Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A WƐ

Pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ

Pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ
  • Nong Wẽnnaam dat n yeelame tɩ bõe?

  • Wãn to la d tõe n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

  • Wãn to la a Zeova na n keo neb nins sẽn na n pa a nonglmã pʋgẽ wã?

Y ratame t’a Zeova yɩ y zĩ-lilldg gudgr wakat kãngã bɩ?

1, 2. Yɛ la d tõe n paam zĩ-lilldg rũndã-rũndã?

MAMS-Y n ges-y yãmb sẽn na n kẽnd sor zug tɩ saag kʋɩ, tɩ sebgã zẽk n wa fugda, tɩ sa-koomã wa niid ne pãnga, tɩ saagã yãgd la a tãsdẽ, tɩ y zoet n baood zĩig n na n soole. Sorã noore, yãmb yãa sẽok sẽn ti sõma y sẽn tõe n kẽ. Y sũur sɩd na n yɩɩ noog ne zĩ-kãng sẽn yaa koglg zĩigã!

2 Tõnd vɩɩ gudgr wakate. Dũniyã yɛl tara zẽnebo. La zĩ-lilldg me n be n tõe n kogl-d ne sabaabo. Yaa bʋgo? Ges-y Biiblã sẽn yet bũmb ninga: “Mam yeta Zusoaba yaa: ‘Yãmb yaa zĩ-lilldga la mam pãng zĩiga la mam Wẽnnaam mam sẽn dellda.’”—Yɩɩl Sõamyã 91:2.

3. Wãn to la d tõe n maan t’a Zeova yɩ d zĩ-lilldga?

3 Tags-y n gese! A Zeova sẽn yaa ãndũniyã Naand la a Naab sẽn ka to wã tõe n yɩɩ tõnd zĩ-lilldga. A tõe n kogla tõndo, bala a tara pãng n yɩɩd ned la bũmb buud fãa sẽn tõe n maan-d wẽnga. Baa wẽng sã n paam tõndo, a Zeova tõe n yiisa wẽnga biis fãa. Wãn to la d tõe n maan t’a Zeova yɩ  d zĩ-lilldga? Rɩlla d teeg-a. Sẽn paase, Wẽnnaam Gomdã sagenda tõnd woto: “Pa-y Wẽnnaam nonglem pʋgẽ.” (Ziid 21, Sebr Sõngo) N-ye, d segd n kell n paa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, n kell n tall nonglem ne tõnd saasẽ Ba wã. Rẽ d tõeeme n kɩs sɩd t’a yaa tõnd zĩ-lilldga. La wãn to la d tõe n paam nonglem kãngã?

BÃNG-Y WẼNNAAM NONGLMÃ, LA Y ME NONG-A

4, 5. A Zeova sẽn wilg a nonglmã ne tõndã nens kẽer la bʋse?

4 Sẽn na yɩl n kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, rɩlla d bãng a Zeova sẽn wilg a nonglmã ne tõnd to-to. Tags-y Biiblã zãmsg kẽer y sẽn bãng seb-kãngã pʋgẽ wã yelle. A Zeova sẽn yaa Naandã, a manega tẽngã sõma n kõ tõndo. A kɩtame tɩ tẽngã tall rɩɩbo, koom, laogo, rũms la zĩ-neeb wʋsgo. Wẽnnaam sẽn yaa Biiblã soabã wilga tõnd a yʋʋrã la a nedemdã sẽn yaa to-to. Sẽn paase, a Gomdã wilgdame t’a tʋma a Biribl nongr a Zezi tẽngã zugu, n bas t’a nams la a ki tõnd yĩnga. (Zã 3:16) La kũun kãngã yõod ne tõnd yaa bõe? A kõta tõnd saagr ne beoog-daar sẽn na n yɩ sõma wʋsgo.

