Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK PIIG LA A TÃABO

D ges vɩɩmã wa Wẽnnaam sẽn get-a to-to wã

D ges vɩɩmã wa Wẽnnaam sẽn get-a to-to wã
  • Wãn to la Wẽnnaam get vɩɩmã?

  • Wẽnnaam tagsg yaa bõe ne pʋg-yiisgu?

  • Wãn to la d wilgd tɩ d waoogda vɩɩmã?

1. Ãnd n naan bõn-vɩɩsã fãa?

A ZEOVA “yaa sɩd Wẽnnaam. Bãmb n yaa Wẽnnaam sẽn vɩ.” Woto la no-rɛɛs a Zeremi yeel-yã. (Zeremi 10:10) Sẽn paase, Wẽnnaam a Zeova yaa bõn-vɩɩsã fãa Naanda. Malɛgs sẽn be saasẽ yeel-a lame: “Yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daaba yĩng la yãmb naan bãmb tɩ b beẽ.” (Wilgri 4:11) Rĩm a Davɩɩd yɩɩlame n pẽg Wẽnnaam n yeel woto: “Vɩɩm ko-bundum zĩig bee ne yãmba.” (Yɩɩl Sõamyã 36:10) Rẽnd vɩɩmã yaa Wẽnnaam kũuni.

2. Bõe la Wẽnnaam maand n zãad tõnd vɩɩmã?

2 A Zeova leb n zãada tõnd vɩɩmã. (Tʋʋma 17:28) Yaa yẽ n kõt tõnd rɩɩbã, koomã, pemsmã, la yẽ n kõ tẽngã tɩ d vɩ a zugu. (Tʋʋma 14:15-17) A Zeova maana woto n kɩt tɩ vɩɩmã be yamleoogo. La d sã n dat n dɩ vɩɩmã nafa tɩ pidi, yaa d sẽn na n bao n bãng Wẽnnaam noyã la d tũ-ba.—Ezai 48:17, 18.

D TALL WAOOGR NE VƖƖMÃ

3. Wãn to la Wẽnnaam da get a Abɛll kʋʋbã?

3 Wẽnnaam datame tɩ d tall waoogr ne d mengã vɩɩmã, la ne neb a taabã vɩɩm. Wala makre, a Ãdem ne a Hawa wakatã, b biribl a Kayẽ sũur yika ne a yao a Abɛlle, t’a Zeova keoog a Kayẽ t’a gũus t’a sũ-yikrã tõe n wa kɩtame t’a maan yel-wẽn-kãsenga. La a Kayẽ pa kelg ye. A “yika zabr ne a yao  wã n kʋ-a.” (Sɩngre 4:3-8) A Zeova sɩbga a Kayẽ a sẽn kʋ a yaoã yĩnga.—Sɩngre 4:9-11.

4. A Moiiz Tõogã pʋgẽ, wãn to la Wẽnnaam wilg tagsg ning d sẽn segd n tall vɩɩmã zugã vẽenega?

4 Yʋʋm tusa poore, a Zeova kõo Israɛll nin-buiidã noy sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b maan a raabã. A sẽn tũnug ne no-rɛɛs a Moiiz n kõ no-kãensã wã yĩngã, wakat ninga b boond-b lame t’a Moiiz Tõogã. A Moiiz Tõogã noor a yembr yetame: “Da kʋ ned ye.” (Tõodo 5:17) Rẽ ra wilga Israɛll nebã tɩ Wẽnnaam geta ninsaal vɩɩmã wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, la tɩ nebã me segd n gesa b taabã vɩɩm wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo.

5. Wãn to la d segd n ges pʋg yiisgu?

5 La yaa wãn to yẽ ne biig sẽn nan ket a ma pʋgẽ vɩɩm? Sã n yaa ne a Moiiz Tõogã, f sã n maan tɩ biig sẽn be a ma pʋgẽ ki, yaa wẽnga. Vẽenega, baa biig sẽn ket n be a ma pʋgẽ vɩɩmã tara yõod wʋsg a Zeova nifẽ. (Yikri 21:22, 23, Sebr Sõngo; Yɩɩl Sõamyã 127:3) Woto wilgdame tɩ pʋg yiisg yaa wẽnga.

