Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 NED VƖƖM KIBARE

Mam paama Wẽnnaam zoodo, tɩ maam ne m ma me moorã noomẽ

Mam paama Wẽnnaam zoodo, tɩ maam ne m ma me moorã noomẽ

DAAR a ye, mam ma wã soka maam woto: “Bõe yĩng tɩ fo pʋd n pa rat n waoog tõnd yaab-rãmbã? Fo pa mi tɩ yaa bãmb maasem yĩng la f sẽn vɩ wã la? Fo pa na n wilg-b tɩ f sũur nooma ne rẽ sɩda? Fo na n yɩɩ wãn n dat n bas rog-n-migs sẽn kaoos woto fãa? Fo sã n zãgs tɩ f pa na n waoog d yaab-rãmbã, yaa wa fo sẽn yeel tɩ tõnd tũudmã ka võor ye.” M ma sẽn gom woto n sɛ, a ninga nintãm.

M ma ra nan zɩ n gom a woto ye. Tũu ne yẽ sabab meng tɩ mam sɩng Biiblã zãmsgo. Koe-moond n kãab-a Biiblã zãmsgo, t’a ra pa rat ye. La sẽn na yɩl n da sãam koe-moondã sũuri, a yeel-a lame t’a tõe n zãmsa maam. M da sakd-a-la wakat fãa. Rẽ n so t’a sẽn yeel maam tɩ m segd n waoogda d yaab-rãmbã, pa yɩ nana ne-m ye. La m sẽn da rat n ta a Zeova yamã yĩnga, m da segd n kɩɩs-a lame. Sã n da pa tũ ne a Zeova sõngre, m da pa na n tõog n zãgs m ma noorã ye.

MAM SẼN LEBG KIRIS-NED TO-TO

Tõnd ra yaa budis-rãmb wa Zapõ neb wʋsgo. La mam sẽn sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã, kiis a yiib poor bal tɩ mam da kɩsa sɩd tɩ Biiblã sẽn yetã yaa sɩda. Mam sẽn bãng tɩ m tara Ba sẽn be saasẽ wã, m da rat n bãng-a-la ne m sũur fãa. Maam ne m ma ra mi n gomda bũmb nins mam sẽn zãmsdã yelle, hal tɩ sõsgã noomẽ. Mam sɩnga tigissã kẽnd hat fãa Rĩungã roogẽ. Mam sẽn wa n bãngd Wẽnnaam daabã n paasdẽ wã, m yeela m ma tɩ m pa na n le naag n maan budismã yɛl ye. Zĩig pʋgẽ, m ma toeemame. A yeela woto: “Tõnd zakã pʋgẽ, ned sã n pa rat n waoog d yaab-rãmbã, yaa tõnd fãa yãnde.” A yeelame tɩ m segd n basa Biiblã zãmsg la tigissã kẽnde. Mam da pa tagsd tɩ m ma na yeel maam woto ye. A manesmã toeema fasɩ.

Mam karma Efɛɛz-rãmb sak a 6, n bãng t’a Zeova ratame tɩ m waoog m roagdbã. M baaba ra sõngda m ma n zabd maam. Sɩngrẽ wã, m tagsame tɩ m sã n tũ b raabã, bãmb me na n saka mam daabã, tɩ d zakã rãmb le zemsd taaba. Sẽn paase, ɛgzame n da kolgd lekollẽ wã, tɩ m da segd n segl m menga. Rẽ n so tɩ m yeel m roagdbã tɩ m na n basa Biiblã zãmsg la tigissã kẽnd kiis a tãabo. La m pʋlma a Zeova tɩ rẽ poore, m na n le sɩngame.

Bũmb a yiib n kɩt tɩ mam sẽn yãk yam ningã pa yɩ sõma ye. Pipi, m tagsame tɩ kiis a tãabã pʋgẽ, mam yamã pa na n toeem ye. La mam sẽn bas Biiblã zãmsg la tigissã kẽndã, pa yã n kaoos la m tẽebã sɩng boogre, tɩ m zãagd m meng ne a Zeova ye. Yiibu, m doagdbã pa sak mam daabã  wa m sẽn da tagsdã ye. B maneg n yik n modgdame n dat tɩ mam yĩm tũudum hakɩɩkã yell fasɩ.