5 Tõnd sẽn tar saagr ning beoog-daar yĩngã leb n bee ne bũmb a to Wẽnnaam sẽn maane. A Zeova lugla goosneema saasẽ, sẽn yaa Mesi Rĩungã. Ka la bilfu, goosneema kãng na n kɩtame tɩ namsgã fãa sa, la a maneg tẽngã t’a lebg arzãna. Mams-y y yamẽ n ges d sẽn na n vɩ be ne laafɩ la sũ-noog wakat sẽn kõn sa! (Yɩɩl Sõamyã 37:29) Nananda, Wẽnnaam kõo tõnd sagls sẽn wilgd tõnd sẽn segd n vɩɩmd to-to tɩ yɩ sõma wʋsg masã tɛka. A leb n kõo tõnd zu-noog ning sẽn yaa pʋʋsgã, tɩ d tõe n gom ne-a wakat fãa la zĩig fãa. Woto yaa a Zeova sẽn wilg a nonglem ne ãdem-biisã la ne yãmb mengã nens a wãn bala.

6. Tõe tɩ y na n maana wãna, nonglem ning a Zeova sẽn wilg yãmbã yĩnga?

6 Sok-kãseng ning sẽn pak yãmbã la kada: A Zeova sẽn wilg t’a nonga maamã, bõe la mam me segd n maane? Neb  wʋsg na n yeelame tɩ: “Mam me segd n nonga a Zeova.” Yaa woto la yãmb tagsd bɩ? A Zezi yeelame tɩ no-kãngã n yaa kãseng n yɩɩd a taabã fãa: “Nong Zusoaba [a Zeova] fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩga fãa, la ne f yam fãa.” (Matɩe 22:37) Y sɩd tara bʋʋm wʋsg n na n nong Wẽnnaam a Zeova. La rẽ yĩnga y sã n tagsd y sũurẽ bal tɩ y nonga a Zeova, sekame tɩ y tõe n yeel tɩ y nong-a-la ne y sũurã fãa, y sɩɩgã fãa la y yamã fãa bɩ?

7. Tõnd sã n tagsd d sũurẽ bal tɩ d nonga Wẽnnaam, sekame bɩ? Wilg-y y leokrã võore.

7 Wala b sẽn wilg Biiblã pʋgẽ wã, nong Wẽnnaam pa f sẽn na n tagsd f sũurẽ bal tɩ f nong-a lame ye, yɩɩda woto. Baa ne sẽn yaa tɩlae tɩ d tẽ d sũurẽ tɩ d nonga a Zeova wã, rẽ yaa nonglem hakɩk ning d sẽn tog n tall ne-a wã sɩngr bala. D rɩk makre: Pomm pʋgẽ bil bɩ a bull yaa tɩlae sẽn na yɩl tɩ pomm tɩɩgã bɩ n wom pomm dãmba, la bullã yaa tɩɩgã sɩngr bala. La y sã n dat pomm n dɩ tɩ ned rɩk pomm tɩɩgã bil ning b sẽn tar n bõeedã n kõ-yã, y paama y sẽn datã bɩ? Ayo! Rẽnda y bʋd-a, n zãgs-a koom t’a wa bɩ n wom biisi. Woto me, fo sã n tagsd f sũur pʋgẽ tɩ f nonga Wẽnnaam a Zeova, yaa sɩngr bala. Biiblã wilgda woto: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.” (1 Zã 5:3) Sẽn na yɩl tɩ nonglem ning y sẽn tar ne Wẽnnaamã yɩ nonglem hakɩka, a segd n woma bi-sõma. A segd n puka ne tʋʋma.—Matɩe 7:16-20.

8, 9. Wãn to la d tõe n wilg d nonglem la d mi-beoog ne Wẽnnaam?

