Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 61

A Davɩɩd lebga rĩma

A Davɩɩd lebga rĩma

A SAYULL le makame n na n yõk a Davɩɩde. A yãka sodaas tus a tãab sẽn mi zabr sõma tɩ b na n yãag-⁠a tɩ b tɩ bao a Davɩɩde. A Davɩɩd sẽn wʋm rẽ wã, a kɩtame tɩ neb na n tɩ gũus n ges a Sayull ne a sodaasã sẽn na n gãand zĩig ning yʋn-​kãngã. Rẽ poore, a soka a neb a yiib woto: ‘Ãnda n na n tũ maam n kẽng a Sayull sika zĩigẽ?’

A Abisayi leokame tɩ yẽ n na n tũ. A Abisayi yaa a Davɩɩd kẽem a Zeruiya biiga. A Davɩɩd ne a Abisayi ta n mikame t’a Sayull ne a sodaasã ra gõeeme. B soosame n kẽ sikã zĩigẽ n dɩk a Sayull kãndã ne a lɩngã sẽn da rɩg a zugẽ wã. B fãa sẽn da gõe sõma wã yĩnga, ned baa a ye ka bãng ye.

Ges-⁠y a Davɩɩd ne a Abisayi sẽn be zĩig ning masã. B lebg n yii sikã zĩigẽ tɩ bũmb ka paam-⁠b ye. Masã, b bee tãngã zugu. A Davɩɩd zẽka a koɛɛg n yeel Israɛll sodaasã naab yaa: ‘Abneer, bõe yĩng tɩ fo pa gũ rĩmã sẽn yaa f zu-​soabã? A kãndã ne a lɩngã bee yɛ?’

A Sayull nekame, n bãng a Davɩɩd koɛɛgã n sok-⁠a yaa: ‘Yaa m biig a Davɩɩd bɩ?’ Foto ning sẽn be rɩtgã pʋgẽ, yãmb pa ne a Sayull ne a Abneer sɩda?

A Davɩɩd yeela a Sayull yaa: ‘N-⁠ye, m zu-​soab la m dĩma, yaa maam. Yaa bõe tɩ y rigd maam? Mam maana yãmb bõe? Naaba, ad y kãndã, tʋm-⁠y ned a ye t’a wa reege.’

A Sayull yeelame yaa: ‘Mam kongame. Mam maana yalemdo.’ Rẽ poore, a Davɩɩd rɩka a sor t’a Sayull me lebg n kuli. La a Davɩɩd tagsame t’a sã n pa zoe n kẽng Filisti rãmbã tẽngẽ, a Sayull na n wa kʋ-⁠a-⁠la raar a yembre. A sɩd kẽnga Filisti rãmbã nengẽ, n belg Filisti nebã tɩ b tẽ t’a lebga b zoa.

Kaoosg zugẽ Filisti nebã wa n zaba ne Israɛll nebã. A Sayull ne a Zonatã kii zabrã pʋgẽ, t’a Davɩɩd sũurã sãam wʋsgo. A gʋlsa yɩɩll b yĩnga, la yɩɩlã pʋgẽ a yeelame yaa: ‘M saam-​biig a Zonatã, mam sũurã sãamame. Mam da nonga foo wʋsgo.’

Rẽ poore, a Davɩɩd leba Israɛll n tɩ zĩnd Hebrõ. Zabr n zĩnd neb nins sẽn da rat t’a Sayull biig a Isbosɛt reeg naamã ne neb nins sẽn da rat tɩ yɩ a Davɩɩdã sʋka. La yaa a Davɩɩd n lebg rĩmã. A sẽn wa n deegd naamã t’a tara yʋʋm 30. A rɩɩ naam Hebrõ yʋʋm a yopoe la pʋɩ-​sʋka. A roga kom-​dibli kẽer Hebrõ. Bãmb kẽer yʋy la woto: A Amnõ, a Absalom la a Adoniza.

A Davɩɩd ne a sodaasã yika raar a ye n na n tɩ zab n deeg Zerizalɛm. Ra yaa tẽn-​neere. Yaa a Davɩɩd kẽem a Zeruiya bi-​ribl a Zoaab n lʋɩ zabrã taoore. Rẽ poore, a Davɩɩd kɩtame t’a Zoaab lebg a sodaasã naaba. A Davɩɩd sɩnga naam dɩɩb Zerizalɛm masã.

1 Sãmwɛll 26:​1-⁠25; 27:​1-⁠7; 31:​1-⁠6; 2 Sãmwɛll 1:⁠26; 3:​1-⁠21; 5:​1-⁠10; 1 Kibaya 11:​1-⁠9.