Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 10

Ned sã n nong a Zeova la a rat n pʋʋs-a barka, a reegda lisgu

Ned sã n nong a Zeova la a rat n pʋʋs-a barka, a reegda lisgu

“Ad koom! Bõe n gɩdg maam ne lisg reegre?”—TƲƲ. 8:36.

YƖƖLL 37 Mam na n tũu a Zeova ne m sũur fãa

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. Wa Tʋʋm 8:27-31, 35-38 sẽn wilgdã, bõe n kɩt tɩ Etiyopi raoã sak n deeg lisgu?

YAMB datame n deeg lisg n lebg Kiristã karen-biig bɩ? Neb ka tɛk n deeg lisg b sẽn nong a Zeova, la b rat n pʋʋs-a barkã yĩnga. D ges Biiblã kibar a ye sẽn wilgd rẽ. Yaa rao sẽn da yaa Etiyopi rĩm-poak a ye tʋm-tʋmd kibare.

2 Etiyopi raoã sẽn wʋm Biiblã goamã võore, n bãng t’a segd n deega lisgã, zĩig pʋgẽ bala a reega lisgu. (Karm-y Tʋʋm 8:27-31, 35-38.) Bõe yĩng t’a sak zĩig pʋgẽ? A ra nonga Wẽnnaam Gomdã, bala a ra zĩi a wed-moos saar pʋgẽ n zẽk a koɛɛg n karemd no-rɛɛs a Ezayi sebrã. A Filip sẽn sõs ne-a wã, sõng-a lame t’a bãng bũmb nins a Zeezi sẽn maan n kõ-a wã, n nand rẽ ne a sũur fãa. Bõe yĩng meng la a sẽn tog sor n kẽng Zerizalɛmmã? Yaa a sẽn da zoe n nong a Zeova ne a sũur fãa wã yĩnga. Bõe n wilgd rẽ? A kẽnga Zerizalɛm n tɩ pʋʋs a Zeova la a waoog-a. Wõnda raoã basa a roagdbã tũudum, n naag Wẽnnaam sɩd-sɩdã nin-buiidã n tuud-a masã. Yaa a sẽn nong a Zeova wã n kɩt me t’a rɩk a meng n kõ-a, n deeg lisg n lebg Kiristã karen-biigã.—Mat. 28:19.

3. Bõe n tõe n kɩt tɩ ned pa rat n deeg lisgu? (Ges-y zĩ-gũbrã gom-zug sẽn yaa “ Yãmb sũurã wõnda zĩig sẽn sakd kood bɩ?”)

3 Yãmb me sã n nong a Zeova, tõe n kɩtame tɩ y sak n deeg lisgu. La bũmb a taab me n be, tɩ y sã n nong rẽ wʋsg bɩ tõe n kɩt tɩ y pa rat n deeg lisg ye. Tõe n yɩɩ bõe? Wala makre, tõe tɩ y nonga y zakã rãmb la y zo-rãmbã hal n yɛɛsdẽ tɩ y sã n deeg lisgu, b na n kisga yãmba. (Mat. 10:37) Tõe  me tɩ y tara minimd kẽere, n miẽ tɩ Wẽnnaam kisa rẽ, la y yaool n getẽ tɩ yaa toog ne-y tɩ y bas minim-kãensã. (Yɩɩn. 97:10) Tõeeme me tɩ y sɩng n maanda tũudum nins sẽn yaa ziri wã kibs-rãmb hal y yãadmẽ, wall y ket n tẽra bũmb kẽer b sẽn da maan kibs-kãens sasa tɩ yɩ yãmb noog wʋsgo. Woto tõe n kɩtame tɩ y getẽ tɩ yaa toog tɩ y bas kibs-kãens sẽn pa tat a Zeova yamã. (1 Kor. 10:20, 21) Dẽnd y segd n soka y meng yaa: “Ãnd soab la m nong n yɩɩda, wall bõe la m nong n yɩɩda?”

