Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

BABG A 8

Biiblã sẽn deng n togsã fãa pidsdame

Biiblã sẽn deng n togsã fãa pidsdame

Biiblã gomda bũmb nins sẽn maan pĩndã yelle, la pa rẽ bal ye. A gomda bũmb nins sẽn na n wa maan ka la bilfã me yelle. Ninsaal baa a ye pa tõe n togs rẽ ye. Rẽ n kɩt tɩ d miẽ tɩ Biiblã yita Wẽnnaam nengẽ. La Biiblã yetame tɩ bõe n na n maan ka la bilfu?

A gomda Wẽnnaam zab-​kãseng yelle. Zab-​kãngã pʋgẽ, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ wẽnemã fãa la nin-​wẽnsã me menem zãnga, la a fãag neb nins sẽn sakd n maand a raabã. A Zezi Kirist sẽn yaa rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã na n kɩtame tɩ neb nins sẽn sakd n maand Wẽnnaam daabã tõog n vɩɩmd ne laafɩ la sũ-noogo, la a kɩt tɩ b baa a ye ra le bẽ bɩ n ki ye.

Wẽnnaam na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna. Yãmb sũurã pa noom sɩda? La tõnd sã n dat n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ, bõe la d segd n maane? Sebrã baasgẽ, d na n yãa d sẽn segd n maan bũmb ning n tõog n paam bõn-​sõma nins Wẽnnaam sẽn na n kõ neb nins sẽn maand a raabã. Bɩ y karem babg a nii wã tɩ y na bãng bũmb nins sẽn na n maan ka la bilfã sõma.

 

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

KIBAR 114

Wẽnemã na n saame

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam tʋm a tãb-biisã ne a Zezi sẽn be b taoorã armagedõ zabrẽ wã?

KIBAR 115

Tẽngã na n lebga arzãna

Neb sẽn be tẽngã sẽn yaa arzãnã pʋgẽ. Tẽngã na n le yɩɩ arzãna.

KIBAR 116

Tẽngã na n lebga arzãna

D sã n bãng Wẽnnaam a Zeova la a Zezi bal sekame bɩ? Yaa bõe me la d segd n bãnge?