Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A YE

Sɩdã Wẽnnaam zug la bʋgo?

Sɩdã Wẽnnaam zug la bʋgo?
  • Yãmb yell sɩd paka Wẽnnaam bɩ?

  • Wẽnnaam yaa wãn to? A tara yʋʋr bɩ?

  • D tõe n pẽnega Wẽnnaam bɩ?

1, 2. Bõe yĩng tɩ nong n yaa sõma tɩ d maan sogsgo?

YÃMB zoe n gũus n gesa kambã sẽn maand sogsg to-to bɩ? Kamb wʋsg sã n sɩng goam bala, b sɩngda sogsg maanego. B get-f-la kũii n sok-f sokr wala woto: Bõe yĩng tɩ sa-gãnã yaa bʋla-bʋla? Bõe yĩng tɩ ãdsã pɩnda? Ãnd n zãms liuuli wã yɩɩla? Sogs-kãensã leokr tõe n yɩɩ toog wakat ninga. Baa yãmb sã n wa tẽed tɩ y leoka b sokr tɩ zemse, b tõe n sokame yɛs tɩ: Bõe yĩng tɩ yaa woto?

2 Pa kambã bal n sokd sogsg ye. D sã n wa bɩ, d ket n tara sogsgo. D maanda rẽ sẽn na yɩl n bãng d sẽn segd n tees d vɩɩmã neng ninga, d sẽn segd n lak d mens ne yɛl ninsã, bɩ bãngr yamleoog yĩng bala. La yaa wala neb wʋsg pa le maand sogsg ye, sẽn yɩɩd fãa sogs-kãsemsã. Yaa vẽeneg tɩ b pa le rat n bao sogs-kãens leoor ye.

3. Bõe yĩng tɩ neb wʋsg bas sogs-kãsemsã leoor baoobo?

3 Tags-y sokr ning sẽn be seb-kãngã poorẽ wã, la sogsg nins sẽn be sebrã sɩngr-goamẽ  wã, bɩ sag-kãngã sɩngrẽ wã yelle. Sogs-kãensã bee b rãmb nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã sʋka. La neb wʋsg basa b leoorã baoobo. Bõe yĩnga? La rẽ yĩnga Biiblã tõe n leok-b lame bɩ? Kẽer tagsdame tɩ Biiblã leokr võor wʋmb yaa toog wʋsgo. Neb a taab zoeta b na n wa maan sokr tɩ ning-b yãnde. La neb kẽer me tagsdame tɩ yaa tũudmã taoor dãmb la karen-saam dãmbã bal n tõe n leok sogs-kãensã. La yãmb yẽ tagsda wãn-wãna?

4, 5. Sogs-kãsems kẽer bʋs la d tõe n sok d mense, la bõe yĩng tɩ d segd n bao b leoorã?

4 Tõe tɩ y rat n bãnga vɩɩmã sogs-kãsems leoore. Sãmbg sẽn ka be, wakat ninga, y sokda y meng woto: ‘Vɩɩmã võor yaa bõe? Vɩɩmã tɛk yaa d roge, n bɩ, n kʋʋl la d ki bal bɩ? Wẽnnaam pʋd n yaa wãn to?’ Zemsame tɩ y sok sogs-kãensã, la tara yõod me tɩ y ket n maand woto hal tɩ y wa paam leoor sẽn tat y yam la sẽn yaa sɩda. A Zezi Kirist sẽn yaa karen-saamb yʋʋr sẽn yi wã yeelame: “Bɩ y [kell n] kose, tɩ b na kõ-yã, bɩ y bao, tɩ y na yã, bɩ y wẽ kʋɩlenga, la b na pak n kõ-yã.”—Matɩe 7:7.

5 Y sã n ket n ‘baood’ sogs-kãsemsã leoore, y na n wa yãame tɩ y pa bao-b zaalem ye. (Yelbũna 2:1-5) Baa neb a taabã sẽn da zoe n yeel yãmb tɩ bũmb ninga, sogs-kãensã sɩd tara leoore, la y sɩd tõe n yã-b lame, la yaa Biiblã pʋgẽ bala. B leoorã võor wʋmb pa toog wʋsg ye. Sẽn yɩɩd menga, b na n kõ-y-la saagr la sũ-noogo. La b tõe n sõng-y lame tɩ y tall vɩɩm sẽn be yamleoog masã menga. Bɩ d reng n leok sokr ning sẽn namsd neb wʋsgã.

