Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KIBAR 14

A Abrahaam tẽe wẽnde

A Abrahaam tẽe wẽnde

YÃMB nee a Abrahaam sẽn dat n maan bũmb ningã bɩ? A zãada sʋʋga, la wõnda a rat n kʋʋ a bi-​riblã. Bõe yĩng t’a rat n maan woto? D reng n ges sẽn yɩ to-⁠to t’a Abrahaam ne a Saara wa paam b biigã.

Tẽeg-⁠y tɩ Wẽnnaam da kãabame tɩ b na n paama biiga. La a Abrahaam ne a Saara sẽn da kʋʋl wʋsgã yĩnga, wõnda b ra pa tõe n paam biig ye. La a Abrahaam ra tẽedame tɩ Wẽnnaam tõe n kɩtame tɩ b paam biiga. D ges sẽn yɩ to-⁠to.

Wẽnnaam sẽn yeel tɩ b na n paama biigã poore, maana yʋʋmde. A Abrahaam sẽn wa n tar yʋʋm 100 t’a Saara tar yʋʋm 90 wã, b roga bi-​ribl n pʋd-⁠a t’a Izaak. Wẽnnaam sɩd maana wa a sẽn da yeelã bal kɛpɩ!

La a Izaak sẽn wa n bɩ n lebg bedre, a Zeova kosa a Abrahaam bũmb n na n ges a sã n sɩd tẽeda yẽ. A boola a Abrahaam, t’a Abrahaam sake. T’a yeel-⁠a yaa: ‘Rɩk a Izaak sẽn yaa fo bi-​yendã, n kẽng tãng ning mam sẽn na n wilg foomã zug n tɩ maan maoongo.’

A Abrahaam sẽn wʋm woto wã, a sũurã sãamame. A ra nonga a bi-​riblã hal wʋsgo. Tẽeg-⁠y me tɩ Wẽnnaam da yeelame t’a Abrahaam kamb ne a yagens n na n vɩɩmd Kanaã. La a Izaak sã n ki, rẽ pa le tõe ye. A Abrahaam da pa wʋmd Wẽnnaam goamã võor ye, la a maana a sẽn yeelã bala.

A Abrahaam sẽn ta tãngã zugã, a mee tẽn-​kugri. Rẽ poore, a sẽba a Izaak n dogl tẽn-​kugrã zugu, n dɩk sʋʋgã n na n kodg-⁠a. La Wẽnnaam malɛk a ye yeelame: ‘Abrahaam, Abrahaam!’ T’a Abrahaam sak tɩ: ‘Naaba!’

Tɩ malɛkã yeel-⁠a tɩ Wẽnnaam yeelame yaa: ‘Ra maan biigã bũmb ye. Masã, mam bãngame tɩ fo tẽeda maam, bala fo ka mong maam fo biigã sẽn yaa fo bi-​yendã ye.’

Ad a Abrahaam sɩd ra tẽeda Wẽnnaam ne a sũur fãa koe! A ra kɩsa sɩd t’a Zeova tõee bũmb fãa, la t’a tõeeme meng n vʋʋg a Izaake. La Wẽnnaam da pa rat t’a Abrahaam sɩd kʋ a Izaak ye. A kɩtame tɩ pesg yɩɩl gaag ne tuugu, t’a yeel a Abrahaam t’a yõk pesgã n maan maoong la a bas a biigã.

Sɩngre 21:​1-⁠7; 22:​1-⁠18.