8 Tõnd wilgdame tɩ d nonga Wẽnnaam, d sã n tũud a noyã la d sakd a sor-wilgrã. Woto pa toog ye. A Zeova noyã tũub pa toog ye, la b tũub kõt-d-la sũ-noog d vɩɩmã pʋgẽ. (Ezai 48:17, 18) D sã n tũud d saasẽ Ba a Zeova sor-wilgrã d vɩɩmã pʋgẽ, d wilgd-a lame tɩ d sɩd tara mi-beoog ne  bũmb nins fãa a sẽn maan n kõ-dã. Zu-bʋko, rũndã-rũndã, pa neb wʋsg n wilgd mi-beoog woto ye. D pa segd n yɩ zɩ-beoog rãmb wala neb kẽer sẽn yɩ to-to a Zezi sẽn da wa n be tẽng zugã ye. A Zezi maaga wãoob piiga, la yaa a yembr bal tãa n lebg n wa pʋʋs-a barka. (Luk 17:12-17) Sɩd-sɩda, d rat n yɩɩ wala ned ning sẽn wilg a mi-beoogã, la pa wala neb a wɛ wã sẽn yɩ zɩ-beoog rãmbã ye.

9 La yaa a Zeova no-bʋs la d segd n tũ? D zoe n goma bãmb kẽer yell seb-kãngã pʋgẽ, la bɩ d leb n tẽeg bãmb sãnda. Wẽnnaam noyã tũub na n sõnga tõnd tɩ d kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ.

PẼNEGD-Y A ZEOVA N PAASDẼ

10. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n baood n na n bãng Wẽnnaam a Zeova?

10 Bao n bãng a Zeova yaa tɩlae sẽn na yɩl n pẽneg-a n paase. D segd n maana woto n da bas ye. Yãmb sã n be yɩng tɩ waoodã zabd wʋsg tɩ y widg bugum n wootẽ, y na bas bugmã tɩ ki sɩda? Ayo. Y ningda bugmã raad t’a ket n  wita, bala tõe tɩ rẽ maaneg yaa yõor yell ne-yã. Wala raadã sẽn kɩtd tɩ bugmã pa kiidẽ wã, ‘Wẽnnaam bãngrã’ kɩtdame tɩ tõnd kell n tall nonglem wʋsg ne a Zeova.—Yelbũna 2:1-5.

Y segd n ket n paasda y nonglmã ne a Zeova, sẽn na yɩl t’a ket n wit wa bugum

11. A Zezi zãmsgã kõo a karen-biisã bõe?

11 A Zezi ra ratame t’a karen-biisã kell n tall nonglem wʋsg ne a Zeova la ne sɩdã sẽn tar yõod wʋsg n be a Gomdã pʋgẽ wã. A Zezi vʋʋgrã poore, a wilga a karen-biis a yiib bãngr-goam kẽer sẽn be Hebre Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ sẽn pids yẽ zugu. Wa n baasa ne bõe? B yeela woto rẽ poore: “Tõnd ka paam sũ-noog kãsenga bãmb sẽn gom ne tõnd sora zugu, la bãmb sẽn bilg tõnd Gʋlsg Sõamyã sɩda?”—Luk 24:32.

12, 13. a) Rũndã-rũndã, ãdem-biis wʋsg nonglem ne Wẽnnaam la ne Biiblã lebga wãn to? b) Wãn to la d tõe n maan tɩ d nonglmã ra maage?

12 Rẽ yĩnga yãmb sẽn wʋm Biiblã sẽn zãmsd bũmb ning pipi wã, y sũurã pa pid ne sũ-noogo, yẽesem la nonglem Wẽnnaam yĩng sɩda? Sãmbg sẽn ka be, yaa woto ne yãmba, la yɩɩ woto me ne neb wʋsgo. Sẽn yaa toog masã wã yaa kell n tall nonglem wʋsg kãng la f kɩt t’a bɩ. D pa rat n tũ dũniyã manesem ye. A Zezi reng n togsame tɩ: “Neb wʋsg nonglem na n lebga maasga.” (Matɩe 24:12) Wãn to la y tõe n maan tɩ y nonglmã ne a Zeova la ne sɩd nins y sẽn bãng Biiblã pʋgẽ wã ra maage?

13 Ket-y n paasd-y y bãngrã ne Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist. (Zã 17:3) Bʋgs-y yãmb sẽn zãmsd bũmb ning Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã zug neer la y sokd y menga: ‘Bõe la woto zãmsd maam Wẽnnaam a Zeova zugu? Bʋʋm a to bʋg la rẽ kõt maam tɩ m nong-a ne m sũur fãa, m yam fãa la m sɩɩgã fãa?’ (Yɩɩl Sõamyã 143:5) Bʋgsg a woto na n kɩtame tɩ y ket n tar nonglem wʋsg ne a Zeova.