YAA SƖD TƖ NEBÃ YELL PA PAK WẼNNAAM, LA T’A PA ZOET NEBÃ NIMBÃANEGA?

6. Bõe yĩng tɩ neb wʋsg tagsdẽ tɩ Wẽnnaam toog pa be ne ninsaalbã sẽn namsdã?

6 Neb wʋsg tagsdame tɩ sok-kãngã leokr yaa n-ye. B tagsda woto: ‘Nebã yell sã n da pakẽ Wẽnnaam, dũniyã  kõn yɩẽ woto baa bilf ye.’ D sẽn gesẽ fãa d mikdame tɩ dũniyã pida ne zaba, kisgr la naongo. Tõnd ned kam fãa me mi n lʋɩta bãaga, d namsdame, d nin-nongds maanda kaalem. Rẽ kɩtame tɩ neb wʋsg yetẽ: ‘Tõnd yell sã n da pakẽ Wẽnnaam, a kõn gɩdgẽ zu-loe-kãensã sɩda?’

7. a) Wãn to la tũudmã taoor dãmb kɩtd tɩ neb wʋsg tagsdẽ tɩ Wẽnnaam pa zoet ned nimbãanega? b) Bõe la Biiblã sɩd yet tood nins sẽn namsd tõndã wɛɛngẽ?

7 La sẽn yaa wẽng n yɩɩda, wakat ninga, yaa tũudmã taoor dãmb n kɩtd tɩ nebã tagsdẽ tɩ Wẽnnaam pa zoet ned nimbãaneg ye. Wãn to? Yel-beed sã n maane, b yetame tɩ yaa Wẽnnaam n dat woto. B ningda Wẽnnaam taal bõn-wẽns nins sẽn maandã yĩnga. La sɩd yaa Wẽnnaam n maand rẽ bɩ? Bõe la Biiblã sɩd wilgda? Zak 1:13 leokdame: “Ned sã n paam makre, bɩ a ra yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Tɩ bõe, bũmb ka tõe n mak Wẽnnaam tɩ b maan wẽng ye, la Wẽnnaam menga ka makd ned ba a ye t’a maan wẽng ye.” Woto yĩnga, wẽngã yãmb sẽn ne dũniyã pʋgẽ wã zɩ n yɩ Wẽnnaam yell abada. (Zoob 34:10-12) Yaa sɩd t’a basdame tɩ bõn-wẽns maandẽ. La bas tɩ bũmb wa yaa toor wʋsg ne kɩt tɩ bũmb wa.

8, 9. a) Wãn to la y na n wilg tɩ f sã n bas wẽng tɩ wa, pa rat n yeel tɩ fo n kɩt t’a wa? b) Bõe yĩng tɩ pa zems tɩ d ning Wẽnnaam taal a sẽn bas tɩ ãdem-biisã maand wẽngã?

8 D rɩk makr ne ba sẽn tar yam la nonglem, t’a biribl sẽn bɩ ket n be a zakẽ wã. Biriblã sã n wa lebg tõat n yãk yam n na n yi zakẽ wã, a ba wã pa na n gɩdg-a ye. La biigã sã n tɩ vɩɩmd vɩ-yook n wa paam zu-loeese, rẽ yĩnga yaa a ba wã n kɩt tɩ rẽ paam-a bɩ? Ayo. (Luk 15:11-13) Woto, Wẽnnaam me pa gɩdg ninsaalbã, b sẽn wa n yãk yam n na n maan wẽngã ye. La pa yẽ n kɩt tɩ b paam zu-loees nins b tʋʋm wẽnsã sẽn wa ne wã ye. Rẽnd sɩd pa zems tɩ d ning Wẽnnaam taal yɛl nins sẽn paamd ãdem-biisã yĩng ye.

