Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 67

A Zozafat teega a Zeova

A Zozafat teega a Zeova

YÃMB mii rap nins sẽn be foto wã zugã bɩ? Bõe la b maanda? B rebda zabre, la rap nins sẽn be taoorã yaa yɩɩn-​yɩɩndba. La bõe yĩng tɩ bãmb pa zãad sʋʋs la kãn n na n tɩ zabe? Bɩ d ges tɩ d na bãng a võore.

A Zozafat yaa Bẽnzame ne Zida buudã rĩma. Yẽ ne a Akaab la a Zezabɛll fãa vɩɩmda wakat yɛnga. La a Zozafat ra yaa rĩm-​sõngo. A ba a Aza me yɩɩ rĩm-​sõngo. Rẽ n kɩt tɩ Bẽnzame ne Zida buudã neb vɩɩmd ne sũ-noog yʋʋm wʋsgo.

La bũmb n wa n maan tɩ nebã yɛɛse. Neb n wa n yeel a Zozafat yaa: ‘Sodaas wʋsg n yi Moaab ne Amo la Seyiir tãngã n wat n na n zab ne yãmba.’ Israɛll nebã wʋsg tigma taab Zerizalɛm n na n bõos a Zeova t’a sõng-⁠ba. B kẽnga wẽnd-​doogẽ wã, t’a Zozafat lʋɩ taoor n pʋʋs a Zeova n yeel yaa: ‘Zeova, tõnd ka tar pãng sẽn na n tõog zãma kãseng kãngã sẽn wat n na n zab ne tõndã ye. Tõnd ka mi d sẽn na n maan bũmb ning ye, d teega foo.’

A Zeova kelga b pʋʋsgã, n kɩt tɩ no-​rɛɛs a ye yeel nebã yaa: ‘Ka yãmb n so zabra ye. Yaa Wẽnnaam n so. Ka yãmb n na n zab zab-​kãngã ye. Yaas-⁠y bal n ges a Zeova sẽn na n fãag yãmb to-⁠to.’

Vẽkembeoog yibeoogo, a Zozafat yeela nebã tɩ b tẽ a Zeova t’a na n sõng-⁠b lame. A yãka yɩɩn-​yɩɩndb tɩ b na n lʋɩ sodaasã taoor n yɩɩnd n pẽgd a Zeova. B sẽn wa n kolgd zabrã zĩigẽ wã, yãmb mii bũmb ning sẽn maan bɩ? A Zeova kɩtame tɩ b bɛɛbã wẽneg n kʋ taaba. Israɛll nebã sẽn ta wã, b mikame tɩ b bɛɛbã fãa kiime.

Ad a Zozafat sɩd bãnga yam la a sẽn teeg a Zeova wã. Tõnd me segd n teeg-⁠a lame.

1 Rĩm dãmba 22:⁠41-⁠54; 2 Kibaya 20:​1-⁠30.