6. Bõe yĩng tɩ d pa segd n kisg d to?

6 Tall waoogr ne vɩɩmã rat n yeelame me tɩ d tall tagsg sẽn zems ne d taabã. Biiblã yetame: “Ned ninga fãa sẽn kis a ba-biiga, a yaa nin-kʋʋda, la yãmb miimi tɩ nin-kʋʋd ka tar vɩɩm sẽn ka sɛt ye.” (1 Zã 3:15) D sã n dat vɩɩm sẽn pa satã, d pa segd n kisg ned baa a yembr d sũurã pʋgẽ ye, bala naoor wʋsgo, yaa kisgrã n wat ne nen-kɛglem tʋʋmã. (1 Zã 3:11, 12) Yaa tɩlae tɩ d zãms taab nonglem.

7. Nebã tara manesem bʋs sẽn wilgd tɩ b pa tar waoogr ne vɩɩmã?

7 Yaa wãn to yẽ la d na n wilg tɩ d waoogda d mengã vɩɩm? Ninsaal pa rat n ki ye, la neb kẽer ningda b vɩɩmã yell pʋgẽ sẽn na yɩl n noog b yõore. Wala makre, neb wʋsg yũuda sɩgaar la b rɩt taba, n dɩkd tɩ-toos la dorg rãmba. Sẽn maand-b woto wã sãamda b yĩnsã laafɩ, la naoor wʋsgo, kʋʋd-b lame. Ned sẽn minim n maand woto pa get vɩɩmã wa bũmb sẽn yaa bõn-sõng la sẽn tar yõod wʋsg ye.  Manesem kãensã yaa rẽgd Wẽnnaam nifẽ. (Rom dãmbã 6:19; 12:1; 2 Korẽnt dãmba 7:1) Sẽn na yɩl n balem Wẽnnaam tɩ ta a yam, d segd n basa minim wẽns kãensã. Baa ne basgã sẽn tõe n yɩ toog wʋsgã, a Zeova tõe n sõng-d lame tɩ d tõoge. La a nanda modgr nins d sẽn maand n zãad vɩɩmã a sẽn kõ-d tɩ tar yõodã.

8. Bõe yĩng tɩ d segd n maan gũusg wakat fãa n bao n kogl vɩɩmã?

8 D sã n tar waoogr ne vɩɩmã, d na n bao n kogl-a-la wakat fãa. D pa na n tall yam-kaalg ne-a, la d pa na n ning-a yell pʋgẽ sẽn na yɩl n sidg d yĩns ye. D sã n wa zomb montɛɛr bɩ n wẽnd mobilli, d na n maana gũusgu, la d na n zãaga d mens ne yĩn-wɩsgr bɩ reem nins sẽn naag ne pãbr bɩ sẽn tõe n wa ne yellã. (Yɩɩl Sõamyã 11:5) Wẽnnaam da kõo Israɛll nebã no-kãngã: “Fo sã n me ro-paalga [gasg buudu], bɩ f ning a zug kogre, tɩ ned sã n dʋ a zug n lʋɩ, bɩ ra yɩ fo yell ye.” (Tõodo 22:8) Wala sẽn zems ne no-kãngã sẽn wilgd bũmb ningã, zã-y y roogã sõma. Wala makre d segd n mee d rotã n maneg rigno-koakã sõma tɩ ra wa kɩt tɩ ned lʋɩ n pogl ye. Y sã n tar montɛɛr bɩ mobilli, modg-y t’a yɩ sõma. Ra bas-y tɩ y roogã, y montɛɛrã bɩ y mobillã wa ne yell n kõ yãmb meng bɩ neb a taab ye.

9. Tõnd sã n tar waoogr ne vɩɩmã, manesem bʋg la d na n tall ne rũmsã?

9 Yaa wãn to yẽ ne rũmsã vɩɩm? Rũmsã vɩɩm me yaa bõn-sõng ne Naandã. Wẽnnaam kõo sor tɩ ninsaalbã kʋ rũmsã n wãb b nemdã la b sɩ b gãndã n maan futu, bɩ n kʋ-b n kogl b mens vɩɩm. (Sɩngre 3:21; 9:3; Yikri 21:28) La nams rũmsã bɩ kʋ-b n deem bal yaa wẽnga, la wilgdame tɩ f pa tar waoogr baa bilf ne vɩɩmã sẽn yaa bõn-sõng Wẽnnaam nifẽ wã ye.—Yelbũna 12:10.