9 Wẽnnaam da bee bʋʋm n na n bas ãdem-biisã tɩ b tall manesem wẽnga. A sẽn yaa tõnd Naand sẽn tar yam  la pãng wʋsgã yĩnga, pa tɩlae t’a wilg tõnd bũmb nins sẽn kɩt t’a maan woto wã ye. La yaa Wẽnnaam sẽn nong tõndã yĩng la a sẽn wilg tõnd a võorã. Sak 11 wã pʋgẽ, y na n bãnga bũmb nins sẽn kɩt t’a maan dẽ wã n paase. La bãng-y vẽeneg tɩ Wẽnnaam pa tar taal yɛl nins sẽn paamd tõndã pʋgẽ ye. Sẽn yaa lebend ne rẽ, yaa yẽ n kõt tõnd saag-yɛng ning sẽn yaa tõnd zu-loeesã tɩɩmã.—Ezai 33:2.

10. Bõe yĩng tɩ d tõe n tẽ tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ wẽnemã biis fãa sa?

10 Sẽn paase, Wẽnnaam yaa sõngo. (Ezai 6:3) Woto rat n yeelame t’a yaa yɩlemde. Wẽng baa bilf pa be a nengẽ ye. Rẽnd d tõe n teeg-a-la zãng-zãnga. La d pa tõe n teeg ninsaalbã zãng-zãng woto ye, bala wakat ninga b maanda wẽnga. Baa ninsaal ning sẽn tara tõog la a yaa pʋ-peelem soab n yɩɩd a taabã pa tar pãng n na n kɩt tɩ wẽngã nin-wẽnsã sẽn maandã sa ye. La Wẽnnaam tõeyã bũmb fãa. A tõeeme la a sɩd na n kɩtame tɩ wẽnemã biis fãa sẽn wa ãdem-biisã zutã sa. Wẽnnaam na n wa kɩtame tɩ wẽngã sa wakat fãa yĩnga!—Yɩɩl Sõamyã 37:9-11.

WẼNNAAM TAGSG YAA BÕE NE WẼGBO?

11. a) Wẽnnaam tagsg yaa bõe ne wẽgbo? b) Wẽnnaam tagsg yaa bõe ne yãmb namsgã?

11 Nananda, Wẽnnaam tagsg yaa bõe ne yɛl nins sẽn maand dũniyã zug la yãmb vɩɩmã pʋgẽ wã? Pipi, Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam “nonga tɩrlem.” (Yɩɩl Sõamyã 37:28) Rẽnd bũmb ning sẽn maandã, sã n yaa tɩrg bɩ wẽng me, pak-a lame. A kisa wẽgb buudã fãa. Biiblã yetame tɩ wẽngã sẽn da wa n pid dũniyã pĩnd wẽndẽ wã, Wẽnnaam ‘sũur sãamame.’ (Sɩngre 6:5, 6) Wẽnnaam pa toeem ye. (Malaki 3:6) Namsgã sẽn be dũniyã gill zugã ket n pa noom-a lae-lae ye. Hakɩka, Wẽnnaam sũur sãamdame, a sã n get nebã sẽn namsdã. Biiblã yetame t’a “geta yãmb yelle.”—1 Pɩɛɛr 5:7.

Ned sã n dat n bãng yãmba, y pa togsd-a y yʋʋr sɩda? Wẽnnaam wilgda tõnd a yʋʋrã Biiblã pʋgẽ

12, 13. a) Bõe yĩng tɩ tõnd tar zʋg-sõma wala nonglmã, la d nonglmã kɩtame tɩ d tagsd wãn to ne nebã sẽn namsd dũniyã zugã? b) Bõe yĩng tɩ y tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n sɩd welga dũniyã zu-loeese?

 12 Wãn to la d tõe n sɩd bãng tɩ nebã sẽn namsdã pa tol n noom Wẽnnaam? Ad kaset a to sẽn wilgd rẽ: Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam naana ninsaal a meng wõnego. (Sɩngre 1:26) Rẽnd yaa Wẽnnaam sẽn tar zʋg-sõma wã yĩng n kɩt tɩ tõnd me tar zʋg-sõma. Wala makre, bʋʋm soab sã n namsdẽ pa zabd yãmb sɩda? Yãmb sã n dat tɩ wẽgbã sa, bɩ y kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam sẽn dat t’a sa n yɩɩde.

