Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A YIIBU

D maan sẽn tat Wẽnnaam yam

D maan sẽn tat Wẽnnaam yam
  • Wãn to la y tõe n lebg Wẽnnaam zoa?

  • Wãn to la a Sʋɩtãan no-baoodmã pak yãmba?

  • Yel-manesem bʋg n pa tat a Zeova yam?

  • Wãn to la y tõe n maan sẽn tat Wẽnnaam yam?

1, 2. Kõ-y makr a wãn sẽn wilgd ninsaalb a Zeova sẽn da get wa a zo-rãmba.

NIN-BƲG buud la yãmb rat t’a yɩ y zoa? Yaa vẽeneg tɩ y na n yãka ned sẽn tagsd wa yãmba, sẽn nong bũmb nins yãmb sẽn nongã, la sẽn get yɛlã wa yãmb sẽn get-bã. Y na n datame tɩ zʋg-sõma soaba, wala ned sẽn tar pʋ-peelem la sõmblem, yɩ y zoa.

2 Ãdem-biisã zãmaan dãmb sẽn pʋg taabã pʋsẽ, Wẽnnaam tũusa ninsaalb kẽer tɩ b yɩ a zo-rãmba. Wala makre, a Zeova boola a Abrahaam t’a zoa. (Ezai 41:8; Zak 2:23) Wẽnnaam a Zeova ra yeelame t’a Davɩɩd yaa ‘rao sẽn ta yẽ yam,’ a sẽn da yaa ned ning buud a sẽn nongã yĩnga. (Tʋʋma 13:22) Sẽn paase, a Zeova wilgame tɩ no-rɛɛs a Daniɛll yaa ‘ned a sẽn nonge.’—Daniɛll 9:23.

3. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam yãk ninsaalb kẽer tɩ b yɩ a zo-rãmba?

3 Bõe yĩng t’a Zeova ges a Abrahaam, a Davɩɩd la a Daniɛll wa a zo-rãmba? A yeela a Abrahaam woto: ‘Fo saka mam noore.’ (Sɩngre 22:18) Dẽnd a Zeova pẽnegda neb nins sẽn sakd ne sik-m-meng n maand a sẽn baood tɩ b maan bũmb ningã. A yeela Israɛll nebã woto: ‘Sak-y m noora tɩ m yɩ y Wẽnnaam tɩ y yɩ m neba.’ (Zeremi 7:23) Yãmb me sã n sak a Zeova, y tõe n lebga a zoa.

 A ZEOVA KÕTA A ZO-RÃMBÃ PÃNGA

4, 5. Wãn to la a Zeova sõngd a nin-buiidã ne a pãngã?

4 Tags-y n ges-y Wẽnnaam zood paoong sẽn tar nafa ninsi. Biiblã yetame t’a Zeova baoodame n na n “sõng neb nins sẽn dat Wẽnnaam ne b sũyã fãa wã.” (2 Kibaya 16:9) Wãn to la a Zeova tõe n sõng yãmb ne a pãngã? A sõngrã neng a yembr bee Yɩɩl Sõamyã 32:8 pʋgẽ. Be d karemdame: “Mam [a Zeova] na n zãmsa foom n wilg foom sor ninga fo sẽn tog n tũ. Mam nif geta foom, la mam yaa fo sagenda.”

5 Ad a Zeova sẽn get tõnd yell woto wã sɩd bee yamleoogo! A na n kõo yãmb sor-wilgr ning sẽn zems ne yãmbã, la y sã n sak rẽ, a na n gũ-y lame. Wẽnnaam sɩd rat n sõnga yãmb tɩ y yals kãn-kãe y sã n wa tar zu-loeese, bɩ y tẽebã sã n wa be makr pʋgẽ. (Yɩɩl Sõamyã 55:23) Dẽnd y sã n maan a Zeova raabã ne y sũurã fãa, y tõe n kɩsa sɩd wala yɩɩl gʋlsdã sẽn yeel woto wã: “Mam geta Zusoaba m taoor daar fãa n ka basdẽ ye. Bãmb bee mam nug rɩtgo la mam ka na n lak ye.” (Yɩɩl Sõamyã 16:8; 63:9) N-ye, a Zeova tõe n sõnga yãmb tɩ y maan sẽn tat a yam. La wala y sẽn mi wã, Wẽnnaam tara bɛ sẽn pa rat tɩ y maan dẽ ye.

