Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Arzũmã

Arzũmã

‘WẼNNAAM ZÃMSDA TÕND SẼN NA YƖL TƖ D NONG TAABA’—1 TESALONIK RÃMBÃ 4:9

YIBEOOGO

 ZAABRE

 • 13:25 Mizik ne video

 • 13:35 Yɩɩll 107

 • 13:40 GOM-N-DEES-TAABA: Nonglem pa sat a bada

 • 14:50 Yɩɩll 141 la koeese

 • 15:00 GOM-N-DEES-TAABA: A Zeova sẽn naanã wilgda a nonglmã

  • Saasã (Yɩɩn-sõamyã 8:4, 5; 33:6)

  • Tẽngã (Yɩɩn-sõamyã 37:29; 115:16)

  • Tɩɩsã, moodã la bõn-vãad buud toor-toorã (Sɩngre 1:11, 29; 2:9, 15; Tʋʋma 14:16, 17)

  • Rũmsã (Sɩngre 1:27; Matiye 6:26)

  • Ninsaal yĩngã (Yɩɩn-sõamyã 139:14; Koɛɛg soaba 3:11)

 • 15:55 “A Zeova kibinda neb nins fãa b sẽn nonge” (Ebre-rãmbã 12:5-11; Yɩɩn-sõamyã 19:8, 9, 12)

 • 16:15 “Bɩ y yeelg nonglem” (Kolos rãmbã 3:12-14)

 • 16:50 Yɩɩll 130 la baasg pʋʋsgo