14. Wãn to la pʋʋsgã tõe n sõng tõnd tɩ d nonglmã ne a Zeova ra maage?

14 Bũmb a to sẽn kɩtd tɩ y ket n tar nonglem wʋsg ne a Zeova yaa y sẽn na n pʋʋsd-a n pa vaandẽ ye. (1 Tesalonik rãmba 5:17) Seb-kãngã sak 17 wã pʋgẽ, tõnd yãame tɩ  pʋʋsgã yaa zu-noog meng Wẽnnaam sẽn kõ-do. Neb sẽn yẽsd ne taab wakat fãa n pa solgd taab bũmb paamda zems-n-taar sẽn tar pãng wʋsgo. Woto me, tõnd zoodã ne a Zeova na n ket n yaa zood sẽn tar pãng wʋsgo, d sã n pʋʋsd-a n pa vaandẽ. Tara yõod wʋsg tɩ d ra bas tɩ d pʋʋsgã lebg rok-m-zugẽ pʋʋsgo, goam d sẽn togsd n yɩlemd wakat fãa tɩ pa tar võor meng-meng ye. D segd n goma ne a Zeova wala biig sẽn gomd ne a ba-nongre. Yaa sɩd tɩ d ratame n gom ne waoogre, la d segd n pelga d pʋs n gom vẽeneg me, tɩ sɩd yit d sũurẽ. (Yɩɩl Sõamyã 62:9) N-ye, tõnd meng Biibl zãmsgã la d sẽn pʋʋsd ne d sũur fãa wã yaa tɩlae tõnd Wẽnd balengã pʋgẽ, la rẽ sõngda tõnd tɩ d kell n tall d mens Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ.

PAAM-Y SŨ-NOOG Y WẼNNAAM TŨUBÃ PƲGẼ

15, 16. Bõe yĩng tɩ zems tɩ d ges Rĩungã koe-mooneg wa zu-noogo, la paoongo?

15 Biiblã zãmsg la pʋʋsg yaa Wẽnnaamã tũudum yɛl d sẽn tõe n maan d yembre. Masã, bɩ d ges Wẽnnaam tũudmã bũmb a yembr d sẽn maand tɩ neba fãa neẽ: yaa d sẽn na n wa gomd ne neb a taabã d tẽebã yelle. Yãmb zoe n togsa neb a taabã sɩd kẽer sẽn be Biiblã pʋgẽ bɩ? Sã n yaa woto, y maana zu-noog tʋʋmd sẽn yaa kãsenga. (Luk 1:74) D sã n wa togsd neb a taabã sɩd nins d sẽn zãms Wẽnnaam a Zeova zugã, d pidsda tʋʋm-kãseng b sẽn bobl kiris-neb hakɩkã fãa, sẽn yaa moon Wẽnnaam Rĩungã koe-noogo.—Matɩe 24:14; 28:19, 20.

16 Tʋm-tʋmd a Poll gesa koe-mooneg ning Wẽnnaam sẽn bobl-a wã wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, n bool-a tɩ paoongo. (2 Korẽnt dãmba 4:7) Gom ne nebã Wẽnnaam a Zeova la a raabã yell yaa tʋʋmd sõmblem sẽn ka to. Yaa Zusoab ning sẽn yaa a sõma n yɩɩd a taabã tʋʋmde, la a kõta nafa n yɩɩd tʋʋm a taabã fãa. Y sã n kẽesd y meng koe-moonegã pʋgẽ, y sõngda pʋ-peelem dãmbã tɩ b pẽneg  tõnd saasẽ Ba wã la b rɩk vɩɩm sẽn pa satã sore. Tʋʋmd le beeme n tõe n kõ-d sũ-noog n yɩɩg kada bɩ? Sẽn paase, kõ kaset a Zeova la a Gomdã zug paasda yãmb mengã tẽebã la y nonglmã ne-a. A Zeova nanda modgr nins yãmb sẽn maandã me. (Hebre dãmba 6:10) Y sã n ket n modgd wʋsg  tʋʋm-kãngã pʋgẽ, sõngd-y lame tɩ y kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ.—1 Korẽnt dãmba 15:58.