A SƲƖTÃAN NO-BAOODMÃ

6. Bõe la a Sʋɩtãan yeel ninsaalbã zugu?

6 Seb-kãngã sak 11 wã wilga a Sʋɩtãan sẽn maan to-to n kɩɩs Wẽnnaam naam sẽn ka to wã. A Sʋɩtãan yeelame tɩ Wẽnnaam yaga ziri, la a kɩt tɩ b tags t’a Zeova sẽn da pa kõ a Ãdem ne a Hawa sor tɩ b yãk sẽn yaa sõma la wẽng b toorã, pa zems ye. A Ãdem ne a Hawa sẽn maan yel-wẽndã poore, la tẽngã sẽn sɩng n pit ne b yagensã tɛka, a Sʋɩtãan dɩka yam-wẽns n dogl ninsaalbã fãa. A yeela Wẽnnaam woto: “Nebã sã n maand fo raabã, pa b sẽn nong-f yĩng ye. Kõ maam sor n gese, lak m na kɩt tɩ b fãa zãgs-fo.” Rao ning yʋʋr sẽn boond t’a Zoobã kibar wilgdame tɩ ra yaa woto la a Sʋɩtãan da tẽeda. A Zoob yɩɩ ãnda, la wãn to la a Sʋɩtãan no-baoodmã ra pak-a?

7, 8. a) Bõe n kɩt t’a Zoob ra pa wõnd a zãmaanã neb a taabã? b) Wãn to la a Sʋɩtãan rõd a Zoobe?

 7 A Zoob vɩɩmda sẽn zems yʋʋm 3600 sẽn looge. A ra yaa nin-sõngo, bala a Zeova yeelame tɩ: “Ned ka be dũniyã zug n wẽnd-a ye. Yẽ yaa pʋ-peelem soaba la nin-sõngo. La yẽ zoeta maam n ka rat n maan wẽng ye.” (Zoob 1:8) A Zoob ra tata Wẽnnaam yam.

8 A Sʋɩtãan yeelame tɩ yaa yam-wẽng n tusd a Zoob t’a balemd Wẽnnaam. A yeela a Zeova yaa: “Yãmb wẽe yãgr n gũbg [a Zoob] ne a zaka la a sẽn so wã fãa. Yãmb ninga a tʋʋma fãa barka. A piisa pida tẽngã. La masã, bɩ y tẽeg y nug n sɩɩs bũmb nins a sẽn tarã, y na mik t’a tʋʋs yãmba.”—Zoob 1:10, 11.

9. A Zeova talla manesem bʋg ne a Sʋɩtãan no-baoodmã, la bõe yĩnga?

9 Dẽnd a Sʋɩtãan da yetame t’a Zoob maanda Wẽnnaam daabã, rẽ sẽn nafd-a wã yĩng bala. A ra yetame me tɩ b sã n mak a Zoob fãa, a na n basa Wẽnnaam. A Zeova talla manesem bʋg ne a Sʋɩtãan no-baoodmã? Sẽn mik tɩ yaa yam ning sẽn da tusd a Zoob t’a sakd Wẽnnaamã la a Sʋɩtãan sẽn da sãbsdã, a Zeova bas-a lame t’a mak-a. Woto, b ra na n bãnga vẽenega, a Zoob sã n sɩd ra nonga Wẽnnaam bɩ a ra pa nong-a.

A ZOOB PAAMA MAKRE

10. Yel-bʋs n mak a Zoob tẽebã, la a manesem yɩɩ wãn to?

10 Pa kaoos la a Sʋɩtãan mak a Zoob ne manesem buud toor-toor ye. B fãa a Zoob rũms wʋsgo, la b kʋ sẽn kellã, la b kʋ a sõgen dãmbã fãa la bala. Rẽ waa ne far zĩig pʋgẽ. Yel-beed a to yɩɩ seb-kẽeng sẽn kʋ a Zoob kamb piigã. La baa ne yel-be-kãensã fãa, “a Zoob ka tol n kong ye. La a ka yeel tɩ Wẽnnaam ka maan-a neer ye.”—Zoob 1:22.

11. a) Rõdg a yiib-n-soab bʋg la a Sʋɩtãan rõd a Zoobe, la bõe la a Zeova maan-yã? b) A Zoob manesem yɩɩ wãn to a bã-toaagã pʋgẽ?