13 Bõn-sõng a yembr ninsaalbã sẽn tar yaa nonglmã. Rẽ me pukda Wẽnnaam nonglmã. Biiblã wilgdame tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) Yaa Wẽnnaam sẽn tar nonglmã n kɩt tɩ tõnd me tar nonglem. Rẽ yĩnga yãmb nonglmã kɩtame tɩ y rat n kɩt tɩ namsgã la wẽgbã y sẽn ne dũniyã zugã sa bɩ? Y sã n da tarẽ pãng n tõe n maan dẽ, y kõn maanẽ sɩda? Yaa vẽeneg tɩ y na maane. Y tõe n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ namsgã la wẽgbã sa. Kãabs nins yell b sẽn gom seb-kãngã sɩngrẽ wã pa zãmsd bɩ saag-feed ye. Sãmbg sẽn ka be, Wẽnnaam kãabsã na n pidsame! La sẽn na yɩl n tõog n tẽ kãab-kãensã, segdame tɩ y bãng Wẽnnaam ning sẽn kãab rẽ wã n paase.

WẼNNAAM DATAME TƖ Y BÃNG A SẼN YAA A SOABA

Biiblã wilgdame t’a Zeova yaa ãndũniyã Naand sẽn tar nonglem

14. Wẽnnaam yʋʋrã yaa bõe, la bõe yĩng tɩ d segd n pʋt-a?

14 Yãmb sã n dat tɩ ned bãng-yã, yaa bõe la y na n maane? Y kõn  togs a soabã y yʋʋr sɩda? Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ? Tũudum wʋsg yetame tɩ yʋ-kãng yaa “Wẽnnaam,” “Zusoaba” bɩ “Soaala,” la yʋ-kãensã baa a yembr pa yʋ-peell ye. B yaa naam yʋya, wala “rĩma,” la “perzidã” sẽn yaa naam yʋyã. Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara naam yʋy wʋsgo, wala makre, “Wẽnnaam” la “Zusoaba.” La Biiblã wilgdame me tɩ Wẽnnaam tara yʋ-peell sẽn yaa a Zeova. Yɩɩl Sõamyã 83:19, yetame: “Yãmb y ye bal yʋʋr n yaa [a Zeova, NW]; yãmb yaa Sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa.” Yʋ-kãngã sã n pa be Biibl ning yãmb sẽn tarã pʋgẽ, bɩ y ges Vẽnegrã sẽn be seb-kãngã seb-neng 195-7 pʋgẽ  wã n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa woto wã. Bũmb sẽn be yaa tɩ Wẽnnaam yʋʋrã pukda naoor tusa tẽn-kʋdem wẽndẽ Biibl dãmb nins b sẽn gʋls ne nugã pʋsẽ. Woto, a Zeova ratame tɩ y bãng a yʋʋrã la y pʋt-a. A tũnugda ne Biiblã n na n wilg yãmb a sẽn yaa a soaba.

15. Yʋʋr ning sẽn yaa Zeova wã võor yaa bõe?

15 Wẽnnaam kõo a meng yʋʋr võor sẽn tagem. A yʋʋrã sẽn yaa a Zeova wã rat n yeelame tɩ Wẽnnaam tõe n pidsa kãabg ning fãa a sẽn kãabe, la t’a tõe n pidsa a raabã fãa. * Wẽnnaam yʋʋrã sɩd ka to ye. Yaa yẽ bal n tõe n tall yʋ-kãnga. Yɛl wʋsg pʋsẽ, a Zeova ka to ye. Bõe yĩng tɩ yaa woto?

16, 17. A Zeova naam yʋy nins sẽn pʋgdã tõe n zãmsa tõnd bõe: a) ‘Sẽn-tõe-fãa’? b) ‘zãmaan fãa Rĩma’? d) “Naandã”?

