Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A NII

Lisgã, la yãmb zems-n-taarã ne Wẽnnaamã

Lisgã, la yãmb zems-n-taarã ne Wẽnnaamã
  • Wãn to la b lisd kiris-neda?

  • Bõe ne bõe la y segd n maan n yaool n tõog n deeg lisgu?

  • Wãn to la ned rɩkd a meng n kõ Wẽnnaam?

  • Sẽn yɩɩd fãa, bõe yĩng la y sẽn segd n deeg lisgã?

1. Bõe yĩng tɩ Etiopi balem naabã kos n na n deeg lisgu?

“GESE, koom bee ka. Bõe n gɩdg maam ne lisgu?” Yaa woto la Etiopi balem naabã sok pipi kiris-nebã wakate. Kiris-ned yʋʋr sẽn boond t’a Filip n wilg-a tɩ ra yaa a Zezi la Mesi ning b sẽn kãab t’a watame wã. Etiopi raoã sẽn  zãms bũmb ning Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ wã kẽe-a-la sõma, t’a sak n tẽ, n yeel t’a rat n deega lisgu.—Tʋʋma 8:26-36.

2. Bõe yĩng tɩ y segd n tags lisgã reegr yell neere?

2 Y sã n zãmsa seb-kãngã neer ne a Zeova Kaset soab n tãag woto, tõe tɩ y rat n soka woto: ‘Yaa bõe n gɩdg maam ne lisg reegre?’ Y bãnga Biiblã kãabg sẽn yaa vɩɩm sẽn pa satã Arzãnã pʋgẽ wã. (Luk 23:43; Wilgri 21:3, 4) Y leb n bãnga ned sẽn lebgd bũmb ning a kũum poore, la vʋʋgrã saagre. (Koɛɛg Soaba 9:5; Zã 5:28, 29) Tõe tɩ y zoe n kẽnda a Zeova Kaset rãmbã tigissẽ n yãt b sẽn tũud tũudum hakɩkã to-to. (Zã 13:35) Sẽn tar yõod n yɩɩda, y sɩngame n tar zems-n-taar ne Wẽnnaam a Zeova.

3. a) No-bʋg la a Zezi kõ a karen-biisã? b) Lisgã bɩ soobã maanda wãn to?

3 Wãn to la y tõe n wilg tɩ y rat n maana Wẽnnaam daabã? A Zezi yeela a karen-biisã woto: ‘Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi n lis bãmba.’ (Matɩe 28:19) A Zezi mengã kõo mak-sõng n deeg lisg koom pʋgẽ. B ra pa mes-a koom ye, la a ra pa kɩt me tɩ b yãk koom n kɩrg a zugã bal ye. (Matɩe 3:16) Gɛrk gom-biig ning b sẽn lebg tɩ “lis” bɩ “kõ soobã” võorã yaa “bõr bũmb bɩ ned koomẽ.” Woto yĩnga, kiris-nebã sɩd lisda nedã koom pʋgẽ zãnga.

4. Koom lisgã reegr wilgda bõe?

4 Neb nins fãa sẽn dat n paam zems-n-taar ne Wẽnnaam a Zeova wã segd n paama koom lisgu. Lisgã wilgda zãma wã taoor tɩ y tʋll n maana Wẽnnaam daabã. A le wilgdame t’a Zeova raabã maaneg kõt-y-la sũ-noogo. (Yɩɩl Sõamyã 40:8, 9) La yɛl toɛy-toɛy la y segd n maan sẽn na yɩl n tõog n deeg lisgã.

BÃNGR NE TẼEB YAA TƖLAE

5. a) Bõe la d segd n maan pipi sẽn na yɩl n tõog n deeg lisgu? b) Bõe yĩng tɩ kiris-neb tigissã tar yõodo?

