Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 66

Na-pag a Zezabɛlle

Na-pag a Zezabɛlle

RĨM a Zeroboam kũumã poore, rĩm dãmb nins fãa sẽn dɩ naam buud 10 zugã yɩɩ rĩm-yoodo. Rĩm a Akaab wẽnemã n da yɩɩd b fãa. Yãmb mii sẽn yaa bũmb ning yĩng bɩ? Yaa a pag a Zezabɛll sẽn da yaa nin-​wẽng wʋsgã yĩnga.

A Zezabɛll ra pa Israɛll ned ye. Ra yaa Sɩdõ rĩmã bi-​pugla. A ra pʋʋsda ziri wẽnnaam a Baalle, la a ra kɩtame t’a Akaab ne Israɛll neb wʋsg me ra pʋʋsd a Baalle. A Zezabɛll ra kisa a Zeova. A kɩtame tɩ b kʋ a Zeova no-​rɛɛsdb wʋsgo. Kẽer kong n zoe n tɩ solga tãens bogdẽ t’a pa paam n kʋ-⁠b ye. A Zezabɛll sã n da rat bũmbu, a saka a kʋ ned menga.

Daar a yembre, a Zezabɛll yãame tɩ rĩm a Akaab sũurã pa noome, t’a soka yaa: ‘Yaa bõe n maan tɩ fo sũurã pa noom rũndã?’

A Akaab leokame yaa: ‘Mam yeela a Nabot t’a koos a pʋʋgã ne maam la a zãgsame.’

La a Zezabɛll yeela a sɩdã t’a ra sãam a sũur t’a na n deega pʋʋgã n kõ-a.

A Zezabɛll gʋlsa sebr n kɩt tɩ b tɩ kɩs a Nabot sẽn be tẽng ning pʋgẽ wã nanambsã. A yeela sebrã pʋgẽ tɩ b kɩt tɩ nin-​yood rõd a Nabot n yeel t’a tʋʋsa Wẽnnaam ne rĩmã, la b yiis-⁠a yɩng n lob-⁠a ne kug t’a ki.

A Zezabɛll sẽn wʋm a Nabot kũumã bala, a yeela a Akaab yaa: ‘Yik n tɩ reeg a Nabot pʋʋgã masã.’ A Zezabɛll sẽn kɩt tɩ b kʋ a Nabotã, a pa segd ne sɩbgr sɩda?

A Zeova tʋma a Zehu t’a tɩ sɩbg-⁠a. A Zezabɛll sẽn wʋm t’a Zehu watame wã, a manega a meng hal sõmã la a rẽes a ninã kɩrʋ. La a Zehu sẽn kẽ na-​zakẽ wã n yã a Zezabɛll sẽn yas fenetrẽ wã, a yeela rap nins sẽn da yas a sɛɛgẽ wã tɩ b tus a Zezabɛll n lubi. Yãmb pa ne rapã sẽn gãd-⁠a wã sɩda? B tus-⁠a lame t’a tũ fenetrẽ wã n lʋɩ tẽng n ki.

1 Rĩm dãmba 16:⁠29-⁠33; 18:​1-⁠4; 21:​1-⁠16; 2 Rĩm dãmba 9:⁠30-⁠37.