Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 31

B tɩ yãa a Faraõ

B tɩ yãa a Faraõ

A MOIIZ sẽn ta Eziptã, a togsa a kẽem a Aarõ Wẽnnaam sẽn maan yel-​soalem nins fãa n wilg-⁠a wã. A Moiiz ne a Aarõ maana yel-​soalmã n wilg Israɛll nebã, tɩ b fãa tẽ tɩ yaa a Zeova n sɩd tʋm-⁠ba.

A Moiiz ne a Aarõ kẽnga a Faraõ nengẽ n tɩ yeel-⁠a yaa: ‘Israɛll Wẽnnaam a Zeova yeelame tɩ f bas a nebã tɩ b kẽng weoogẽ wã n tɩ maan kibs n waoog-⁠a rasem a tãabo.’ La a Faraõ leokame yaa: ‘Mam ka mi a Zeova ye. M ka na n bas Israɛll nebã tɩ b loog ye.’

A Faraõ sũurã puugame, bala Israɛll nebã da rat n basa b tʋʋmã n tɩ waoog a Zeova. A modg-⁠b lame tɩ b tʋm wʋsg n paase. Israɛll nebã yeelame tɩ yaa a Moiiz n kɩt tɩ b namsd-⁠b woto. Rẽ sãama a Moiiz sũurã. La a Zeova yeela a Moiiz t’a ra sãam a sũur t’a na n modga a Faraõ t’a bas a nebã tɩ b looge.

A Moiiz ne a Aarõ kẽnga a Faraõ nengẽ yɛsa. La so-​kãnga, b maana yel-​solemde. A Aarõ loba a rasaarã tẽng tɩ lebg waafo. A Faraõ bag-​bʋgdbã me loba b rasabã tẽng tɩ lebg wiisi. La a Aarõ waafã vela bag-​bʋgdbã wiisã. Baasg zãnga, a Faraõ ka bas Israɛll nebã tɩ b loog ye.

Masã, a Zeova na n wilga a Faraõ yam. Yãmb mii a sẽn maan bũmb ning bɩ? A kɩtame tɩ yel-​beed 10 paam Ezipt nebã.

Yel-​beed sã n wa fãa, a Faraõ boonda a Moiiz n yeel-⁠a yaa: ‘Fo sã n kɩt tɩ yel-​beedã looge, m na n basa Israɛll nebã tɩ b looge.’ La yel-​beedã sã n loog fãa, a Faraõ toeemda yam. A pa basd Israɛll nebã tɩ b loog ye. La yel-​beed 10 soabã poore, a Faraõ basa Israɛll nebã tɩ b na n looge.

Yãmb mii yel-​beed 10 fãa sẽn yaa b rãmb bɩ? Lak-⁠y seb-​neng ning sẽn pʋgdã tɩ y na bãnge.

Yikri 4:⁠27-⁠31; 5:​1-⁠23; 6:​1-⁠13, 26-⁠30; 7:​1-⁠13.