NEB NINS “SẼN BE YAAD PƲSẼ” WÃ

16. Sẽn ki-bã na n vʋʋgame n vɩɩmd dũni-bʋg buud pʋgẽ?

16 Biiblã kibay nins sẽn gomd neb b sẽn vʋʋg tɩ loogã yellã zãmsda tõnd yɛl wʋsg vʋʋgrã sẽn watã wɛɛngẽ. Neb nins b sẽn da vʋʋg tẽng zug ka wã leb n zĩnda ne b nin-nongdsã. Vʋʋgr ning sẽn watã na n yɩɩ woto me, la a na n yɩɩ sõma wʋsg n yɩɩge. Wala d sẽn yã sak a 3 pʋgẽ wã, Wẽnnaam daabã yaa tɩ tẽngã gill lebg arzãna. Woto, sẽn  ki-bã pa na n vʋʋg dũni sẽn pid ne zaba, bi-be-tʋʋm la bãas pʋgẽ ye. Sor na n pak n kõ-b lame tɩ b tõog n vɩɩmd wakat sẽn pa sat tẽn-kãngã zugu, ne laafɩ la sũ-noogo.

17. B na n vʋʋga neb a wãna?

17 Ãnd dãmb n na n vʋʋge? A Zezi yeelame tɩ neb nins ‘sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋma yẽ [a Zezi] koɛɛg n yi.’ (Zã 5:28, 29) Wilgri 20:13 me yetame tɩ: “Ko-kãsenga basa kũum fãa sẽn be a pʋgẽ tɩ b yi. Kũum ne kɩɩm-kulg [Hadɛs] basa kũum sẽn be bãmb pʋsẽ.” Hadɛs bɩ “kɩɩm-kulg” makda yaoogo. (Ges-y Vẽnegr ning sẽn be seb-neng 212-13 pʋgẽ wã.) B na n vʋʋga neb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã. Neb tus-kẽema ka tɛkã sẽn be be wã na n le vɩɩmdame. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Mam tara tẽeb kãng ne Wẽnnaam wa mam dõatba me sẽn tarã tɩ kũum fãa na n vʋʋgame, [neb nins sẽn pa tɩrsã, NW] ne nin-tɩrsa fãa.” (Tʋʋma 24:15) Woto rat n yeelame tɩ bõe?

Arzãnã pʋgẽ, sẽn ki-bã na n vʋʋgame n le zĩnd ne b nin-nongdsã

18. Ãnd dãmb n be nin-tɩrsã sẽn na n vʋʋgã sʋka, la wãn to la saag-kãngã sõngd yãmba?

18 Biiblã pʋgẽ b gomda neb sẽn vɩɩmd t’a Zezi ra nan pa wa tẽng zugã yelle. Bãmb wʋsg bee nin-tɩrsã sẽn na n vʋʋgã sʋka. Y tõe n tagsa a Nowe, a Abrahaam, a Saara, a Moiiz, a Rut, a Ɛstɛɛr la neb wʋsg a taab yelle. B goma rap la pagb kẽer sẽn tall tẽeb yell Hebre dãmb sak 11 pʋgẽ. La a Zeova sõgen dãmb nins sẽn kiid tõnd wakatã me bee nin-tɩrsã sʋka. Vʋʋgrã saagr tõe n kɩtame tɩ d pa le zoet kũum.—Hebre dãmba 2:15.

19. Ãnd dãmb la “neb nins sẽn pa tɩrsã,” la ne nonglem a Zeova na n kõ-b-la sor tɩ b tõog n maan bõe?

19 Yaa wãn to yẽ ne neb nins fãa sẽn pa maan a Zeova raabã, b sẽn pa bãng-a wã yĩnga? A pa na n yĩm neb tus-kẽema ka tɛk kãensã “sẽn pa tɩrsã” yell ye. A na n vʋʋg-b lame n kõ-b sẽk sẽn na yɩl n tɩ b bao n bãng sɩd Wẽnnaamã la b maan a raabã. B na n vʋʋga sẽn ki-bã yʋʋm tusr sasa, n kõ-b sor tɩ b sã n data, bɩ b naag wẽn- sakdbã n maan a Zeova raabã tẽng zugu. Na n yɩɩ wakat sẽn be yamleoog wʋsgo. Yaa wakat kãng la Biiblã sẽn boond tɩ Bʋkaoorã Daarã. *

20. Zeɛn yaa bõe, la ãnd dãmb n debd be?

20 Woto rat n yeelame tɩ ninsaalb nins fãa sẽn ki wã na n vʋʋgame bɩ? Ayo. Biiblã yetame tɩ kũ-rãmb kẽer bee zĩig sẽn boond tɩ Zeɛn b sẽn lebg tɩ ‘bug-tẽng’ Wẽnnaam Sebre pʋgẽ wã. (Luk 12:5) Zeɛn da yaa yʋʋr b sẽn kõ tãmpʋʋr sẽn da be pĩnd Zerizalɛmã dapoore. Be la b ra yõogd b sagdã. B ra lobda neb kẽer kũum be me, la yaa neb nins Zʋɩf rãmbã sẽn da get wa neb sẽn pa zems ne mumb la vʋʋgrã. Rẽnd zemsame la b sẽn dɩk Zeɛnnã n mak sãoong wakat fãa yĩngã. Yaa sɩd tɩ yaa a Zezi la b bobl sẽn vɩ-bã la sẽn ki-bã bʋʋdo, la yaa a Zeova la Bʋkaood kãsengã. (Tʋʋma 10:42) A pa na n tol n vʋʋg neb nins a sẽn ges tɩ b yaa nin-wẽns sẽn pa rat n toeemã ye.