NED NING D SẼN SEGD N NONG N YƖƖDÃ

4. Sẽn yɩɩd fãa, bõe n tõe n wa kɩt tɩ ned yãk yam n na n deeg lisgu?

4 Tũudmã wɛɛngẽ, bũmb nins d sẽn tõe n nongẽ la d nandẽ wã waoogame. Wala makre, nand meng tɩ y sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã, tõe tɩ y ra nonga Wẽnnaam goam kelgre, tɩ y sũur me ra noom ne bũmb nins fãa a sẽn maan n kõ-dã. Tõe me tɩ y ra nonga a Zeezi. Masã y sẽn bãng a Zeova Kaset rãmbã, tõe tɩ y nonga b zĩigẽ. Woto fãa yaa sõma, la rẽ pa sek y na rɩk y meng n kõ a Zeova n deeg lisg ye. Sẽn yɩɩd fãa, yaa yãmb sã n nong Wẽnnaam a Zeova la y na n wa yãk yam n deeg lisgu. Yãmb sã n nong a Zeova n yɩɩd bũmb fãa, y pa na n bas tɩ ned wall bũmb gɩdg-y tɩ y pa tũ-a ye. Yãmb sẽn nong a Zeova wã n na n kɩt tɩ y yãk yam n deeg lisgu, leb n yaa rẽ n na n kɩt tɩ y kell n maan sɩd ne-a y lisgã poore.

5. Sogs-bʋs la d na n leoke?

5 A Zeezi yeelame tɩ d segd n nonga a Zeova ne d sũurã fãa, ne d sɩɩgã fãa, ne d yamã fãa, la ne d pãngã fãa. (Mark 12:30) D maanda wãn n wa nand a Zeova la d nong-a woto fãa? D sã n bʋgs n ges a sẽn nong tõnd to-to wã, na n kɩtame tɩ tõnd me nong-a. (1 Zã 4:19) Y sã n wa tõog n nong a Zeova woto, na n kɩtame tɩ y maand bõe masã? *

6. Wa Rom dãmb 1:20 wã sẽn wilgdã, bõe n tõe n sõng yãmb tɩ y bãng a Zeova?

6 Y na n bʋgsda a Zeova sẽn naanã zugu, n bãngd-a n paasdẽ. (Karm-y Rom dãmb 1:20; Vẽn. 4:11) Bʋgsd-y tɩɩsã la rũmsã a Zeova sẽn naanã zugu, n tags n ges wãn to la wilgd t’a yamã ka to. Tags-y n ges-y a Zeova sẽn naan yãmb yĩngã t’a yaa sõma to-to wã. (Yɩɩn. 139:14) Tags-y-yã a Zeova sẽn naan wĩndgã t’a tar pãng to-to wã. Wĩndgã sẽn yãk a toogo, ãds milyaar-dãmb me n be n tar pãng wʋsgo. * (Eza. 40:26) Y sã n bʋgsd woto, y na n maneg n waoogda a Zeova. La y sã n bãng t’a yamã la a pãngã ka to, yaa yãmb ne yẽ zoodã sɩngr bala. Y sã n dat tɩ y sẽn nong-a to-to wã paam pãng sõma, yaa tɩlɛ tɩ y bãng bũmb a taab a zugu.

7. Y sã n dat tɩ y sẽn nong a Zeova to-to wã maneg n paase, yaa tɩlɛ tɩ y kɩs sɩd ne bõe?

7 Yaa tɩlɛ tɩ y kɩs sɩd tɩ yãmb yell paka a Zeova. Yaa toog ne-y tɩ y tẽ tɩ yĩngr la tẽng Naandã mii yãmb tiiri, la tɩ y yell pak-a lame bɩ? Sã n yaa rẽ bɩ y tẽeg t’a Zeova “pa zãr ne tõnd ned kam fãa ye.” (Tʋʋ. 17:26-28) A “feesda ned kam fãa sũuri.” Sẽn paase, wa a Davɩɩd sẽn da yeel a Salomo wã, a Zeova pʋlmame tɩ y ‘sã n bao-a,’ a ‘na n basame tɩ y yã-a.’ (1 Kib. 28:9) Sɩd me, yãmb sẽn zãmsd Biiblã zoe n yaa kaset t’a Zeova ‘taka’ yãmb n wa a tũudum hakɩɩkã pʋgẽ. (Zã 6:44) Y sũur sã n maneg n noom ne bũmb nins fãa a Zeova sẽn maan n kõ yãmbã, y sẽn nong-a to-to wã me na n maneg n paasame.