D TALL WAOOGR NE ZƖƖMÃ

10. Wãn to la Wẽnnaam wilg tɩ loees n be vɩɩmã ne zɩɩmã sʋka?

10 A Kayẽ sẽn kʋ a yao a Abɛllã poore, a Zeova yeela a  Kayẽ: “Fo yaowã zɩɩm kelemdame n yit tẽnga pʋgẽ n boond maam.” (Sɩngre 4:10) Wẽnnaam sẽn wa n gomd a Abɛll zɩɩmã yellã, ra yaa a Abɛll vɩɩmã yell la a gomda. A Kayẽ ra yãka a Abɛll yõorã, la masã b ra segd n sɩbg-a lame. Ra yaa wala a Abɛll zɩɩmã bɩ a vɩɩmã ra kelemdame n kot a Zeova t’a kao bʋʋdo. A Nowe wakatẽ sãoong sa-kãsengã poore, b leb n wilga loees ning sẽn be zɩɩmã ne vɩɩmã sʋkã. Sẽn deng sãoong sa-kãsengã, ninsaalbã ra rɩta vãado, koodo, la tɩɩs buud toor-toor biis bala. Sãoong sa-kãsengã poore, a Zeova yeela a Nowe ne a komdibli wã: “Bõn-kẽnds nins fãa sẽn tar vɩɩma na n yɩɩ yãmb dɩɩbo; mam le kõta yãmb bãmb fãa wa mam sẽn da kõ yãmb zẽeda ne bõn-bɩtsã.” La Wẽnnaam wilga bãmb bũmb a ye sẽn kisi: “Bɩ y ra rɩ nemd ne a vɩɩm ye, sẽn dat n togse t’a zɩɩm.” (Sɩngre 1:29; 9:3, 4) Vẽenega, a Zeova rɩka bõn-naandsã vɩɩm n tɩ loe ne b zɩɩmã.

11. A Nowe wakatã tɛka, Wẽnnaam kõo neba noor tɩ b ra maan bõe ne zɩɩmã?

11 D wilgdame tɩ d tara waoogr ne zɩɩmã, n pa rɩt-a ye. Tõog ning a Zeova sẽn kõ Israɛll nebã pʋgẽ, a kõo noor tɩ: “Ned . . . sã n kẽng tãoosg n paam dũng bɩ bõn-yɩgdg sẽn wãbda, bɩ a raag a zɩɩm n bus ne tom. . . . La mam yeela Israɛll neba tɩ b ra rɩ zɩɩm ye.” (Maankʋʋre 17:13, 14) Pipi, yaa a Nowe la Wẽnnaam kõ noor ning sẽn yet tɩ b ra rɩ rũmsã zɩɩmã, yʋʋm 800 sẽn da looge, la Israɛll nebã ra segd n ket n tũuda no-kãngã. A Zeova tagsgã ra yaa vẽenega: A sõgen dãmbã ra tõe n wãba rũms nemdo, la b ra pa segd n dɩ b zɩɩmã ye. B ra segd n daaga zɩɩmã tẽnga, tɩ wilgdẽ tɩ b rɩka rũngã vɩɩm n lebs Wẽnnaam.

12. No-bʋg sẽn tɩ loe ne zɩɩmã la b kõ ne vʋʋsem sõngã maasem pipi kiris-nebã wakatẽ, tɩ d segd n ket n tũud rũndã-rũndã?

12 Kiris-neba me segd n tũu noor sẽn wõnd woto. Pipi kiris-nebã wakatẽ, tʋm-tʋmdbã la rap a taab sẽn da yaa a Zezi karen-biisã taoor-lʋɩtb sɛga taab n dɩk sard n wilg noy  nins kiris-nebã fãa sẽn da segd n tũ wã. Ad b sẽn dɩk sard ningã: “Sɩɩg Sõngo la tõnd me tẽedame tɩ yaa neer tɩ tõnd da paas yãmb zɩɩb sẽn yɩɩd bõn-kãensa sẽn yaa tɩlae wã ye. A yaa tɩ yãmb da rɩ maand nemd neb sẽn kõ bõn-naands b sẽn pʋʋsd wa Wẽnnaam, la zɩɩm, la bũmb nins sẽn sãrge [t’a zɩɩmã ket n be a nemdã pʋgẽ], la y ra maan yoob ye.” (Tʋʋma 15:28, 29; 21:25) Woto yĩnga, tõnd segd n ‘laka d mens ne zɩɩm.’ Wẽnnaam nifẽ, rẽ yõodã zema tõnd sẽn na n zãag d mens ne bõn-naands pʋʋsg la yoobo.

