Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 70

Zĩm-​bedr n vel a Zonas

Zĩm-​bedr n vel a Zonas

GES-⁠Y rao ning sẽn be koomã pʋgẽ wã. Yell n na n paam-⁠a, bala zĩnfã rat n vel-⁠a lame. Yãmb mii raoã bɩ? A yʋʋr la a Zonase. Bɩ d ges bũmb ning sẽn kɩt t’a wa be koomã pʋgẽ wã.

A Zonas yaa a Zeova no-​rɛɛsa. No-​rɛɛs a Eliize kũumã poor bala, a Zeova yeela a Zonas yaa: ‘Yik n kẽng Niniiv sẽn yaa tẽn-​kãsengã n tɩ moon n yeel t’a nebã kongame. Bala b wẽnemã yaa wʋsgo.’

La a Zonas ra pa rat n kẽng ye. A zãgsame n yik n kẽ batayo sẽn da pa teesd Niniiv sẽnes meng ye. La a Zeova sũurã pa yɩ noog ne-⁠a ye. A kɩtame tɩ seb-​kẽeng na n fug wʋsg hal tɩ batayo wã meng rat n bõre. Rabeem wʋsg n yõk batayo wã rãmb tɩ b kelemd n kot b wẽnnaam dãmbã tɩ b sõng-⁠ba.

A Zonas wa n kong n yeel-⁠b lame yaa: ‘Mam tũuda a Zeova, Wẽnnaam ning sẽn naan yĩngr la tẽngã. A Zeova yeela maam tɩ m maan bũmbu, la mam pa rat n maan ye. Rẽ n kɩt tɩ m zoetẽ.’ Batayo wã rãmb sok-⁠a lame yaa: ‘D maan-⁠f bõe tɩ sebgã sigi?’

A Zonas yeelame tɩ b rɩk yẽ n lob koomã pʋgẽ tɩ koomã na n sigame. Batayo wã rãmb ra pa rat n lob-⁠a ye. La b sẽn wa n mik tɩ sebgã yãngdame wã, b kong n dɩk-⁠a lame n lob koomã pʋgẽ. Sebgã kell n yõka zĩig pʋgẽ, tɩ koomã me sigi.

B sẽn lob a Zonas koomẽ wã, zĩm-bedr n vel-⁠a, la a pa ki ye. A paa zĩnfã pʋgẽ rasem a tãabo. A Zonas sũurã sãamame, a sẽn zãgs a Zeova noorã n pa kẽng Niniivã. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning a sẽn wa n be zĩnfã pʋgẽ wã bɩ?

A pʋʋsa a Zeova n bõos-⁠a t’a sõng-⁠a. A Zeova kɩtame tɩ zĩnfã tɩ wʋk a Zonas koomã noore. Rẽ poore, a Zonas kẽnga Niniivi. Woto wilgda tõnd t’a Zeova sã n yeel tɩ d maan bũmbu, d segd n maaname.

Zonas sak a 1 n tɩ tãag a 4.