Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 35

A Zeova kõo a noyã

A Zeova kõo a noyã

ISRAƐLL nebã sẽn yi Eziptã kiis a yiib loogr poore, b taa Sinayi tãngẽ wã b sẽn boond me tɩ Horɛbã. Yaa be la a Zeova sẽn gom ne a Moiiz tuugã pʋgẽ wã. Israɛll nebã zĩnda be wakat bilfu.

Israɛll nebã paa tãnga sɛɛga, t’a Moiiz rʋ tãngã. A Moiiz sẽn ta tãngã zugã, a Zeova yeel-⁠a lame t’a ratame tɩ Israɛll nebã sak a noyã la b lebg a nin-​buiidu. A Moiiz sẽn sigã, a togsa Israɛll nebã a Zeova sẽn yeel bũmb ningã. Israɛll nebã yeelame tɩ b na n saka a Zeova noyã, bala b ratame n lebg a nin-​buiidu.

Rẽ poore, a Zeova maana yel-​solemde. A kɩtame tɩ bug-​zõos yit tãngã zugu, la a kɩt tɩ saagã tãsdẽ. Sasa kãnga, a yeel-⁠b-⁠la woto: ‘Mam yaa a Zeova, mam yaa yãmb Wẽnnaam, la yaa maam n yiis yãmb Ezipti.’ La a kõo bãmb no-​kãngã: ‘Ra pʋʋs-⁠y wẽnnaam dãmb a taab ye, sã n ka maam bala.’

Wẽnnaam kõo Israɛll nebã noy a wɛ n paase. Rabeem yõka nebã tɩ b yeel a Moiiz yaa: ‘Tõnd ratame tɩ fo gomd ne tõndo, bala Wẽnnaam sã n gomd ne tõndo, d yɛɛsda d na n wa ki.’

Rẽ poore, a Zeova yeela a Moiiz yaa: ‘Rʋ tãngã n kolg maam n yaas be. M na n kõ-f-⁠la kug-​wals sẽn tar mam noyã mam sẽn gʋls n dat tɩ nebã tũ wã.’ A Moiiz leb n dʋʋ tãngã zug n pa be rasem 40.

Wẽnnaam kɩtame t’a Moiiz gʋls noy wʋsg n na n kõ Israɛll nebã. A leb n kõo a Moiiz kug-​wals a yiibã. Yaa kug-​wals a yiibã zut la Wẽnnaam meng gʋls noy 10 nins a sẽn da togs Israɛll nebã. B boonda no-​kãensã tɩ noy piigã.

Noy piigã yaa noy sẽn yaa kãsems la sẽn tar yõod wʋsgo. Noy a taab me la Wẽnnaam kõ Israɛll nebã. Bãmb me tara yõodo. Wala makre, noor a ye n yet woto: ‘Nong a Zeova fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, ne f yamã fãa, ne f sɩɩgã fãa, la ne f pãngã fãa.’ T’a to yet woto: ‘Nong f to wa f menga.’ Wẽnnaam biig a Zezi Kirist yeelame tɩ noy nins a Zeova sẽn kõ Israɛll nebã sʋka, no-​kãensã b yiibã n yaa kãsems n yɩɩda. D na n wa goma Wẽnnaam biigã yelle, la a sẽn zãms nebã bũmb ningã me yelle.

Yikri 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Tõodo 6:​4-⁠6; Maankʋʋre 19:⁠18; Matɩe 22:⁠36-⁠40.