5 Yãmb zoe n sɩnga pipi soabã maanego. Wãn to?  Yaa yãmb sẽn zãmsd n bãngd Wẽnnaam a Zeova ne a Zezi Kiristã. Tõe tɩ y maanda zãms-kãng ne a Zeova Kaset soab semen fãa. (Zã 17:3) La woto yaa sɩngr bala. Kiris-nebã ratame n “pid ne [Wẽnnaam] daabã bãngr” sẽn yaa sɩd kɛpɩ. (Kolos rãmbã 1:9) A Zeova Kaset rãmbã tigissẽ kẽnd na n sõng-y-la wʋsg ne rẽ. Tigis-kãens kẽnd tara yõod wʋsgo. (Hebre dãmba 10:24, 25) Y sã n kẽnd tigissã n pa vaandẽ, na n sõng-y lame tɩ y paas y bãngrã ne Wẽnnaam.

Wẽnnaam Gomdã bãngr sẽn yaa sɩd kɛpɩ paoong yaa tɩlae sẽn na yɩl n tõog n deeg lisgu

6. Y segd n paama Biiblã bãngr hal tɩ ta zĩ-bʋg n yaool n deeg lisgu?

6 La vẽenega, pa tɩlae tɩ y bãng bũmba fãa sẽn be Biiblã pʋgẽ wã n yaool n deeg lisg ye. Etiopi balem naabã ra zoe n tara Gʋlsg Sõamyã bãngr bilfu, la a ra rata sõngr sẽn na yɩl n wʋm a zĩis kẽer võore. (Tʋʋma 8:30, 31) Woto me, yɛl wʋsg n ket yãmb sẽn segd n bãnge. Sɩda, y pa na n tol n bãng Wẽnnaam n sa ye. (Koɛɛg Soaba 3:11) La nand tɩ y reeg lisgu, yaa tɩlae tɩ y bãng la y sak Biiblã zãms-yẽgã. (Hebre dãmba 5:12) Wala makre, y segd n bãnga sẽn ki-bã sẽn lebgd bũmb ninga, la y bãng Wẽnnaam yʋʋrã la a Rĩungã yõod sẽn ta zĩig ninga.

7. Yãmb sẽn zãmsd Biiblã segd n kɩtame tɩ y tẽ bõe?

7 La bãngrã bal pa sek ye, bala “tẽeb sã n kaẽ, ned ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye.” (Hebre dãmba 11:6) Biiblã yeta tõnd tɩ neb kẽer sẽn da be pĩnd wẽndẽ Korẽntã pʋgẽ sẽn wʋm koɛɛg ning kiris-nebã sẽn moonã, “bãmb me tẽeme n paam koom lisgu.” (Tʋʋma 18:8) Woto me, Biiblã zãmsg segd n kɩtame tɩ yãmb sɩd tẽ t’a yaa Wẽnnaam Gomd a sẽn vẽneg tɩ b gʋlse. Biiblã zãmsg segd n sõnga yãmb tɩ y tẽ Wẽnnaam kãabsã la y tẽ tɩ yaa ne a Zezi Kirist maoongã maasem la y tõe n paam fãagre.—Zozue 23:14; Tʋʋma 4:12; 2 Tɩmote 3:16, 17.

 D TAAS NEB A TAABÃ SƖD NINS SẼN BE BIIBLÃ PƲGẼ WÃ

8. Bõe n na n tus yãmb tɩ y togs neb a taabã y sẽn zãmsd bũmb ningã?

8 Y tẽebã sã n paasdẽ, y na n yãame tɩ y pa tõe n pa togs neb a taabã y sẽn zãmsd bũmb ninsã ye. (Zeremi 20:9) Y na n sɩd rata ne y sũur fãa n gom ne y taabã Wẽnnaam la a raabã yelle.—2 Korẽnt dãmba 4:13.

Tẽebã segd n tus-y lame tɩ y togs neb a taabã y sẽn tẽed bũmb ningã

9, 10. a) Ãnd dãmb la y tõe n togs sɩd ning y sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã? b) Bõe la y segd n maane, y sã n dat n moon koe-noogã wa a Zeova Kaset rãmbã sẽn maandã?

9 Y tõe n sɩngame n togsd y roagdbã, y zo-rãmbã, y yagsã, la y tʋmd-n-taasã sɩd nins sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã ne waoogre. Sã n wa beẽ-n-beẽ, y na n datame n moon koe-noogã wa a Zeova Kaset rãmbã sẽn maandã. Y sã n wa rat n maan woto, bɩ y togs Kaset soab ning sẽn zãmsd Biiblã ne yãmbã. Sã n wõnd zemsame tɩ y yɩ koe-moonda, b na n seglame tɩ yãmb ne y karen-saambã seg tigingã kãsem dãmb a yiib n sõs yellã zugu.

