Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A NU

Rondã yaa Wẽnnaam kũun sẽn ka to

Rondã yaa Wẽnnaam kũun sẽn ka to
  • Rondã yaa bõe?

  • Wãn to la b kõ rondã?

  • Wãn-to la rondã tõe n naf yãmba?

Wãn to la y tõe n wilg y mi-beoog rondã yĩnga?

1, 2. a) Sã n yaa ne yãmba, kũun sẽn tar yõod yaa kũun bʋg buudu? b) Bõe yĩng tɩ b tõe n yeel tɩ rondã yaa kũun ning sẽn tar-a yõod n yɩɩd kũun a taabã fãa wã?

YÃMB sẽn zoe n paam kũun ninsã sʋka, bʋg n ka to? Pa kũun ligd sẽn na n yaa toog la a ka to ye. Sɩda, kũun yõod pa bãngd a ligdẽ wã tɩlae ye. La bũmb sẽn wilgd tɩ kũunã tara yõod ne-yã, yaa a sẽn na n kõt-y sũ-noog bɩ a sã n pidsd raab sẽn yaa tɩlae y vɩɩmã pʋgẽ.

2 Yãmb sẽn tagsd tɩ y tõe n paama kũun ninsã fãa sʋka, a ye n be n yɩɩd a taabã fãa. Yaa Wẽnnaam n kõt ãdem-biisã kũun kãnga. A Zeova kõo tõnd bũmb wʋsgo, la a kũun ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã yaa a Biribl a Zezi Kirist maoongã sẽn yaa rondã. (Matɩe 20:28) Wala d sẽn na n yã sag-kãngã pʋgẽ wã, yaa rondã n yaa kũun ning sẽn tar-a yõod n yɩɩd kũun a taabã fãa y sẽn tõe n paamã, bala a tõe n kõ-y-la sũ-no-kãsenga, la a pids y raab nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã. Yaa ne rondã maasem la a Zeova sɩd wilg a nonglmã ne yãmb n yɩɩda.

 RONDÃ YAA BÕE?

3. Rondã yaa bõe, la bõe la d segd n bãng sẽn na yɩl n nan kũun kãngã sẽn tar yõodã?

3 Koɛɛg-koɛɛga, yaa ne rondã maasem la a Zeova na n fãag ãdem-biisã ne yel-wẽndã la kũumã. (Efɛɛz rãmba 1:7) Sẽn na yɩl n wʋm Biiblã zãms-kãngã võore, rẽnda d tags bũmb ning sẽn maan Edɛn zẽedẽ wã yelle. A Ãdem sẽn maan yel-wẽndã, a konga bũmbu. D sã n bãng sẽn yaa bũmb ninga, d tõe n wʋma rondã sẽn yaa kũunã võore, la a yõodã ne tõnd sẽn ta zĩig ninga.

4. Vɩɩm sẽn zems zãngã ra kõta a Ãdem nafa bʋse?

4 A Zeova sẽn wa n naan a Ãdmã, a kõ-a-la bũmb sẽn sɩd tar yõod wʋsgo: yaa ninsaal vɩɩm sẽn zems zãngã. Ges-y rẽ sẽn da nafd a Ãdem to-to. Wẽnnaam sẽn maan a Ãdem t’a zems zãng a yĩngã la yamã pʋgẽ wã, a ra pa segd n lʋɩ bãaga, n kʋʋle, bɩ n ki abada. A sẽn da yaa ninsaal sẽn zems zãngã yĩnga, a ra tara zems-n-taar ne a Zeova. Biiblã yetame t’a Ãdem da yaa “Wẽnnaam biiga.” (Luk 3:38) Rẽnd a Ãdem da tara zems-n-taar ne Wẽnnaam a Zeova, wala zems-n-taar ning sẽn be biig ne a ba sẽn nong-a sʋkã. A Zeova ra gomda ne a Ãdem sẽn yaa a tẽng zug biriblã, n da bobend-a tʋʋm sẽn kõt sũ-noogo, la a ra wilgd-a a sẽn da rat t’a maan bũmb ningã.—Sɩngre 1:28-30; 2:16, 17.