 16 D neeme tɩ Yɩɩl Sõamyã 83:19 yetame t’a Zeova “yaa Sẽn-ka-to.” Leb n yaa a Zeova bal n yaa Wẽnnaam “Sẽn-tõe-fãa.” Wilgri 15:3 yetame: “Wẽnnaam [a Zeova] Sẽn-tõe-fãa wã, yãmb tʋʋma yaa kãsemse, la b seka yɛɛsgo. Buud fãa Rĩma, yãmb sẽn maanda fãa yaa tɩrga la sɩda.” Naam yʋʋr ning sẽn yaa “Sẽn-tõe-fãa wã” wilgda tõnd tɩ yaa a Zeova n tar pãng n yɩɩd neba fãa. A pãngã ka to ye. A leb n yɩɩda bũmb fãa. B boonda a Zeova 1 Tɩmote 1:17 Sebr Sõng pʋgẽ tɩ ‘zãmaan fãa Rĩma.’ Naam yʋʋr ning sẽn yaa ‘zãmaan fãa Rĩma’ tẽegda tõnd tɩ bũmb a to me n kɩt t’a Zeova ka to ye. Yaa yẽ bal n pa tall sɩngr la a pa na n tall saabo. Yɩɩl Sõamyã 90:2 yetame: “Yãmb yaa Wẽnnaam wakat sẽn ka sɩngr tɩ ta wakat sẽn ka sɛɛbo.” Ad woto sɩd yaa gomd sẽn tar pãng wʋsgo!

17 A Zeova leb n ka to, sẽn mik tɩ yaa yẽ a yembr bal la Naandã. Wilgri 4:11 pʋgẽ d karemda woto: “Tõnd Zusoab [a Zeova] la tõnd Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg pẽgre la waoogre la pãnga, tɩ bõe, yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daaba yĩng la yãmb naan bãmb tɩ b beẽ.” Bũmb nins fãa yell yãmb sẽn tõe n tagsã, sẽn sɩng ne malɛgsã sẽn be saasẽ wã n tɩ tãag ãdsã yãmb sẽn tõe n yã wʋsg yʋngã, tɩɩsã biisi, zĩmã sẽn be ko-kãsemsẽ la kʋɩlsẽ wã, bãmb fãa sẽn be wã yaa a Zeova sẽn yaa Naandã sẽn naan-bã yĩnga!

Y TÕE N PẼNEGA A ZEOVA BƖ?

18. Bõe yĩng tɩ neb kẽer tagsdẽ tɩ b pa tol n tõe n pẽneg Wẽnnaam, la bõe la Biiblã yet rẽ wɛɛngẽ?

18 Neb kẽer sã n karem n bãng a Zeova sẽn yaa a soabã vẽenega, b yɛɛsdame. Wẽnnaam sẽn yaa kãseng wʋsg n yɩɩd-bã kɩtame tɩ b tagsdẽ tɩ b pa tõe n pẽneg-a abada, bɩ b tẽed t’a get-b-la wa zaalem. La tags-kãngã zemsame  bɩ? Biiblã sẽn yet bũmb ningã pa wõnd woto lae-lae ye. A goma a Zeova yell woto: “Tɩ bõe, Wẽnnaam ka zãr ne tõnd ned ba a yen ye.” (Tʋʋma 17:27, Kãab-paalgã Koe-noogo) Biiblã pʋd n sagenda tõnd woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la [a] na kolg yãmba.”—Zak 4:8.

19. a) Wãn to la d tõe n sɩng Wẽnnaam pẽnegre, la nafa wã yaa bõe? b) Wẽnnaam zʋg-sõma bʋs n be yamleoog ne yãmb n yɩɩda?

19 Wãn to la y tõe n pẽneg Wẽnnaam? Pipi, ket-y n zãmsd-y n bãngd Wẽnnaam. A Zezi yeelame: “Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.” (Zã 17:3) N-ye, Biiblã yeta tõnd t’a Zeova ne a Zezi bãngr kõta “vɩɩm sẽn ka sɛta.” Wa d sẽn zoe n yã wã, “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:16) A Zeova leb n tara zʋg-sõma a taab sẽn be yamleoogo. Wala makre, Biiblã yetame t’a Zeova yaa ‘Wẽnnaam sẽn yaa nimbãan-zoet la bark kõata. A sũur ka yikd tao-tao ye, la a nonglem yaa wʋsgo.’ (Yikri 34:6) A ‘yaa sõngo, la a kõta sugri.’ (Yɩɩl Sõamyã 86:5) A tara sũ-mare. (2 Pɩɛɛr 3:9) A yaa sɩd soaba. (Ezai 49:7) Y sã n karemd Biiblã n paasdẽ, y na n yãa a Zeova sẽn puk zʋg-sõma kãensã to-to la a taab sẽn be yamleoogo.

