Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 95

A Zezi sẽn zãms nebã to-​to

A Zezi sẽn zãms nebã to-​to

DAAR a yembre, a Zezi yeela rao a ye t’a segd n nonga a taabã. La raoã soka a Zezi tɩ ãnd n yaa yẽ to? A Zezi ra mii raoã sẽn tagsd bũmb ninga. A ra tagsdame tɩ yaa yẽ buudã neb ne a tũudmã neb bal la a segd n nongẽ. La d ges a Zezi sẽn yeel raoã bũmb ninga.

Wakat ninga, a Zezi sã n dat n zãms neba bũmbu, a tũnugda ne kibare. Dẽnd a na n togsa raoã kibar t’a bãng sẽn yaa ned ning la yẽ to. Kibarã gomda Samari rao ne Zʋɩf a ye yelle. Tõnd ra zoe n yãa poorẽ wã tɩ Zʋɩf rãmbã wʋsg ra kisa Samari nebã. La kelg-⁠y kibar ning a Zezi sẽn togsã:

Daar a yembre, Zʋɩf a ye n yi Zerizalɛm n dabd Zeriko, tɩ fãadb tek n yõk-⁠a n deeg a ligdã fãa la b pãb-⁠a t’a rat n ki tɩ b bas-⁠a sorã zug la b looge.

La Zʋɩf rãmbã maan-​kʋʋd a ye n wa n loogdẽ, n yã rao ning wagda wã sẽn pãbã. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning bɩ? A bʋdgame n looge. Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor soab a to me n wa n loogd so-​kãng zugu. Yaa Levi neda. A yalsame bɩ? Ayo, yẽ me pa yals n na n sõng rao ning b sẽn pãbã ye. Ges-⁠y fotã zug tɩ y na yã maan-​kʋʋdã ne Levi nedã sẽn loogde.

La yãmb mii ned ning sẽn yals n sõngd raoã bɩ? Yaa Samari neda. Rao ning wagda wã sẽn pãbã yaool n da yaa Zʋɩf. La Samari nedã tɩbsa Zʋɩfã noadã, la rẽ poore a tall-⁠a lame n kẽng sik-​zĩigẽ t’a na n vʋʋse, la a tɩp n baase.

A Zezi sẽn togs kibarã n sa, a soka ned ning sẽn da sok-⁠a wã yaa: ‘Sã n yaa ne foo, neb a tãabã sʋka, ãnda n yaa ned ning wagda wã sẽn pãbã to? Yaa maan-​kʋʋdã bɩ, Levi nedã bɩ, bɩ yaa Samari nedã?’

Raoã leokame tɩ yaa Samari nedã, bala yaa yẽ n ges raoã yelle.

A Zezi yeel-⁠a lame yaa: ‘Yaa sɩda. Bɩ fo me kẽng n tɩ maan woto.’

A Zezi sẽn da zãmsd nebã to-⁠to wã pa noom yãmb sɩda? Tõnd sã n karemd a Zezi sẽn yeel bũmb ning Biiblã pʋgẽ wã, d na n bãnga bũmb wʋsgo.