5. Bõe la Biiblã rat n yeele, a sẽn yet tɩ b maana a Ãdem ‘Wẽnnaam wõnegã’?

5 Wẽnnaam naana a Ãdem n wõneg a menga. (Sɩngre 1:27) Woto ra pa rat n yeel t’a Ãdem sɩd ra wõnda Wẽnnaam yĩngã wɛɛngẽ ye. Wa d sẽn yã seb-kãngã pipi sakã pʋgẽ wã, ninsaal pa tõe n yã a Zeova ye. (Zã 4:24) A Zeova pa tar yĩn-nems la zɩɩm ye. Wẽnnaam sẽn maan a Ãdem a meng wõnegã rat n yeelame tɩ b naan-a lame t’a tar nonglem, yam, tɩrlem la pãng wa Wẽnnaam. A Ãdem da leb n wõnda a Ba wã ne neng a to sẽn yaa kãsenga: a ra tara yam yãkre. Rẽnd a Ãdem da pa wa masĩn b sẽn maan  tɩ yaa tʋʋm nins b sẽn maan-a t’a tʋma bal la a tʋmd ye. A ra tõe n yãka yam a toor n maan a sẽn date: sõma bɩ wẽnga. A sã n da yãk yam n sak Wẽnnaam, a ra na n vɩɩmda wakat sẽn pa sat Arzãnã pʋgẽ tẽngã zugu.

6. A Ãdem sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaamã, bõe la a kong-yã, la bõe la rẽ wa ne a kambã la a yagensã zutu?

6 Rẽnd vẽenega, a Ãdem sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaam t’a kao a bʋʋd t’a segd n ki wã, a bõna wʋsgo. A yel-wẽndã kɩtame t’a kong a ninsaal vɩɩm sẽn zems zãngã ne a barka fãa. (Sɩngre 3:17-19) La zu-bʋko, pa a Ãdem bal n kong vɩ-sõngã ye. A kɩɩsgã yɩɩ sabab t’a kambã ne a yagensã me kong rẽ. Wẽnnaam Gomdã yetame: “Rao a yembr [a Ãdem] n wa ne yel-wẽna dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽna yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd neba fãa, fãa sẽn maan yel-wẽna yĩnga.” (Rom dãmbã 5:12) N-ye, tõnd fãa roga ne a Ãdem yel-wẽndã. Woto yĩnga, Biiblã yetame t’a ‘koosa’ a mengã la a kambã ne a yagensã yel-wẽnã la kũumã yembd pʋgẽ. (Rom dãmbã 7:14) Saagr da pa be a Ãdem ne a Hawa yĩng ye, bala yaa bãmb meng n yãk yam n kɩɩs Wẽnnaam. La yaa wãn to ne b kambã la tõnd sẽn yaa b yagensã?

7, 8. Naoor wʋsgo, rond tara bugs a yiib bʋse?

7 A Zeova wa n fãaga ãdem-biisã ne rondã maasem. Rond yaa bõe? Naoor wʋsgo, rond bee bugs a yiibu. Pipi, a yaa b sẽn na n yõk fo ned bɩ n deeg f bũmbu, tɩ fo segd n yao n yiis nedã bɩ n lebs n deeg f bũmbã. B tõe n mak-a-la ne yaood ning b sẽn yaood n yiis ned b sẽn yõk zabr wakate. Yiib-n-soaba, yaa yao ligd n dol bũmbu. A yaa yembr ne yaood ning b sẽn yaoode, ned b sẽn pogl bɩ bũmb b sẽn sãam yĩnga. Wala makre, ned sã n yɩ sabab tɩ agsɩdã maan n sãam bũmbu, a kõta yaood sẽn zem bũmb ning sẽn sãama.

