Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 107

B loba a Etɩɛn kug n kʋ

B loba a Etɩɛn kug n kʋ

YÃMB sẽn ne rao ning sẽn yĩgã yʋʋr la a Etɩɛn. Yaa a Zezi karen-​biig sẽn sɩd sakd Wẽnnaam ne a sũur fãa. La ges-⁠y bũmb ning sẽn paam-⁠a masã! Rapã lobd-⁠a-⁠la ne kug-​bɛda. La bõe yĩng tɩ b kis a Etɩɛn hal n wa lobd-⁠a kug woto?

Wẽnnaam kɩtame t’a Etɩɛn maan yel-​soalma. La ra-​kãensã ra pa nong rẽ ye. B ra wẽeda no-​koɛɛm ne a Etɩɛn a sẽn zãmsd nebã bũmb ningã zugu. La Wẽnnaam kõo a Etɩɛn yam wʋsgo, t’a tõog n wilg vẽeneg tɩ ra-​kãensã pa togsd sɩd ye. Woto puuga rapã sũy n paase, tɩ b yõk a Etɩɛn la b bao neb n kɩt tɩ b rõd-⁠a.

Maan-​kʋʋdbã kãsmã soka a Etɩɛn yaa: ‘Nebã sẽn gomdã yaa sɩd bɩ?’ A Etɩɛn togsa bũmb ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Baasgẽ wã a yeelame tɩ pĩnd wẽndẽ wã me, nin-​wẽns n da kis a Zeova no-​rɛɛsdbã. A le yeela nebã woto: ‘Yãmb me wõnda nin-​kãensã. Yãmb kʋʋ Wẽnnaam tʋm-​tʋmd a Zezi, la yãmb pa tũud Wẽnnaam noyã ye.’

Tũudmã taoor dãmb sẽn wʋm dẽ wã, b sũyã puuga wʋsg hal tɩ b wãbd b yẽnã. La a Etɩɛn zẽka a neng n ges yĩngr n yeel yaa: ‘Ges-⁠y-​yã, mam nee a Zezi sẽn yas Wẽnnaam dɩtgo.’ Rapã sẽn wʋm dẽ n paasã, b yẽda b tʋbã, la b naag taab n yõk-⁠a n veo n yiis tẽngã kɩrenga.

B sẽn ta be wã, b yeesa b futã n kɩs bi-​bɩɩg a Soll t’a gũ. Yãmb pa ne a Soll fotã zug sɩda? Dẽ poore, rapã sɩngame n lobd a Etɩɛn kuga. A Etɩɛn yĩgimdame n pʋʋs Wẽnnaam n yeel yaa: ‘Zeova, da sɩbg-⁠b yel-​kãngã yĩng ye.’ A Etɩɛn da miime tɩ yaa tũudmã taoor dãmb sẽn da belg nebã yĩng la kẽer sẽn sak n lobd yẽ kugã. A sẽn pʋʋs n sa wã, a kiime.

Ned sã n maan yãmb wẽngã, yãmb maanda a soabã n lebs bɩ? Yãmb kota Wẽnnaam t’a sɩbg-⁠a bɩ? A Etɩɛn ne a Zezi pa maan woto ye. B ra nonga neb nins sẽn pa nong-​bã menga. Bɩ d modg n maan wa bãmba.