Yãmb logtorã sã n yeel-y tɩ y lak y meng ne rãam, y na n vʋdga rãamã y yĩngẽ wã sɩda?

13. Rɩk-y makr n wilg tɩ noor ning sẽn yet tɩ d lak d mens ne zɩɩmã rat n yeelame tɩ d pa segd n sak tɩ b ning zɩɩm d yĩngẽ wã ye.

13 La rẽ yĩnga noor ning sẽn yet tɩ d lak d mens ne zɩɩmã rat n yeelame tɩ f pa na n sak tɩ logtor ning zɩɩm f yĩngẽ wã bɩ? N-ye. D rɩk makr ne logtor sẽn na n yeel yãmb tɩ y lak y meng ne rãam. Y na n tagsame t’a rat n yeelame tɩ y pa segd n yũ rãam, la tɩ y tõe n vʋdga rãam y yĩngẽ wã bɩ? Ayo. Rẽnd b sẽn yeel tɩ d lak d mens ne zɩɩmã me rat n yeelame tɩ d ra bas tɩ b ning-a d yĩnsẽ wã baa bilf ye. Rẽnd noor ning sẽn yeel tɩ d lak d mens ne zɩɩmã rat n yeelame tɩ d pa na n kõ ned sor t’a vʋdg-d n ning-d zɩɩm ye.

14, 15. Logtoɛɛmbã sã n yeel tɩ rẽnda kiris-ned reeg zɩɩm, a manesem segd n yɩɩ wãn to, la bõe yĩnga?

14 Yaa wãn to yẽ, kiris-ned sã n pogl pogl-kãsenga, bɩ a sã n bẽedẽ tɩ b tog n maan-a wopeer kãsenga? Wala makre logtoɛɛmbã tõe n yeel-a lame tɩ rẽnda a sak tɩ b ning-a zɩɩm, tɩ sã n pa rẽ a na n kiime. Yaa vẽeneg tɩ kiris-nedã pa rat n ki ye. Sẽn na yɩl n kogl a vɩɩmã sẽn yaa Wẽnnaam kũun sẽn tar yõod wʋsgã, a na n saka tɩbsg buud a taab sẽn pa kɩɩsd Wẽnnaam noorã zɩɩmã wɛɛngẽ wã. A na n baoa tɩbs-kãensã buud fãa sẽn pa tũud ne zɩɩm ningrã.

15 Rẽ yĩnga kiris-ned na n kɩɩsa Wẽnnaam noorã sẽn na yɩl n vɩɩmd bilf n paas dũni kãngã pʋgẽ bɩ? A Zezi yeelame: “Ned ninga sẽn na n gũ a vɩɩm, a vɩɩm na sãam, la ned ninga sẽn na n bas a vɩɩm mam yĩnga, a  na paam a vɩɩm.” (Matɩe 16:25) D pa rat n ki ye. La d sã n kɩɩs Wẽnnaam noorã sẽn na yɩl n kogl d masã vɩɩmã, sã n pa gũusi, d tõeeme n wa kong vɩɩm sẽn pa satã. Rẽnd yaa yam tʋʋmd tɩ d tall bas-yard ne Wẽnnaam noyã sẽn yaa tɩrsã, n tar bas-m-yam tɩ d sã n ki baa sẽn yaa bũmb ning yĩng me, d vɩɩm Kõtã na n tẽega tõnd yell n vʋʋg-d tɩ d le paam vɩɩmã sẽn yaa kũun sẽn tar yõod wʋsgã.—Zã 5:28, 29; Hebre dãmba 11:6.

16. Wẽnnaam sõgen dãmbã rɩka sard sẽn pa vigsd n na n maan bõe zɩɩmã wɛɛngẽ?

16 Rũndã-rũndã, Wẽnnaam sõgen dãmb hakɩkã rɩka sard sẽn pa vigsd n na n tũ a noor ning a sẽn kõ zɩɩmã wɛɛngẽ wã. B pa na n dɩ rɩɩb baa a yembr sẽn tar zɩɩm ye. B pa na n sak n deeg zɩɩm n tɩbs b meng me ye. * B kɩsa sɩd tɩ zɩɩmã Naand n mi sẽn yaa sõma ne bãmba n yɩɩd nebã. Yãmb pa tẽed tɩ yaa woto sɩda?