10 Rẽ na n kɩtame tɩ y bãng kiris-neb kãsem dãmbã sẽn get Wẽnnaam bãgrã yellã n paase. (Tʋʋma 20:28; 1 Pɩɛɛr 5:2, 3) Kãsem dãmbã sã n yã tɩ y wʋmda Biiblã zãms-yẽga võor la y tẽed-ba, n tũud Wẽnnaam noyã y vɩɩmã pʋgẽ, la tɩ y sɩd rat n yɩɩ a Zeova Kaset soaba, b na n togs-y lame tɩ y tõe n sɩnga koe-moonegã wala koe-moond sẽn nan pa reeg lisgu.

11. Tõe tɩ yaa toeen-bʋs la ned segd n maan n yaool n tõog n yɩ koe-noogã moonda?

11 La kãsem dãmbã tõe n yãame tɩ y segd n maana toeeng kẽer y vɩɩmã pʋgẽ n tõog n yɩ koe-noogã moonda. Tõe tɩ rẽ baoodame tɩ y bas minim-wẽns sãnda sẽn solge. Woto yĩnga, nand tɩ y kos n lebg  koe-moond sẽn pa reeg lisgu, y segd n basa yel-wẽn-kãsems wala yoobo, rã-tɩgr la dorge.—1 Korẽnt dãmba 6:9, 10; Galat dãmba 5:19-21.

TEK-YAM-N-KOS-SUGRÃ, LA TUUBGÃ

12. Bõe yĩng tɩ tek-yam-n-kos-sugrã yaa tɩlae?

12 Yɛl a taab la y segd n maan n yaool n tõog n deeg lisgu. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame: “Bɩ y tek yam n kos sugri tɩ y yel-wẽn paam yiisgu.” (Tʋʋma 3:19) Tek yam n kos sugrã yaa y sũurã sẽn na n sɩd sãame, wẽng ning y sẽn da maan pĩndã yĩnga. Vẽenega, ned sẽn da tall vɩ-yooko, la baa ned sẽn pa tall vɩ-yook segd n teka yam n kos sugri. Bõe yĩnga? Bala ninsaalbã fãa yaa yel-wẽn-maandba, n dat tɩ Wẽnnaam kõ-b sugri. (Rom dãmbã 3:23; 5:12) Nand tɩ y zãms Biiblã, y ra pa mi Wẽnnaam daabã sẽn yaa a soab sõma ye. Woto yĩnga, y ra na n yɩɩ wãn n tõog n tũ a raabã fãa? Yaa rẽ n kɩt tɩ tek-yam-n-kos-sugrã yaa tɩlae wã.

13. Tuubg yaa bõe?

13 Tek-yam-n-kos-sugrã poore, yaa tuubgã n pʋgde. Pa sek bal tɩ y sãam y sũur ne y sẽn maan pĩndã ye. Y segd n kisga y pĩnd tʋʋmã n bas-ba, la y yãk yam n maan sẽn yaa tɩrg masã tɛk ne y sũur fãa. Yaa tɩlae tɩ y tek yam n kos sugr la y tuub n yaool n deeg lisgu.

RƖK-Y Y MENGÃ N KÕ WẼNNAAM

14. Bõn-kãseng bʋg la d segd n maan n yaool n deeg lisgu?

14 Bõn-kãseng a to la y segd n maan n yaool n deeg lisgu. Y segd n dɩka y mengã n kõ Wẽnnaam a Zeova.

Yãmb rɩka y meng n kõ Wẽnnaam pʋʋsg pʋgẽ bɩ?

15, 16. Rɩk f meng n kõ Wẽnnaam dat n yeelame tɩ bõe, la yaa bõe n kɩtd tɩ ned maan woto?