8. Bõe la y tõe n maan n wilg a Zeova t’a sẽn nong yãmbã, yãmb me nong-a lame?

8 Bũmb y sẽn tõe n maan n wilg a Zeova t’a sẽn nong yãmbã yãmb me nong-a lame, yaa y sẽn na n gomd ne-a ne pʋʋsgã maasem. Y sã n togsd Wẽnnaam y yɛlã, la y pʋʋsd-a bark bũmb nins fãa a sẽn maan n kõ-yã yĩnga, y na n maneg n nong-a lame. Y sã n ne a sẽn leokd y pʋʋsgã to-to wã me, yãmb ne yẽ zoodã pãng paasdame. (Yɩɩn. 116:1) Na n kɩtame tɩ y kɩs sɩd t’a wʋmda yãmb yɛlã võore. La y sã n dat tɩ y zoodã tall pãng sõmã, yaa tɩlɛ tɩ y bãng a sẽn nong bũmb kẽerã võore, a sẽn kis yɛl kẽer me wã võore, la y bao n wʋm bũmb nins a sẽn maandã võore. Segdame me tɩ y bãng a sẽn dat tɩ y maanã. Yaa Biiblã zãmsg n tõe n kɩt tɩ y bãng woto fãa.

Yaa Biiblã zãmsg n tõe n sõng tõnd n tɩ yɩɩd tɩ d paam zood sõma ne Wẽnnaam, la d bãng a sẽn dat tɩ d maanã (Ges-y sull a 9) *

9. Bõe la y tõe n maan tɩ wilg tɩ y nanda Biiblã?

9 Y na n maneg n nanda Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã. Yaa Biiblã bal n wilgd sɩdã a Zeova mengã zugu, la a raabã ne ãdem-biisã. Bõe n na n wilg tɩ y nanda Biiblã? Yaa y sẽn na n karemd-a daar fãa, n segend y Biiblã zãmsgã, la y tũud y sẽn zãmsdã. (Yɩɩn. 119:97, 99; Zã 17:17) Daar fãa yãmb tara wakat n karemd Biiblã bɩ? Yãmb maanda y sẽn tõe fãa tɩ ka vaandẽ bɩ?

10. Bõe n kɩt tɩ Biiblã pa wõnd sɛb a taabã?

10 Bũmb a ye sẽn kɩt tɩ Biiblã pa wõnd sɛb a taabã, yaa t’a kibay kẽer yaa neb sẽn yã a Zeezi mengã n togse. Yaa Biiblã bal n wilgd bũmb nins a Zeezi sẽn maan n kõ yãmbã, tɩ y tõe n kɩs sɩd ne a sẽn yetã. Yãmb sã n bao n bãng bũmb nins a Zeezi sẽn maanã, la a sẽn yeelã, na n kɩtame tɩ y bao n lebg a zoa.

11. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y maneg n nong a Zeova?

11 Y na n maneg n nonga a Zeezi, tɩ rẽ kɩt tɩ y sẽn nong a Zeova to-to wã paase. Bõe yĩnga? Bala, a Zeezi rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ. (Zã 14:9) Rẽ n so tɩ y sã n bao n bãng a Zeezi sõma, y na n bãnga a Zeova n paase, tɩ y sũur maneg n noom ne-a. Tags-y n ges-y hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Zeezi ra kʋmd neb nins b sẽn pa nandã, wala makre, naong rãmbã, bãad rãmbã, la ka-pãng rãmbã. Tags-y sagl-sõma nins me a sẽn kõ tɩ y tõe n tũ daar ne a to fãa wã, la rẽ sẽn na n maneg yãmb vɩɩmã to-to, y sã n sak n tũ.—Mat. 5:1-11; 7:24-27.