8 Wãn to la b ra tõe n yao n lebs n deeg bõn-kãseng ning  a Ãdem sẽn kɩt tɩ tõnd fãa kongã, n fãag-d ne yel-wẽndã la kũumã yembdo? Bɩ d tags rond ning a Zeova sẽn kõ wã zugu, la rẽ sẽn tõe n naf yãmb to-to.

A ZEOVA SẼN KÕ RONDÃ TO-TO

9. Rond ning buud b sẽn da baooda yaa bʋgo?

9 Sẽn mik tɩ yaa ninsaal sẽn zems zãng vɩɩm la sẽn sãamã, ninsaal sẽn pa zems zãng vɩɩm pa tõe n dol-a ye. (Yɩɩl Sõamyã 49:8, 9) B sẽn da baood bũmb ningã yaa rond yõod sẽn zem bũmb ning sẽn sãamã yõodo. Rẽ zemsa ne tɩrlem sẽn zems zãngã noor sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ n yet woto wã: “Vɩɩm vɩɩm yĩnga.” (Tõodo 19:21) La bõe n da na n dol ninsaal vɩɩm sẽn zems zãngã a Ãdem sẽn sãama? Rond ning sẽn zems b sẽn da baoodã yaa ninsaal a to vɩɩm sẽn zems zãnga.—1 Tɩmote 2:6NW.

10. Wãn to la a Zeova kɩt tɩ b paam rondã n yao?

10 Wãn to la a Zeova kɩt tɩ b paam rondã n yao? A tʋma a malɛk a yembr tẽngã zugu. La a Zeova pa yãk malɛk yaar ye. A tʋma malɛk ning a sẽn nong n yɩɩdã, sẽn yaa a Biribl yend a mengã sẽn naanã. (1 Zã 4:9, 10) Biribl kãng sakame n yi n bas a yirã sẽn yaa saasẽ wã. (Filip rãmba 2:7) Wa d sẽn yã seb-kãngã sak ning sẽn loogã pʋgẽ wã, a Zeova maana yel-solemde, a sẽn dɩk Biribl kãngã vɩɩmã n tɩ ning a Maari pʋgẽ wã. Ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã maasem, a Zezi rogame n yɩ ninsaal sẽn zems zãnga, tɩ yel-wẽndã pa bẽeg-a ye.—Luk 1:35.

A Zeova kõo a Biribl yendã a sẽn naan a toorã tɩ yɩ rond tõnd yĩnga

11. Wãn to la ninsaal a yembr tõog n yɩ rond neb wʋsg yĩnga?

11 Wãn to la ninsaal a yembr tõe n yɩ rond ninsaalb wʋsg yĩnga? Be neere, sɩnga wãn to tɩ ninsaalb wʋsg wa lebg yel-wẽn-maandba? Tẽeg-y t’a Ãdem sẽn maan yel-wẽndã, a konga bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, sẽn yaa ninsaal vɩɩm sẽn zems zãngã. Woto yĩnga, a ra pa tõe n dog kamb sẽn zems zãng ye. A roga kamb sẽn yaa yel- wẽndã la kũumã yembs bala. A Zezi, Biiblã sẽn boond tɩ ‘yaoolem Ãdmã’ ra tara ninsaal vɩɩm sẽn zems zãnga, la a pa maan yel-wẽnd abada. (1 Korẽnt dãmba 15:45) D tõe n yeelame t’a Zezi reega a Ãdem zĩig sẽn na yɩl n fãag tõndo. A sẽn kell n tall wẽn-sakr sẽn zems zãngã, la a kõ a vɩɩm sẽn zems zãngã tɩ yɩ maoongã, a yaoa a Ãdem yel-wẽndã yĩnga. Woto, a Zezi kõo a Ãdem kambã la a yagensã saagre.—Rom dãmbã 5:19; 1 Korẽnt dãmba 15:21, 22.