15 Y sã n wa rɩk y mengã n kõ Wẽnnaam a Zeova  pʋʋsg y sẽn maan ne y sũur fãa pʋgẽ, y pʋlemdame tɩ y na n sak-a-la zãng-zãng wakat fãa yĩnga. (Tõodo 6:15) Bõe yĩng tɩ ned na n dat n sak n yɩ Wẽnnaam yamba? Mams-y n ges-y ned sẽn na n sɩng pag baoob n na n kẽ kãadem. A sã n yãt pagã zʋg-sõma wã n paasdẽ, la a sẽn nong-a n paasdẽ. Wakat n na n wa zĩnd t’a na n kos n kẽ kãadem ne-a. Kãadem kõom wata ne zɩɩb a taab yaa sɩda, la nonglmã n na n kɩt t’a rɩk sardã.

16 Y sã n wa bãng a Zeova la y nong-a, y rat n maana a raabã ne y sũur fãa. Ned ning fãa sẽn dat n tũ Wẽnnaam Biribl a Zezi Kirist segd n ‘kɩɩsa a meng raabo.’ (Mark 8:34) Tõnd kɩɩsda d mens raabo, d sẽn modgd tɩ d mengã tʋlsem la d gɛɛlã ra wa gɩdg tõnd tɩ d pa sak Wẽnnaam zãng-zãngã yĩnga. Woto yĩnga, la nand tɩ y tõog n deeg lisgu, Wẽnnaam daabã maaneg n segd n yɩ yãmb bõn-datl y vɩɩmã pʋgẽ.—1 Pɩɛɛr 4:2.

RA TAGS-Y TƖ Y PA NA N WA TÕOG YE

17. Tõe tɩ yaa bõe yĩng la neb kẽer sẽn pa rat n dɩk b mens n kõ Wẽnnaamã?

17 Neb kẽer pa rat n dɩk b mens n kõ a Zeova, bala b yɛɛsda yel-kãngã sẽn pa reem yellã. Tõe tɩ b yɛɛsda b kolg-n-togs Wẽnnaam taoorã, b sã n wa lebg kiris-neb sẽn dɩk b mens n kõ-a. B sẽn yɛɛsd b na n wa beeg a Zeova n sãam a sũurã yĩnga, b tagsdame tɩ yaa b sẽn pa rɩk b mens n kõ-a n são.

18. Bõe n tõe n kɩt tɩ y rɩk y meng n kõ a Zeova?

18 Yãmb sã n sɩd wa nong a Zeova, y na n datame n dɩk y meng n kõ-a, la y maan y sẽn tõe fãa n vɩɩmd tɩ zems ne rẽ. (Koɛɛg Soaba 5:3) Y sã n wa rɩk y meng n kõ-a, sɩd-sɩda, y na n datame tɩ y ‘kẽnda zems  a Zeova waoogre la a ta a yam ne bũmb fãa.’ (Kolos rãmbã 1:10) Yãmb sẽn nong Wẽnnaamã yĩnga, y pa na n tags t’a raabã maaneg yaa toog wʋsg ye. Sãmbg sẽn ka be, y na n saka tʋm-tʋmd a Zã sẽn gʋls woto wã: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.”—1 Zã 5:3.

19. Bõe yĩng tɩ rɩk-m-meng-n-kõ Wẽnnaamã pa segd n yɛɛs-yã?

19 Wẽnnaam a Zeova pa baood tɩ y zems zãng n yaool n dɩk y meng n kõ-a ye. A mii yãmb sẽn tõe la y sẽn pa tõe, la a kõn bao tɩ y maan sẽn yɩɩd y pãng ye. (Yɩɩl Sõamyã 103:14) A ratame tɩ y tõog n maan a raabã, la a na n sõng-y lame. (Ezai 41:10) Y tõe n kɩsa  sɩd tɩ y sã n teeg a Zeova ne y sũurã fãa, a na n ‘demsa y sorã.’—Yelbũna 3:5, 6.