VƲƲG N VƖƖMD SAASẼ WÃ

21, 22. a) Vʋʋg-bʋg buud me n be? b) Ãnd soab n yɩ pipi n vʋʋg ne malɛk yĩnga?

21 Biiblã leb n gomda vʋʋgr buud a to yelle. Yaa vʋʋg n yɩ wa malɛk n vɩɩmd saasẽ wã. Biiblã gomda vʋʋg-kãngã buudã a yembr bal yelle: yaa a Zezi Kirist vʋʋgrã bala.

22 B sẽn wa n kʋ a Zezi wã poore, a Zeova pa bas t’a Biribl-sakdã pa yaoogã pʋgẽ ye. (Yɩɩl Sõamyã 16:10; Tʋʋma 13:34, 35) Wẽnnaam vʋʋga a Zezi, la a pa vʋʋg-a t’a yɩ ninsaal ye. Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ Kirist kii ne ‘dũniyã yĩnga, la a vʋʋga ne sɩɩg’ bɩ malɛk yĩnga, (1 Korẽnt dãmba 15:44) Ad woto sɩd ra yaa yel-solemd  sẽn yaa kãsenga. A Zezi leb n paama vɩɩm, n yaa malɛk sẽn tar pãnga. (1 Korẽnt dãmba 15:3-6) A Zezi n yɩ pipi n paam vʋʋg-kãngã sẽn tar ziirã. (Zã 3:13) La ra pa yẽ a ye bal n da na n paam a buud ye.

23, 24. Ãnd dãmb n be a Zezi “bãg-bilã” pʋgẽ, la b na n yɩɩ neb a wãna?

23 A Zezi sẽn da mi tɩ ra pa na n kaoos la a kẽng saasẽ wã yĩnga, a yeela a karen-biis nins sẽn kell n pa ne-a wã t’a ra na n tɩ ‘manega zĩig’ bãmb yĩng be. (Zã 14:2) A Zezi yeelame tɩ neb nins sẽn debd saasẽ wã yaa yẽ “bãg-bila.” (Luk 12:32NW) Kiris-neb hakɩk a wãn n da na n wa zĩnd sul-bil-kãngã pʋgẽ? Sã n yaa ne Wilgri 14:1, tʋm-tʋmd a Zã yeelame: “Mam gesame, la haya! Pebila [a Zezi Kirist] yalsa tãng ninga sẽn boond tɩ Siõ wã zugu, la neb tus koabga la tus pis-naas la a naase sẽn tar Pebila yʋʋre la bãmb Ba yʋʋre sẽn gʋls bãmb dĩyã bee ne bãmba.”

24 Kiris-neb 144000 kãensã, sẽn yaa a Zezi tʋm-tʋmdbã la kiris-neb a taab na n vʋʋgame n tɩ vɩɩmd saasẽ. Yaa wakat bʋg la b na n vʋʋge? Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame tɩ rẽ ra na n yɩɩ Kirist belmã sasa. (1 Korẽnt dãmba 15:23) Wala y sẽn na n yã sak a 9 pʋgẽ wã, masã d vɩɩ sasa kãngã. Neb 144000 kẽer keta tẽng zug tõnd wakatã. Bãmb sʋkã, neb nins sẽn kiidã vʋʋgda zĩig pʋgẽ n tɩ vɩɩmd saasẽ. (1 Korẽnt dãmba 15:51-55) La ãdem-biis wʋsg tara saagr n na n vʋʋg n vɩɩmd tẽng zug Arzãnã sẽn watã pʋgẽ.

25. Bõe la d na n yã sak ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

25 N-ye, a Zeova sɩd na n tõoga tõnd bɛ wã sẽn yaa kũumã, n kɩt t’a menem wakat fãa yĩnga! (Ezai 25:8) La tõe tɩ y soke: ‘Neb nins b sẽn vʋʋg tɩ b kẽng saasẽ wã na n tɩ maana bõe beenẽ?’ B na n yɩɩ Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa goosneema sẽn be saasẽ wã nanambse. D na n paama vẽnegr goosneema kãng zug n paas sak ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

^ sull 9 Kibay a taabã bee 1 Rĩm dãmba 17:17-24; 2 Rĩm dãmba 4:32-37; 13:20, 21; Matɩe 28:5-7; Luk 7:11-17; 8:40-56; Tʋʋma 9:36-42; 20:7-12 pʋgẽ.

^ sull 19 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr n paas Bʋkaoorã Daar zugu, la b sẽn na n tik bũmb ning zug n kao bʋʋdã, bɩ y ges Vẽnegr ning sẽn be seb-neng 213-5 pʋgẽ wã.