12. Bõe la a Zezi namsgã wilg-yã?

12 Biiblã bilgda namsg ning fãa a Zezi sẽn deeg sẽn deng a kũumã. B pãb-a-la wʋsg ne kalwaase, n ka-a ra-luk zug t’a ki kũ-toaaga. (Zã 19:1, 16-18, 30; Ges-y Vẽnegr ning sẽn be seb-neng 204-6 pʋgẽ wã.) Bõe yĩng tɩ ra yaa tɩlae ne a Zezi t’a nams wʋsg woto? Seb-kãngã sak a to pʋgẽ d sẽn na n wa karem taoorã, d na n yãame t’a Sʋɩtãan yeelame tɩ ninsaal ka be sẽn na n kell n sak a Zeova makr pʋgẽ ye. A Zezi sẽn kell n yɩ wẽn-sakd baa ne namsg wʋsgã, a leoka a Sʋɩtãan no-baoodmã sõma n yɩɩd nebã fãa. A Zezi wilgame tɩ baa a Sʋɩtãan sẽn maaneg fãa, ninsaal sẽn zems zãng sẽn tar yam yãkrã tõe n saka Wẽnnaam tɩ zems zãnga. A Zeova sũur da segd n yaa noog wʋsg a Biribl nongrã wẽn-sakr yĩnga!—Yelbũna 27:11.

13. Wãn to la b yao rondã?

13 Wãn to la b yao rondã? Yʋʋmd 33, Zʋɩf rãmbã Nizã kiuug rasem 14 soab daare, a Zeova basame tɩ b kʋ a Biriblã sẽn zems zãng n pa tar yel-wẽnã. Woto, a Zezi rɩka a ninsaal vɩɩmã sẽn zems zãngã n maan “maoong wakat fãa yĩnga.” (Hebre dãmba 10:10) A Zezi kũumã rasem a tãab-n-soaba, a Zeova vʋʋg-a lame t’a na n tɩ vɩɩmd saasẽ. A sẽn wa n leb saasẽ wã, a tɩ kolga Wẽnnaam taoor n wilg a ninsaal vɩɩm sẽn zems zãngã a sẽn dɩk n maan maoong sẽn na yɩl tɩ yɩ rond n yao n deeg a Ãdem kambã la a yagensã. (Hebre dãmba 9:24) A Zeova reega  a Zezi maoongã wa rond ning sẽn da yaa tɩlae sẽn na yɩl n yiis ãdem-biisã yel-wẽnã la kũumã yembd pʋgẽ wã.—Rom dãmbã 3:23, 24.

RONDÃ SẼN TÕE N NAF YÃMB TO-TO

14, 15. Sẽn na yɩl n paam d “yel-wẽna sugri” bõe la d segd n maane?

14 Baa ne tõnd sẽn yaa yel-wẽn-maandbã d tõe n paama bark sẽn pa tõe n sɩf rondã maasem yĩnga. Bɩ d ges nafa kẽer d sẽn tõe n paam masã la beoog-daare, kũun kãngã sẽn yaa kãseng n yɩɩd a taabã la sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã maasem yĩnga.

15 Tõnd yel-wẽnã sugri. Tõnd sẽn dog n pa zems zãngã yĩng kɩtame tɩ sẽn na yɩl n maan sẽn zemse, d segd n modg wʋsgo. Tõnd fãa kongda ne d no-goam bɩ ne d tʋʋmã. La ne a Zezi maoongã sẽn yaa rondã maasem yĩnga, d tõe n paama d “yel-wẽna sugri.” (Kolos rãmbã 1:13, 14) La sẽn na yɩl n paam Wẽnnaam sugrã, d segd n sɩd teka yam la d toeem. D leb n segdame n kos a Zeova sugr ne sik-m-menga, n tik tẽeb ning d sẽn tar ne a Biriblã maoong sẽn yaa rondã maasem yĩnga.—1 Zã 1:8, 9.