B SẼN DA SEGD N DƖK ZƖƖMÃ N MAAN BŨMB NING BALA

17. Pĩnd wẽndẽ Israɛllã pʋgẽ, wãn to bal la b ra rɩkd zɩɩmã n tʋmdẽ tɩ sakd Wẽnnaam a Zeova nifẽ?

17 A Moiiz Tõogã wilga b sẽn da segd n dɩk zɩɩmã n maan bũmb ning bala. Pĩnd wẽndẽ Israɛllã neb tũudum pʋgẽ, a Zeova kõo noor woto: “Yĩng vɩɩm bee zɩɩm pʋgẽ. La mam  kõo yãmb zɩɩm kãnga tẽn-kugra zug tɩ y maan paasg y vɩɩma yĩnga. Tɩ bõe, yaa zɩɩm n maand paasg ned vɩɩm yĩnga.” (Maankʋʋre 17:11) Israɛll nebã sã n da maan yel-wẽnã, b ra segd n maana rũng maoongo, n yãk a zɩɩmã n ning tẽn-kugrã sẽn da be sɛk roogẽ wã zugu, sẽn na yɩl n paam sugri. Kaoosg poore, b sẽn wa n me wẽn-doogã, b ra ningda maandã zɩɩm tẽn-kugrã sẽn da be be wã zugu. Yaa maand kãensã sasa bal la b ra tõe n dɩk zɩɩmã n tʋme.

18. Nafa bɩ bark bʋs la d tõe n paame, a Zezi sẽn daag a zɩɩmã yĩnga?

18 Kiris-neb hakɩkã pa tũud a Moiiz Tõogã ye. Woto yĩnga, b pa maand rũms maando, la b pa ningd rũmsã zɩɩm tẽn-kugr zug me ye. (Hebre dãmba 10:1) La b sẽn da ningd zɩɩmã tẽn-kugrã zug pĩnd Israɛllẽ wã ra yaa makr buudu. A makda Wẽnnaam Biribl a Zezi Kirist maoongã sẽn tar yõod wʋsgã. Wala d sẽn yã seb-kãngã sak a 5 wã pʋgẽ wã, a  Zezi kõo a ninsaal vɩɩmã tõnd yĩng n daag a zɩɩmã tɩ yɩ maoongo. Rẽ poore a rʋʋ saasẽ, la a kolga Wẽnnaam ne a zɩɩmã a sẽn daagã yõod n wilg-a vugr wakat fãa yĩnga. (Hebre dãmba 9:11, 12) Rẽ yaa bũmb d sẽn tõe n tik n paam d yel-wẽnã sugri, la leb n paka sor tɩ d tõe n paam vɩɩm sẽn pa satã. (Matɩe 20:28; Zã 3:16) Ad b sẽn dɩk zɩɩmã n tʋm woto wã sɩd talla yõod wʋsgo. (1 Pɩɛɛr 1:18, 19) Yaa tõnd sẽn na n tall tẽeb ne a Zezi zɩɩmã a sẽn daagã bal la d tõe n paam fãagre.

Wãn to la y tõe n wilg y waoogr ne vɩɩmã la zɩɩmã?

19. Bõe la d segd n maan sẽn na yɩl tɩ ninsaal zɩɩm samd ra zĩnd d zugu?

19 D segd n talla mi-beoog wʋsg ne Wẽnnaam a Zeova, a sẽn nong-d n kõ-d vɩɩmã yĩnga. Rẽ yĩnga woto pa segd n tus tõnd tɩ d togs neb a taabã tɩ b tõe n paama vɩɩm sẽn pa sate, b sã n tall tẽeb ne a Zezi maoongã sɩda? D sã n tar waoogr ne d ãdem-bi-taasã vɩɩm, na n kɩtame tɩ d rat n moon-b woto ne yẽesem. (Ezekɩɛll 3:17-21) D sã n maan tʋʋm-kãngã neere, d na n tõog n yeela wa tʋm-tʋmd a Poll tɩ: “Yãmb zɩɩm ka be mam zug ye. Tɩ bõe, mam togsa yãmb Wẽnnaam daab zãnga n ka solg bũmb ye.” (Tʋʋma 20:26, 27) Togs nebã tɩ b bãng Wẽnnaam la a raabã yaa tʋʋm-sõng d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d nanda vɩɩmã la zɩɩmã wʋsgo.

^ sull 16 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr n paas tɩbsg buud a taab sẽn pa tũud ne zɩɩm ningrã zugu, bɩ y ges seb-bil ning a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiis sẽn yaa Comment le sang peut-il vous sauver la vie ? seb-neng 13-17.