17. Bõe yĩng tɩ koe-moonegã yaa yãgb bũmb rũndã-rũndã?

17 Tara yõod tɩ d tẽeg tɩ Rĩungã koe-mooneg yaa tʋʋm-yãgdem. Biiblã yetame tɩ d ‘moon Wẽnnaam koɛɛgã, la d nang pãng wakat fãa.’ (2 Tɩmote 4:2) Bõe yĩng tɩ woto maaneg yaa yãgb bũmb rũndã-rũndã? Wẽnnaam Gomdã yeta tõndo: “Zusoaba ra-kãsenga kolgame, a wata tao-tao wʋsgo.” (Sofoni 1:14) N-ye, wakat ning a Zeova sẽn na n sãam zãmaan-kãngã fãa wã kolgda tao-tao. D segd n keooga nebã! B segdame n bãng tɩ yaa masã la b segd n yãk a Zeova wala b Naab sẽn ka to. Saabã ‘ka na n vaal ye.’—Habakuk 2:3.

18. Bõe yĩng tɩ d segd n tigim ne kiris-neb hakɩkã n balem a Zeova?

18 A Zeova ratame tɩ d tigim ne kiris-neb hakɩk a taabã n balm-a. Yaa rẽ yĩng la a Gomdã sẽn yet woto wã: “Bɩ tõnd tẽeg taab yelle la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõama. Bɩ d da bas taab tiging wa neb kẽer sẽn maanda ye. La bɩ d sagl taaba, la bɩ d sagl n yɩɩda tõnd sẽn yã tɩ daar kolgdame wã yĩnga.” (Hebre dãmba 10:24, 25) Tõnd sẽn tigimd ne d tẽed-n-taasã kiris-neb tigissẽ wã, yaa sasa sẽn be yamleoog la d paamd n na n pẽg d Wẽnnaamã d sẽn nongã la d balm-a. D leb n kengda taab tẽeb la d kengd taab raoodo.

19. Wãn to la d tõe n sõng n paas nonglmã kiris-neb tigingã pʋgẽ?

19 D sẽn tigimd ne a Zeova balemdb a taabã, kɩtdame tɩ nonglmã la zoodã paasd tigingã pʋgẽ. Tara yõod wʋsg tɩ d ges d taabã zʋg-sõma wala a Zeova sẽn get tõnd zʋg-sõma wã. Ra bao-y tɩ y tẽed-n-taasã zems zãng ye. Tẽeg-y tɩ nebã bɩʋʋng tẽebã pʋgẽ pa taaba, la tɩ tõnd ned kam fãa kongdame. (Kolos rãmbã 3:13) Bao-y n yõg-y zood sẽn tar pãng ne neb nins sẽn nong a Zeova wʋsgã, tɩ y na n mikame tɩ y bɩta tẽebã pʋgẽ. N-ye, y sã n naag y tẽebã pʋgẽ saam-biisã n balemd a Zeova, na n sõng-y lame tɩ y kell  n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ. Wãn to la a Zeova keood wẽn-sakdb nins sẽn balemd-a la b kelld n paad a nonglmã pʋgẽ wã?

PAAM-Y “VƖƖM HAKƖƖKÔ

20, 21. “Vɩɩm hakɩɩkã” yaa bõe, la bõe yĩng t’a be yamleoog wʋsgo?

20 Keoor ning a Zeova sẽn na n kõ a sõgen dãmbã sẽn yaa sakdbã yaa vɩɩm. La yaa vɩ-bʋg buudu? B sã n sok tɩ: Yãmb sɩd vɩɩ masã bɩ? Tõnd wʋsg na n yeelame tɩ n-ye, bala d vʋʋsdame, n dɩtẽ, la d yũuda. Woto d sɩd vɩɩme. Tõnd sũurã sã n wa noom wʋsgo, tõe tɩ d yeel meng tɩ: “N-faa, vɩɩm meng-meng la woto!” La Biiblã yaool n wilgda vẽeneg tɩ ninsaal baa a yembr pa tar vɩɩm meng-meng rũndã-rũndã ye.