12. Y sã n bao n bãng a Zeezi sõma, na n kɩtame tɩ y maan bõe?

12 Y sã n bʋgs neer n ges a Zeezi sẽn ki tɩ yɩ maoong tɩ d tõe n paam d yel-wẽnã sugrã, y na n nong-a lame n yɩɩd pĩndã. (Mat. 20:28) Y sã n bãng t’a Zeezi saka ne yamleoog n ki yãmb yĩnga, na n kɩtame tɩ y tek yam, n kos a Zeova y yel-wẽnã sugri. (Tʋʋ. 3:19, 20; 1 Zã 1:9) Yãmb sẽn nong a Zeova ne a Zeezi to-to wã sã n paasdẽ, na n kɩtame tɩ y nong neb nins me sẽn nong bãmbã.

13. Bõe la a Zeova maan n na n sõng-yã?

13 Y na n nonga a Zeova nin-buiidã. Yãmb sã n wa rat n dɩk y meng n kõ a Zeova, tõe tɩ y zakã neb wall y zo-rãmbã pa na n wʋm rẽ võor ye. Tõe meng tɩ b na n nams-y lame. A Zeova na n sõng-y lame, n kɩt tɩ y tẽed-n-taasã lebg wa y zak rãmba. Y sã n kell n tall zood ne y tẽed-n-taasã, y na n paama nonglem ning y sẽn datã, la teelg wa sẽn segde. (Mark 10:29, 30; Ebre. 10:24, 25) Tarẽ-n-tarẽ, y zakã neb tõe n wa saka a Zeova, tɩ y naag taab n tũud a noyã.—1 Pɩy. 2:12.

14. Wa 1 Zã 5:3 sẽn wilgã, bõe la y bãng a Zeova noyã wɛɛngẽ?

14 Y na n nonga a Zeova noyã, la y tũud rẽ. Nand tɩ y bãng a Zeova, tõe tɩ y ra tũuda y toorẽ noy. La masã wã, y neeme t’a Zeova noyã sõmblem n yɩɩda. (Yɩɩn. 1:1-3; Karm-y 1 Zã 5:3.) Tags-y Biiblã noy kẽer yelle! Wala makre, noy nins a sẽn kõt pʋg-sɩdbã, pagbã, roagdbã, la kambã. (Efɛ. 5:22–6:4) Yãmb sẽn tũud no-kãensã, y yãame tɩ y zakã pʋgẽ vɩɩm lebga noogo. Bɩ bõe? Yãmb sẽn tũ a Zeova sẽn sagend tɩ d tall yam d zo-rãmbã yãkr wɛɛngẽ wã, y neeme tɩ y basda y minim-wẽnsã bɩ? Y sũ-noogã yɩɩda pĩndã bɩ? (Yel. 13:20; 1 Kor. 15:33) Sãmbg kae tɩ y na n leoka sogs-kãensã fãa tɩ n-ye.

15. Yɩl n bãng n tũ Biiblã sagls kẽer sã n yaa toogo, bõe la y tõe n maane?

15 Wakat ninga, tõe tɩ y getame tɩ yɩl n bãng n tũ Biiblã sagls kẽer yaa toogo. Rẽ n so t’a Zeova tũnugd ne a siglgã n yiisd sɛb la bũmb a taab sẽn wɛgsd Biiblã goamã, tɩ sõngd tõnd tɩ d bãng sõma la wẽng n bake. (Ebre. 5:13, 14) Y sã n karemd siglgã sẽn yiisdã, n zãmsd rẽ sõma, y na n yãa saglsã sẽn manegd ned to-to, tɩ kɩt tɩ y rat n naag a Zeova nin-buiidã.