11 A Sʋɩtãan pa tek woto ye. A ra segd n tagsdame t’a Zoob  sẽn tar kɩs sɩd ne Wẽnnaam baa ne a paoongã sẽn sãam t’a sõgen dãmbã la a kambã ki wã, yaa a sẽn tar laafɩ wã, la t’a sã n lʋɩ bãaga a na n basa Wẽnnaam. A Zeova basa a Sʋɩtãan t’a lob a Zoob bã-kɛgenga. La baa rẽ pa tõog t’a Zoob bas Wẽnnaam ye. A pʋd n yeelame: “Hal n wa tãag m kũum, m na kell n tall m pʋ-peelem.”—Zoob 27:5, Sebr Sõngo.

A Zoob sẽn tall burkĩndã yĩnga, a paama keoore

12. Wãn to la a Zoob sõng tɩ b leok no-koeemd ning a Sʋɩtãan sẽn wa ne wã?

12 A Zoob ra pa mi tɩ yaa a Sʋɩtãan n da wat ne a zu-loeesã ye. A sẽn da pa mi no-koeemd ning sẽn da be a Sʋɩtãan ne Wẽnnaam sʋkã tiirã yĩnga, a ra yɛɛsdame n tẽed tɩ tõe tɩ yaa Wẽnnaam n kɩt t’a namsdẽ. (Zoob 6:4; 16:11-14) La ne rẽ fãa, a kell n talla a burkĩndã a Zeova taoore. A Zoob sẽn tall a burkĩndã, wilga vẽeneg t’a Sʋɩtãan yaga ziri, a sẽn da yeel t’a Zoob maanda Wẽnnaam daabã, rẽ sẽn nafd-a wã yĩng balã.

13. A Zoob sẽn tall wẽn-sakrã baasa ne bõe?

13 A Zoob burkĩndã kɩtame t’a Zeova paam n leok a Sʋɩtãan no-baoodmã sẽn yaa tʋʋsgã. A Zoob sɩd ra yaa Wẽnnaam a Zeova zoa, la a paama keoor a wẽn-sakrã yĩnga.—Zoob 42:12-17.

YELLÃ SẼN PAK YÃMB TO-TO

14, 15. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Sʋɩtãan sẽn wa ne gomd ning a Zoob wɛɛngẽ wã paka ninsaalbã fãa gilli?

14 Burkĩndã tallg Wẽnnaam taoor sẽn lebg yell a Sʋɩtãan sẽn wa ne wã ra pa pak a Zoob a yembr bal ye. A paka yãmb me. B wilga rẽ vẽeneg Yelbũna 27:11 pʋgẽ woto: “M biiga, maan yam n kõ maam sũ-noogo tɩ m paam n leok sẽn paoogd-a maamã.” Gom-kãensã b sẽn gʋls yʋʋm kobs a Zoob kũumã poorã wilgdame t’a Sʋɩtãan ket n paoogda Wẽnnaam la a rõt a sõgen dãmbã. La tõnd sã n maand sẽn tat a Zeova yam, d sɩd sõngd n leokda a Sʋɩtãan rõdgã tɩ noogd Wẽnnaam sũuri. Yãmb tagsg yaa bõe ne rẽ? Kõn yɩ sõma wʋsg tɩ y naag n leok a Sʋɩtãan rõdgã, baa rẽ sã n na n kɩtame tɩ y maan toeeng y vɩɩmã pʋgẽ sɩda?

 15 Ges-y t’a Sʋɩtãan yeelame tɩ ‘ned na n dɩka a sẽn tar fãa n kõ a vɩɩm yĩnga.’ (Zoob 2:4) A Sʋɩtãan sẽn yeel tɩ ‘nedã,’ a wilga vẽeneg tɩ pa a Zoob a yembr yell bal la a ra gomd ye, yaa ninsaalbã fãa gill yelle. Yel-kãngã pa yel-bil ye. A Sʋɩtãan yetame tɩ yãmb sẽn tar burkĩnd ning Wẽnnaam taoorã pa burkĩnd sɩd-sɩd ye. A Sʋɩtãan nongẽ lame tɩ zu-loees sã n wa paam-y bɩ y kɩɩs Wẽnnaam noyã la y bas tɩrlmã tũubu. Wãn to la a Sʋɩtãan tõe n mak n maan woto?

16. a) Yaa ne manesem bʋs la a Sʋɩtãan makd n na n kɩt tɩ nebã bas Wẽnnaam? b) Wãn to la a Sʋɩtãan tũnugd ne manesem kãensã n zabd ne yãmba?