REEG-Y LISG N WILG TƖ Y RƖKA Y MENG N KÕ WẼNNAAM

20. Bõe yĩng tɩ rɩk-m-meng-n-kõ a Zeova wã pa tõe n pa yãmb ne yẽ sʋk bala?

20 Y sã n tags yɛl nins tõnd sẽn yã sag-kãngã pʋgẽ wã zutu, tõe n sõng-y lame tɩ y rɩk y mengã n kõ a Zeova pʋʋsg pʋgẽ. Ned ning fãa sẽn sɩd  nong Wẽnnaam segdame me n kɩs kaset zãma taoor n paam fãagre. (Rom dãmbã 10:10) Wãn to la y kɩt kaset zãma taoore?

Lisgã makda y sẽn na n ki sã n yaa ne y pĩnd tʋʋmã, la y sẽn vʋʋg n maand Wẽnd daabã masã

21, 22. Wãn to la y tõe n kɩs y tẽebã kaset zãma wã taoore?

21 Togs-y y tigingã yel-gɛtbã taoor lʋɩt tɩ y rat n deega lisgu. A na n gesame tɩ kãsem dãmb a wãn wa sõs ne yãmba, n maan-y sogsg Biiblã zãms-yẽgã zutu. Kãsem dãmb kãens sã n sak tɩ yãmb pidsda yɛl nins b sẽn baood lisgã yĩnga, b na n togsa yãmb tɩ y tõe n deega lisgu. * Lisgã raare, ned n nong n gomd zãma wã taoore, n wilgd lisgã võore. Sõsda yeta sẽn dat-b n deeg lisgã fãa tɩ b leok sogsg a yiib sẽn yaa nana, tɩ rẽ yaa manesem a ye b sẽn tõe n tũnug ne n kɩs b tẽebã kaset zãma wã taoore.

22 Yaa lisgã meng n kõt zãma wã kaset tɩ yãmb yaa ned sẽn dɩk a meng n kõ Wẽnnaam, n yaa a Zeova Kaset soab masã. B bõrda neb nins sẽn dat n deeg lisgã koomã pʋgẽ zãnga, sẽn na yɩl n wilg zãma wã taoor tɩ b rɩka b mens n kõ a Zeova.

YÃMB LISGÃ VÕORE

23. Reeg lisg Ba la Biiga la vʋʋsem sõngã yʋʋr yĩnga rat n yeelame tɩ bõe?

23 A Zezi yeelame t’a karen-biisã ra na n paama lisg ne “Ba la Biiga la Sɩɩg Sõng yʋʋre.” (Matɩe 28:19) Rẽ rat n yeelame tɩ sẽn dat-a n deeg lisgã sakda Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist zu-sobendã. (Yɩɩl Sõamyã 83:19; Matɩe 28:18) A leb n sakd n deegda Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bɩ a pãngã sẽn yaa a soabã la pãn-kãng sẽn tʋmd to-to ningã.—Galat dãmba 5:22, 23; 2 Pɩɛɛr 1:21.

24, 25. a) Bõe la lisgã makda? b) Sok-bʋg n baood leokre?

 24 La lisgã pa koom soob bal ye. A makda bũmb sẽn yaa kãseng wʋsgo. Koomã pʋgẽ lisgã yaa makr sẽn wilgd tɩ f kii sã n yaa ne f pĩnd tʋʋmã. F sã n wa leb n puki, wilgdame tɩ f vʋʋgame, n vɩ masã Wẽnnaam daabã maaneg yĩnga. Tẽeg-y me tɩ y rɩka y meng n kõ Wẽnnaam a Zeova mengã, la y pa rɩk y meng n kõ tʋʋmde, bũmbu, ninsaalb bɩ siglg ye. Yãmb sẽn dɩk y meng n kõ wã la y lisgã yaa zood sɩngr ne Wẽnnaam.—Yɩɩl Sõamyã 25:14.

25 Lisgã pa wilgd tɩlae tɩ ned na n paama fãagr ye. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Bɩ y maan bũmb nins sẽn zems yãmb fãagra ne dabeem la rigbu.” (Filip rãmba 2:12) Lisgã yaa sɩngr bala. La sokr n be: Wãn to la y tõe n kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ? Tõnd yaoolem sakã na n leoka sok-kãngã.

^ sull 21 Nebã lisg yaa bũmb a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand yʋʋmd fãa b tigis-kãsemsã sasa.