A Zeova ratame tɩ yãmb paam vɩɩm hakɩkã. Y na n paam-a lame bɩ?

21 Wẽnnaam Gomdã sagenda tõnd tɩ d mao n “paam vɩɩm hakɩɩkã.” (1 Tɩmote 6:19, Kãab-paalgã Koe-noogo) Gom-kãensã wilgdame tɩ “vɩɩm hakɩɩkã” yaa bũmb tõnd sẽn saagd n na n paam beoog-daare. N-ye, d sã n wa zems zãnga, na n yɩɩ vɩɩm hakɩkã, bala d na n vɩɩmdame tɩ zems ne Wẽnnaam sẽn da rat tɩ d vɩɩmd to-to sɩngrẽ wã. D sã n wa vɩ tẽng zug arzãnã pʋgẽ n tar yĩns laafɩ, bãan la sũ-noog zãng-zãnga, rẽ la d tõe n yeel tɩ d yaa n paam “vɩɩm hakɩɩkã,” sẽn dat n yeel tɩ vɩɩm sẽn pa satã. (1 Tɩmote 6:12) Woto pa saagr sẽn be yamleoog wʋsg sɩda?

22. Wãn to la y tõe n paam “vɩɩm hakɩɩkã”?

22 Wãn to la d tõe n paam “vɩɩm hakɩɩkã”? A Poll reng n sagla kiris-nebã tɩ b “maan neer tɩ tʋʋm sõama yɩ bãmb arzegse.” (1 Tɩmote 6:18) Rẽnd vẽenega, rẽ bee ne tõnd sẽn tũud sɩd nins d sẽn zãms Biiblã pʋgẽ wã to-to wã me. La rẽ yĩnga a Poll da rat n yeelame tɩ d segda ne “vɩɩm hakɩɩkã,” d sẽn maand tʋʋm-sõma wã yĩng bɩ? Ayo, bala sɩd-sɩda, saag-kãseng kãngã yaa ‘bark kũun’ d sẽn pa segd ne, la yaa Wẽnd n kõte. (Rom dãmbã 5:15) Baasg zãnga, a Zeova sũur nooma ne neb nins sẽn maand a raabã wakat fãa wã  keoobo. A ratame tɩ yãmb paam “vɩɩm hakɩɩkã.” Yaa vɩɩm sẽn pa sat sẽn naag ne sũ-noog la bãan woto n gũud neb nins sẽn na n kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ wã.

23. Bõe yĩng tɩ yaa tɩlae tɩ d kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

23 Tõnd ned kam fãa segd n soka a menga: ‘Mam balemda Wẽnnaam wa a sẽn yeel Biiblã pʋgẽ wã bɩ?’ Tõnd sã n sokd d mens woto daar fãa tɩ leokrã yaa n-ye, rẽnd d bee so-tɩrgã zugu. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova yaa tõnd zĩ-lilldga. A na n kogla a nin-buiidã sẽn sakd-a wã dũni kãngã yaoolem dayã sẽn pid ne toodã pʋgẽ. Sẽn paase, ka la bilfu, a Zeova na n fãaga tõnd n kẽes-d dũni paalgã sẽn na n tall yamleoog wʋsgã pʋgẽ. Ad sɩd na n yɩɩ bũmb sẽn sidgd yĩnga, d sã n paam n yã sasa kãnga! Ad d sũy sɩd na n yɩɩ noogo, d sẽn maan yãkr nins sẽn yaa sõma yaoolem day kãensã pʋsẽ wã! Y sã n maan yãkr woto masã, y na n paama “vɩɩm hakɩɩkã,” vɩɩm ning Wẽnnaam a Zeova sẽn da rat tɩ tõnd paamã, wakat sẽn pa sat yĩnga!