16 Wala d sẽn yã sak 10 pʋgẽ wã, a Sʋɩtãan tũnuga ne manesem buud toor-toor n mak n na n kɩt tɩ nebã bas Wẽnnaam sakre. Pipi, a zabda ne nebã wala “gɩgemd sẽn kelemd n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãam.” (1 Pɩɛɛr 5:8) Woto, y sã n wa mik tɩ y zo-rãmba, y roagdba, bɩ neb a taab n sɩng n kɩɩsd yãmb y sẽn modgd n na n zãms Biiblã la y tũ y sẽn zãmsdã yĩnga, bãng-y tɩ yaa a Sʋɩtãan tʋʋmde. * (Zã 15:19, 20) Sẽn paase, a Sʋɩtãan “toeemda a meng n lebgd vẽenem malɛka.” (2 Korẽnt dãmba 11:14) A tõe n maana sɩlem n belg yãmb tɩ y bas n pa le maand sẽn tat Wẽnnaam yam ye. A tõeeme me n koms y raoodo. Wala makre a tõe n kɩtame tɩ yãmb tags tɩ y pa sõma tɩ sek y na ta Wẽnnaam yam ye. (Yelbũna 24:10, Sebr Sõngo) A Sʋɩtãan sã n wa maand wa ‘gɩgemd sẽn kelemd’ wall a maand a meng wa “vẽenem malɛka,” ket n yaa yel-yɛngã yĩng bala: A yetame tɩ yãmb sã n wa segd makr bɩ kʋɩɩbgo, y na n basa Wẽnnaam daabã maanego. Wãn to la y tõe n sõng n leok a no-baoodmã n tall y burkĩndã Wẽnnaam taoor wala a Zoobe?

 A ZEOVA NOYÃ SAKRE

17. Yaa bʋʋm kãseng bʋg yĩng n kɩt tɩ d sakd a Zeova noyã?

17 Y tõe n sõng n leoka a Sʋɩtãan no-baoodmã, y sẽn na n maand sẽn tat Wẽnnaam yam. Rẽ baooda bõe maanego? Biiblã leokdame: “Bɩ y nong [a Zeova yãmb, NW] Wẽnnaam ne y sũur fãa la ne y yam fãa la ne y pãnga fãa.” (Tõodo 6:5) Yãmb nonglmã ne Wẽnnaamã sã n bɩtẽ, y na n sɩd rat n maana a sẽn baood tɩ y maanã. Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa woto: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo.” Y sã n nong a Zeova ne y sũur fãa, y na n yãame t’a noyã “ka toog ye.”—1 Zã 5:3.

18, 19. a) A Zeova noy kẽer la bʋse? (Ges-y  zĩ-gubrã sẽn be seb-neng 122 pʋgẽ wã.) b) Wãn to la d mi tɩ Wẽnnaam pa baood tɩ tõnd maan sẽn yɩɩd d pãnga?

18 A Zeova noyã yaa bʋse? No-kãens kẽer tɩ loee ne manesem kẽere, tɩ d segd n lak d mens ne rẽ. Wala makre, ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa “ Lak-y y mens ne a Zeova sẽn kisã,” sẽn be seb-neng 122 pʋgẽ wã. Beenẽ, y na n yãa yel-manesem buud toor-toor Biiblã sẽn gɩdg vẽenega. Nif gesg pʋgẽ, yɛl kẽer b sẽn sõdgdã tõe n wõnda b pa wẽns wʋsg ye. La y sã n bʋgs Biiblã zĩis nins sẽn be be wã zutu, y na n wa yãame t’a Zeova noyã tũub yaa yam bũmbu. Yel-manesem kẽer pʋgẽ, tõe n wa baoodame tɩ y toeeme, tɩ tõe n yɩ toog ne-yã, n yɩɩd bũmb fãa. La ne rẽ fãa, y sã n maand sẽn tat Wẽnnaam yam, y na n yãame tɩ nafd-y lame la kõt-y-la sũ-noogo. (Ezai 48:17, 18) La pa bũmb y sẽn pa tõe ye. Wãn to la d mi rẽ?

