Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 72

Wẽnnaam sõnga rĩma

Wẽnnaam sõnga rĩma

RAO ning sẽn pʋʋsd a Zeova tẽn-​kugrã taoorã yʋʋr la a Ezekɩase. Yaa Bẽnzame ne Zida buudã rĩma. Yãmb mii bũmb ning sẽn kɩt t’a pʋʋsd a Zeova wã bɩ? La bõe yĩng t’a rʋʋg seb-​kãensã a Zeova tẽn-​kugrã taoore? Yaa zu-​loees n tar-⁠a. La yaa bõe yĩnga?

Asiri sodaasã sãama Israɛll buud piigã. A Zeova basame tɩ b sãam-⁠ba, bala b ra tʋmda tʋʋm-​wẽnse. La masã, Asiri nebã waame n na n zab ne Bẽnzame la Zida buudã me.

Asiri rĩmã toola rĩm a Ezekɩas sɛb n na n paoog a Zeova la a yeel a Ezekɩas t’a ra nams a meng n zab ne yẽ ye. Yaa seb-​kãens la a Ezekɩas sẽn dʋʋg Wẽnnaam tẽn-​kugrã taoorã. La a Ezekɩas pʋʋsa a Zeova n yeel yaa: ‘Zeova, bɩ f fãag tõnd Asiri rĩmã nugẽ, tɩ dũniyã rãmb fãa bãng tɩ yaa foo bal n yaa Wẽnnaam.’ A Zeova kelga a Ezekɩas pʋʋsgã bɩ?

A Ezekɩas ra yaa rĩm-sõngo. A ra pa rĩm-​wẽng wa Israɛll buud piigã rĩm dãmba, bɩ wa a ba a Akaaz ye. A Ezekɩas ra modgdame n tũud a Zeova noyã fãa. Dẽnd a Ezekɩas sẽn pʋʋs n sa wã bala, no-​rɛɛs a Ezai tʋmame tɩ b tɩ yeel-⁠a t’a Zeova yeelame yaa: ‘Asiri rĩmã ka na n kẽ Zerizalɛm tẽngã pʋgẽ ye. A sodaag baa a ye meng ka na n kolg tẽngã ye. B ka na n tão peem baa a ye be ye.’

Ges-⁠y fotã sẽn be rɩtgã. Yaa yɛ sodaas la sẽn ki n dɩgã? Yaa Asiri sodaase. A Zeova tʋma a malɛk a ye t’a wa kʋ Asiri sodaas tus koabg la tus pis-​nii la a nu yʋn-​yɛng bala. Rẽ kɩtame tɩ Asiri rĩmã lebg n zoe n kul n pa yaas n zab yɛs ye.

Dẽnd Bẽnzame ne Zida buudã põsame tɩ nebã tõog n le zĩnd ne laafɩ. La rĩm a Ezekɩas kũumã poore, yaa a biig a Manase n deeg naamã. A Manase ne a biig a Amo fãa yɩɩ rĩm-yoodo. Dẽnd nin-​kʋʋr la tʋʋm-​beed n le pid Bẽnzame ne Zida buudã neb sʋka. A Amo sõgen dãmbã wa n kʋ-⁠a lame, t’a biig a Zozɩas lebg Bẽnzame ne Zida buudã rĩma.

2 Rĩm dãmba 18:​1-⁠36; 19:​1-⁠37; 21:​1-⁠25.