16. Bõe n kɩt tɩ tõnd tõe n balem Wẽnnaam ne sũur kaset sẽn pa ningd-d taale, la rẽ wata ne nafa bʋse?

16 Sũur kaset sẽn pa ningd-d taal Wẽnnaam taoore. Sũur kaset sẽn ningd-d taal tõeyã nana-nana n kɩt tɩ d wa pa tar saagre, la d tagsdẽ tɩ d pa tar yõod ye. La ne nonglem, a Zeova kɩtame tɩ d tõe n paam d yel-wẽnã sugr ne rondã maasem yĩnga, tɩ rẽ kɩt tɩ d tõe n balm-a ne sũur kaset sẽn pa ningd-d taale, baa ne d sẽn pa zems zãngã. (Hebre dãmba 9:13, 14) Rẽ kɩtdame tɩ d tõe n gom ne a Zeova ne raoodo. Woto yĩnga, d tõe n pʋʋs-a-la ne bas-m-yam. (Hebre dãmba 4:14-16) Tall sũur kaset sẽn pa ningd-d taal kɩtdame tɩ d yamã gãe bãane, tɩ d nand d mense, la a paasd tõnd sũ-noogã.

17. A Zezi sẽn ki tõnd yĩngã, bark bʋs la d tõe n paame?

 17 Tẽng zug vɩɩm sẽn pa satã saagre. Rom dãmbã 6:23 yetame tɩ “yel-wẽna yaood yaa kũum.” Verse kãng paasdame: “La Wẽnnaam kũunã yaa vɩɩm sẽn ka sɛta tõnd Zusoab a Kirist Zezi maasem yĩnga.” Seb-kãngã sak a 3 pʋgẽ, d goma tẽng zug Arzãnã sẽn watã sẽn na n wa ne bark ninsã yelle. (Wilgri 21:3, 4) Bark kãensã fãa sẽn wat beoog-daarã, wala vɩɩm sẽn pa satã ne laafɩ sẽn zems zãngã yaa bũmb sẽn tõe n yɩ sɩda, a Zezi sẽn ki tõnd yĩngã maasem yĩnga. Sẽn na yɩl n paam bark kãense, d segd n wilgame tɩ d tara mi-beoog ne rondã sẽn yaa Wẽnd kũunã.

WÃN TO LA Y TÕE N WILG Y MI-BEOOGO?

18. Bõe yĩng tɩ d segd n tall mi-beoog ne a Zeova, rondã a sẽn kõ wã yĩnga?

18 Bõe yĩng tɩ d segd n tall mi-beoog wʋsg ne a Zeova, rondã yĩnga? Be neere, ned sã n dɩka a sẽka, n maan modgre, bɩ a yiisa ligd wʋsg n maan-d kũuni, kɩtdame t’a kũunã tar yõod wʋsg d nifẽ. D sã n neẽ tɩ yaa kõtã sẽn sɩd nong-dã yĩng la a kõt-do, d sũur sɩd yaa noog wʋsgo. Kũunã fãa sʋka, yaa rondã n yaa kãseng n yɩɩda, bala  Wẽnnaam maana mong-m-meng ning sẽn yɩɩd a taabã fãa wã sẽn na yɩl n kõ-a. Zã 3:16 yetame tɩ “Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biiga sẽn ka to.” Yaa rondã n wilgd a Zeova nonglmã ne tõnd n yɩɩd sẽn ketã fãa. Rẽ leb n yaa kaset t’a Zezi nonga tõndo, bala a sak n kõo a vɩɩmã tõnd yĩnga. (Zã 15:13) Woto yĩnga, rondã segd n kɩtame tɩ d kɩs sɩd t’a Zeova ne a Biriblã nonga tõnd ned kam fãa.—Galat dãmba 2:20.

D sã n baood n na n bãng a Zeova n paase, d wilgda d mi-beoog ne rondã a sẽn kõ wã

19, 20. Wãn to la y tõe n wilg tɩ y tara mi-beoog ne Wẽnnaam kũunã sẽn yaa rondã?

