Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 106

B yiis-⁠b-⁠la bãens roogẽ

B yiis-⁠b-⁠la bãens roogẽ

GES-⁠Y malɛkã sẽn pakd bãensã roogo. Rap nins sẽn yitã yaa a Zezi tʋm-​tʋmdbã. Bɩ d ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ b kẽes-⁠b bãensã.

Vʋʋsem sõngã sẽn sig a Zezi karen-​biisã zugã poor bilfu, a Pɩɛɛr ne a Zã yika daar a ye n debd Zerizalɛm wẽnd-​doogẽ wã. B sẽn ta wẽnd-​doogã noorã, b yãa rao sẽn yaa põore. A roga ne a komslmã. Nebã talld-⁠a-⁠la daar fãa n wat wẽnd-​doogã noor t’a bõosd neb nins sẽn wat be wã. A sẽn yã a Pɩɛɛr ne a Zã wã, a bõos-⁠b-⁠la bũmbu. Yãmb mii tʋm-​tʋmdbã sẽn maan bũmb ning bɩ?

B yalsame n ges raoã, t’a Pɩɛɛr yeel yaa: ‘Mam ka tar ligd ye. La mam na n kõo foo bũmb ninga mam sẽn tarã. Ne a Zezi yʋʋre, bɩ f yik n kẽne.’ Dẽ poore, a Pɩɛɛr gãda raoã nug rɩtg n zẽk-⁠a t’a kell n yik n yals yĩngr n sɩng kẽna. Nebã sẽn yã yel-​solemdã, b yɛɛsame la b sũurã yɩɩ noog wʋsgo.

A Pɩɛɛr yeela nebã tɩ yaa ne Wẽnnaam ning sẽn vʋʋg a Zezi wã pãng la yẽ ne a Zã sẽn maan yel-​solem-​kãngã wã. La a Pɩɛɛr ne a Zã sẽn wa n gomdã, Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb kẽer n wa. B sũurã yikame, a Pɩɛɛr ne a Zã sẽn togsd nebã t’a Zezi vʋʋgame wã yĩnga. Rẽ n so tɩ b yõk a Pɩɛɛr ne a Zã n kẽes bãense.

Vẽkembeoogã, tũudmã taoor dãmb wʋsg tigma taaba, n kɩt tɩ b tall a Pɩɛɛre, a Zã ne rao ning b sẽn sãoogã n wa. B soka a Pɩɛɛre ne a Zã yaa: ‘Yaa ne pãn-​bʋg la yãmb sẽn maan yel-​solem-​kãnga wã?’

A Pɩɛɛr leok-⁠b lame tɩ yaa ne Wẽnnaam ning sẽn vʋʋg a Zezi wã pãnga. La maan-​kʋʋdbã ra pa mi b sẽn na n maan bũmb ning ye. Bala bãmb mengã ra yãame t’a Pɩɛɛr ne a Zã tõog n sãooga raoã. Dẽnd b yeela tʋm-​tʋmdbã tɩ b ra le saag n gom a Zezi yell abada. Rẽ poore b bas-⁠b lame tɩ b looge.

La tʋm-​tʋmdbã ra ket n gomda a Zezi yell ne nebã, la b sãoogd bãad dãmbã. Nebã ra gomda yel-​soalem nins b sẽn maandã yell zĩig fãa. La neb wʋsg n da yit tẽns sẽn pa zãr ne Zerizalɛm n wat ne bãad dãmb tɩ tʋm-​tʋmdbã sãoogd-⁠ba. Woto kɩtame tɩ sũ-kiir yõk tũudmã taoor dãmb tɩ b yõg tʋm-​tʋmdbã n kẽes bãense. La tʋm-​tʋmdbã pa kaoos bãensã roogẽ ye.

Baraar yʋng bala, Wẽnnaam malɛk n wa n pak bãensã roogo. Yãmb pa ne fotã zug sɩda? Malɛkã yeel-⁠b lame yaa: ‘Kẽng-⁠y n tɩ yaas-⁠y Wẽnnaam doogã pʋgẽ n kell n moon nebã koɛɛgã.’ Vẽkembeoogã yibeoogo, tũudmã taoor dãmb tʋma neb tɩ b tɩ yiis tʋm-​tʋmdbã bãensã roogẽ n wa, la b tɩ mikame tɩ tʋm-​tʋmdbã ka be ye. B wa n yã-b lame tɩ b be wẽnd-​doogẽ wã n zãmsd nebã, tɩ b tall-⁠b n kẽng Zʋɩf rãmbã bʋ-​kaoodbã ro-​kãseng pʋgẽ.

Tũudmã taoor dãmb yeel-⁠b lame yaa: ‘Tõnd yeela yãmb tɩ y ra le gom a Zezi yell yɛs ye. La yãmb pidsa Zerizalɛm ne y zãmsgã.’ Tʋm-​tʋmdbã yeelame yaa: ‘Tõnd segd n saka Wẽnnaam n yɩɩd ninsaala.’ Dẽnd b kell n moona koe-​noogã n ka bas ye. D segd n dɩka b togs-⁠n-​taare.

Tʋʋma sak a 3 n tɩ tãag a 5.