20-22. a) Tõnd sẽn pa tõe n yã Wẽnnaamã kɩtdame tɩ d pa tõe n pẽneg-a bɩ? Wilg-y y leokrã võore. b) Neb kẽer tõe n pẽdga yãmb tɩ y maan bõe, n tẽed tɩ yaa y neer yĩnga, la bõe la y segd n maane?

20 Yaa sɩda, Wẽnnaam sẽn pa tar yĩn-nemsã yĩnga y pa tõe n yã-a ye. (Zã 1:18; 4:24; 1 Tɩmote 1:17) La y sã n zãms Biiblã, y tõe n wa bãng-a-la sõma. Wala yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeelã, y tõe n yãa a Zeova neermã. (Yɩɩl Sõamyã 27:4; Rom dãmba 1:20) Y sã n bãngd a Zeova n paasdẽ, a na n yɩɩ vẽeneg ne-y n paase, la y na n nong-a lame la y pẽneg-a n paase.

Nonglem ning ba sẽn tar ne a kambã wilgda nonglem wʋsg ning d saasẽ Ba wã sẽn tar ne-dã

21 Y na n wa bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ Biiblã yet tõnd tɩ d ges a Zeova wa d Ba wã võore. (Matɩe 6:9) Pa tõnd vɩɩmã sẽn yit a nengẽ wã bal ye, a ratame me tɩ d vɩɩmã  yɩ sõma n paase, wala ba buud fãa sẽn nong a kamb sẽn dat-b ne neerã. (Yɩɩl Sõamyã 36:10) Biiblã wilgdame me tɩ ninsaalb tõe n yɩɩ a Zeova zo-rãmba. (Zak 2:23) Mams-y n ges-y-yã: Yãmb tõe n lebga ãndũniyã fãa Naand zoa!

22 Yãmb sã n kẽngd taoor ne y Biiblã zãmsgo, neb kẽer tõe n wa pẽdgd-y lame tɩ y bas zãmsgã, n tẽed tɩ rẽ yaa y neer yĩnga. B tõe n yɛɛsda rẽ na n wa kɩt tɩ y toeem tũudum. La ra bas-y tɩ ned baa a yembr gɩdg-y tɩ y kong Wẽnnaam zoodã sẽn ka mak-n-taagã ye.

23, 24. a) Bõe yĩng tɩ y segd n ket n sokd sogsg yãmb sẽn zãmsd bũmb ningã wɛɛngẽ? b) Bõe yell la sak ning sẽn pʋgdã na n gome?

23 Yaa sɩd tɩ yɛl n be tɩ y pa na n wʋm b võorã sɩngrẽ wã ye. Rɩlla y tall sik-m-meng n kos sõngre, la ra bas-y tɩ yãnd gɩdg-y ye. A Zezi yeelame tɩ yaa sõma tɩ d yɩ sik-m-mens rãmb wa kom-bõonego. (Matɩe 18:2-4) La wa tõnd sẽn mi wã, kamb sokda sogsg wʋsgo. Wẽnnaam datame tɩ y paam y sogsgã leoore. Biiblã pẽgda neb kẽer sẽn da baood ne b sũy fãa n dat n bãng Wẽnnaamã. B maaga b yĩns n vaees Gʋlsg Sõamyã sẽn na yɩl n kɩs sɩd tɩ b sẽn da zãmsd bãmb bũmb ninsã yaa sɩda.—Tʋʋma 17:11.

24 Yaa ne Biiblã zãmsg maasem la d tõe n bãng a Zeova sõma n yɩɩda. Biiblã yaa toor ne sebr a to buud fãa. Wãn to? Sak ning sẽn pʋgdã na n goma rẽ yelle.

^ sull 15 Vẽnegr la b kõ n paas Wẽnnaam yʋʋrã võor la a boolg wɛɛngẽ seb-neng 195-7 pʋgẽ.