19 La wãn to la y tõe n wilg y mi-beoog masã ne rondã Wẽnnaam sẽn kõ wã? Pipi, bɩ y bao n bãng a Zeova sẽn yaa Kõt Kãsengã n paase. (Zã 17:3) B sã n tũnug ne seb-kãngã n zãms Biiblã ne yãmba, na n sõng-y lame tɩ y sɩd bãng-a n paase. Y sã n bãngd a Zeova n paasdẽ, y nonglmã ne-a na n paasdame. Nonglem kãng me na n kɩtame tɩ y maan sẽn tat a yam.—1 Zã 5:3.

20 Wilg-y tɩ y tẽeda a Zezi maoongã sẽn yaa rondã. A Zezi mengã yeelame: “Ned ninga sẽn tẽed Biiga tara vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:36) Wãn to la d tõe n wilg tɩ d tẽeda a Zezi? Pa ne goam bal la d wilgd tẽeb kãng ye. Zak 2:26 yetame tɩ “tẽeb sã n ka lagem ne tʋʋma, a yaa [kɩɩnga].” N-ye, bũmb ning sẽn wilgd tɩ ned tara tẽeb hakɩk yaa “tʋʋma,” sẽn dat n yeel tɩ tõnd yel-manesmã. D tõe n wilgame tɩ d tẽeda a Zezi, d sẽn na n sɩd modgd sõma n dɩkd a togs-n-taare, pa d sẽn yet bũmb ningã pʋgẽ bal ye, la yaa bũmb ning d sẽn maandã pʋgẽ me.—Zã 13:15.

21, 22. a) Bõe yĩng tɩ d segd n zĩnd a Zezi kũumã Tẽegrẽ b sẽn maand yʋʋmd-yʋʋmdã? b) Bõe la b na n wilg sak a 6 la a 7 wã pʋgẽ?

21 Zĩnd-y a Zezi kũumã Tẽegrẽ b sẽn maand yʋʋmd-yʋʋmdã. Yʋʋmd 33, Nizã rasem 14, a Zezi sɩnga bũmb b sẽn da na n wa tar n tẽegdẽ, sẽn yaa toor zalle Biiblã sẽn boond tɩ ‘Soaala zaabr dɩɩbo.’ (1 Korẽnt dãmba 11:20,  Sebr Sõngo; Matɩe 26:26-28) B leb n boond-a lame tɩ Kirista kũumã Tẽegre. A Zezi maan-a lame n na n sõng a tʋm-tʋmdbã, la neb nins fãa sẽn da na n wa lebg kiris-neb hakɩkã, tɩ b ning b yamẽ tɩ yẽ sẽn yɩ ninsaal sẽn zems zãng n ki wã, a kõo a vɩɩmã tɩ yɩ rondo. Bõn-kãng wɛɛngẽ, a Zezi kõo no-kãngã: ‘Bɩ y maand bõn-kãnga n tẽegd mam yelle.’ (Luk 22:19) A Zezi kũumã Tẽegr maaneg tẽegda tõnd nonglem kãseng ning a Zeova ne a Zezi sẽn tall ne tõnd n kõ rondã. D tõe n wilga d mi-beoog ne rondã, n zĩnd a Zezi kũumã Tẽegrẽ b sẽn maand yʋʋmd-yʋʋmdã. *

22 A Zeova sẽn kõ rondã sɩd yaa kũun sẽn pa tõe n sɩfe. (2 Korẽnt dãmba 9:14, 15) Kũun kãseng kãngã tõe n nafa sẽn ki-bã menga. Sak a 6 la a 7 na n wilga rẽ sẽn na n maan to-to.

^ sull 21 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr n paas a Zezi kũumã Tẽegr võor wɛɛngẽ, bɩ y ges Vẽnegr ning sẽn be seb-neng 206-8 pʋgẽ wã.