16. Wãn to la a Zeova sigl a nin-buiidã?

16 Y na n nonga a Zeova siglgã la y teend-a. A Zeova sigla a nin-buiidã tɩ b tar tigimsi, t’a Biig a Zeezi yaa tigimsã fãa Zu-soaba. (Efɛ. 1:22; 5:23) A Zeezi yãka rap a wãn bal sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo, tɩ b lʋɩt taoor n sigind tʋʋmd ning a sẽn dat tɩ d tʋm rũndã-rũndã wã. A Zeezi bool-b lame tɩ “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yam.” (Mat. 24:45-47) B tʋʋmd yaa b kõ-y bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ y tẽebã kengr yĩngã, la b kogl yãmb ne a Zeova zoodã. Ad bũmb tʋm-tʋmdã sẽn maande, n get yãmb yelle: A maooda a sẽn tõe fãa tɩ b yãkd kãsem-dãmb sẽn yaa rap sẽn tar minim, tɩ b wilgd yãmb sor la b sõngd-yã. (Eza. 32:1, 2; Ebre. 13:17; 1 Pɩy. 5:2, 3) Kãsem-dãmbã sakd n basda b tʋʋma, n paamd sẽk n kengd y raood la b sõngd-y tɩ y bɩɩsd y tẽebã. La bũmb a to b sẽn maand tɩ tar yõod wʋsgo, yaa b sẽn sõngd-y tɩ y zãmsd neb a taab me tɩ b bãngd a Zeova wã.—Efɛ. 4:11-13.

17. Wa Rom dãmb 10:10, 13, 14 sẽn wilgdã, bõe yĩng tɩ d gomd a Zeova yell ne nebã?

17 Y na n sõnga neb a taab sẽn na yɩl tɩ b wa nong a Zeova. A Zeezi yeela a poorẽ dãmbã tɩ b sõng nebã tɩ b bãng a Zeova. (Mat. 28:19, 20) Y tõe n tũuda no-kãnga, y sẽn mi tɩ yaa tɩlɛ wã yĩng bala. La y sẽn nong a Zeova to-to wã sã n wa paam pãnga, y tagsg na n yɩɩ wa tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr ne tʋm-tʋmd a Zã. B yeelame yaa: “Tõnd pa tõe n bas n pa gom bũmb nins tõnd sẽn yã la d wʋmã yell ye.” (Tʋʋ. 4:20) Y sã n tõog n sõng ned t’a bãng a Zeova, kõta sũ-noog wʋsgo. Bũmb nins y sẽn tõe n maan tɩ kõ-d sũ-noog a woto paooda. Tags-y n ges-y koe-moond a Filip sũur sẽn yɩ noog to-to, a sẽn sõng Etiyopi raoã t’a wʋm Gʋls-sõamyã sẽn yetã võore, n yãk yam n deeg lisgã. Y sã n dɩk a Filip togs-n-taar n moond koɛɛgã wa a Zeezi sẽn yeelã, wilgdame tɩ y rat n lebga a Zeova Kaset soaba. (Karm-y Rom dãmb 10:10, 13, 14.) Wakat kãngã, wa Etiyopi raoã, yãmb me na n sokame yaa: “Bõe n gɩdg maam ne lisg reegre?”—Tʋʋ. 8:36.

18. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 Bãng-y tɩ y sã n yãk yam n na n deeg lisgu, yaa yam-yãkr yõod sẽn ka to. Sẽn mik tɩ yaa yam-yãkr sẽn tar yõod wʋsgã, y segd n tagsa neere, n bãng y sẽn tog n maan bũmb nins lisgã poore. Bõe la y segd n deng n bãng lisgã wɛɛngẽ? Bõe la y segd n maan nand tɩ y reeg lisgu, la y lisgã poore? D na n leoka sogs-kãensã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

YƖƖLL 2 Tõnd Wẽnnaam, fo yʋʋrã la a Zeova

^ sull 5 Neb kẽer nonga a Zeova, la b pa kɩs sɩd tɩ b segla b mens n sa n na n deeg lisg n lebg a Kaset soab ye. Yãmb me sã n tagsd woto, sõs-kãngã na n sõng-y lame tɩ y tẽeg bũmb kẽer y sẽn tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y wa tõog n deeg lisgu.

^ sull 5 Nebã pa yembr ye. Rẽ n so tɩ kẽer nengẽ, b pa na n tũ bũmb nins d sẽn na n sõdg sõs-kãnga pʋgẽ wã pʋgdg-pʋgdg ye.

^ sull 6 Y sã n dat n bãng bũmb a taab zug y sẽn tõe n bʋgse, ges-y La vie a-t-elle été créée ? Borsiirã, ne Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie borsiirã.

^ sull 61 FOTÃ BILGRI: Saam-bi-poak sẽn kõt pag sẽn koosd teed seb-vãoogo.