19 A Zeova zɩ n bao tɩ tõnd maan d sẽn pa tõe ye. (Tõodo 30:11-14) A mii tõnd sẽn tõe la d sẽn pa tõe n yɩɩd tõnd mengã. (Yɩɩl Sõamyã 103:14) Sẽn paase, a Zeova tõe n kõo tõnd pãng tɩ d sak-a. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame: “Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã, bãmb ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd yãmb pãng ye. La ne makre bãmb na n maana sore tɩ yãmb tõe n yi, la tɩ yãmb tõe n paam pãng makra pʋgẽ n da lʋɩ ye.” (1 Korẽnt dãmba 10:13) Sẽn na yɩl n sõng yãmb tɩ y  tall sũ-tõog makrã pʋgẽ, a Zeova tõeeme meng n kõ yãmb pãn-kãseng ning sẽn yaa yẽ rẽndã. (2 Korẽnt dãmba 4:7) A Poll sẽn tall sũ-tõog tood wʋsg pʋsẽ wã poore, a tõog n yeela woto: “Mam tõee fãa ne ned ning sẽn kõt-a maam pãnga.”—Filip rãmba 4:13, Sebr Sõngo.

D BAO ZƲG SẼN TAT WẼNNAAM YAM

20. Zʋg-sõma bʋs sẽn tat Wẽnnaam yam la y segd n bao, la bõe yĩnga?

20 Yaa sɩd tɩ pa d sẽn na n zãag d mens ne bũmb nins  a Zeova sẽn pa nongã bal la d tat a yam ye. Y segdame me n nong bũmb nins a sẽn nongã. (Rom dãmbã 12:9) Yãmb pa nong n pẽneg neb nins sẽn tagsd wa yãmba, sẽn nong bũmb nins yãmb sẽn nongã la sẽn get yɛlã wa yãmb sẽn get-bã sɩda? Yaa woto me ne a Zeova. Bɩ y bao n nong bũmb nins a Zeova sẽn nongã. B wilga bõn-kãensã kẽer Yɩɩl Sõamyã 15:1-5 pʋgẽ. Be b wilgda neb nins buud Wẽnnaam sẽn get wa a zo-rãmbã. A Zeova zo-rãmbã yaa neb sẽn pukd Biiblã sẽn boond tɩ vʋʋsem sõngã biisã. “Nonglem la sũ-noogo la laafɩ la sũ-mare la maan neere la sũ-maasem  la tẽebo la sũ-bʋgsem la yõk-m-menga” bee zʋg-sõma kãens sʋka.—Galat dãmba 5:22, 23.

21. Bõe n na n sõng yãmb tɩ y bao zʋg-sõma nins sẽn tat Wẽnnaam yamã?

21 Biiblã kareng la a zãmsg wakat fãa na n sõng-y lame tɩ y paam zʋg-sõma nins sẽn tat Wẽnnaam yamã. Sẽn paase, y sã n bãng bũmb nins Wẽnnaam sẽn baood tɩ y maanã, na n sõng-y lame tɩ y zems y tagsa wã ne Wẽnnaam dẽndã. (Ezai 30:20, 21) Y nonglmã ne a Zeova wã sã n paasdẽ, y na n tʋllame n maand sẽn tat a yam n paasdẽ.

22. Bõe la y na n maane, y sã n maand sẽn tat Wẽnnaam yam?

22 Rẽnda y maan modgr n maand sẽn tat a Zeova yam. Biiblã rɩka yãmb vɩɩmã toeeng n mak ne yãmb sẽn na n pidg y nin-kʋdgã wa fu-kʋdg n base, la y yeelg nin-paalga wa fu-paalga. (Kolos rãmba 3:9, 10) Yɩɩl-gʋlsdã gʋlsa woto a Zeova noyã wɛɛngẽ: “Bãmb sakr tara yõod wʋsgo.” (Yɩɩl Sõamyã 19:12) Yãmb me na n yãame tɩ y sã n maand sẽn tat Wẽnnaam yam, y na n paama bark wʋsgo. Y sã n maan woto, y na n sõng n leoka a Sʋɩtãan no-baoodmã la y noog a Zeova sũuri.

^ sull 16 Rẽ pa rat n yeel tɩ yaa a Sʋɩtãan n kẽed neb nins sẽn kɩɩsd yãmbã ye. La a Sʋɩtãan yaa dũni wẽng kãngã wẽnnaam, la dũniyã fãa bee yẽ nugẽ. (2 Korẽnt dãmba 4:4; 1 Zã 5:19) Rẽnd bɩ d bãng tɩ tõnd sẽn maand sẽn tat Wẽnnaam yamã yaa lebend ne dũni kãngã yam, tɩ rẽ kɩt tɩ neb kẽer na n kɩɩs yãmba.