B NAMS-M LAME, LA M PAAMA SÕNGRE

Rĩungã roogẽ, mam bãnga neb wʋsg roagdb sẽn namsd-b b tẽebã yĩnga. B yeela maam tɩ m bas m yam t’a Zeova na n sõng-m lame. (Mat. 10:34-37) B sõng-m lame tɩ m bãng tɩ m zakã rãmb tõe n paama fãagr mam maasem yĩnga. Woto kɩtame tɩ mam sɩng a Zeova pʋʋsgo, n kot-a ne m sũur fãa t’a sõng-m tɩ m tõog n teeg-a.

Mam paama namsg buud toor-toor zakã pʋgẽ. M ma ra mi n tũnugda ne nimbãan-goam sẽn na yɩl tɩ m sak a raabã. La wakat ninga, a mi n modgdame n dat n gom n lub-ma. A sã n da gomda, m pa wae n leokdẽ ye. Mam sã n da leoke, tõnd d yiibã fãa sũy yikdame, ned kam fãa sẽn dat n wilg tɩ yẽ n be bʋʋmã yĩnga. Mam sã n da sak n deeg tɩ m ma sũur sẽn yikã a bee bʋʋm, la m gũus n da gom n paoog a sẽn tẽed bũmb ninsã, tõe t’a sũurã sig bilfu. Mam doagdbã ra kõta maam tʋʋm wʋsgo, sẽn na yɩl tɩ m da paam sẽk n yi ye. Wakat ning me, b pagda roogã n bas maam yɩnga. M mi n wa mikame me tɩ b rɩɩ rɩɩbã fãa n bas maam.

M ma kosa neb a taab sõngre. A tɩ goma ne tõnd karen-saambã lekollẽ wã, la karen-saambã pa kẽes a toog yellã pʋgẽ ye. M ma leb n talla maam n kẽng a tʋʋmdã taoor soab nengẽ, n dat t’a wilg maam tɩ tũudum-dãmbã fãa pa tar yõod ye. Sẽn paase, a boola tõnd roagdb wʋsg ne telefõnne, n kos-b sõngr ne nintãm. Woto ra sãamda m sũuri. La tigingã kãsem-dãmb yeela maam tɩ m da sãam m sũuri, la tɩ m bãng tɩ m ma sẽn maand woto wã, a moonda koɛɛgã n pa miẽ meng ye.

 La zu-loɛɛg a to me la m seg-yã. M doagdbã ra ratame tɩ m kẽng inivɛrsite, b sẽn tẽed tɩ rẽ n na n kɩt tɩ m vɩɩmã tall barkã yĩnga. B ra tagsdame tɩ rẽ la m na n tõog n paam tʋʋm-sõngo. Tõnd sã n da zĩnd n na n gome, d fãa sũur wat n yikame. Rẽ n so tɩ m gʋls lɛta, n wilg m ma ne m baaba mam sẽn dat n wa maan bũmb ningã. M baaba sũurã yikame, t’a yeel woto: “Fo sã n tagsdẽ tɩ f tõe n paama tʋʋmde, bɩ f modg n paam tʋʋmd beoog bala, wall f yi m zakẽ wã.” Mam pʋʋsa a Zeova n kos sõngre. Vẽkembeoogã, koɛɛgã mooneg sasa, saam-bi-pogs a yi n kos maam tʋʋmde. B ned kam fãa ra ratame tɩ m wat n karemd a kamba. Woto fãa sãama m baaba sũuri, t’a tolg n muk n pa le gomd ne maam ye. A ra maanda wa mam ka le be zakẽ wã meng ye. M ma yeela maam tɩ mam sã n da lebg bi-bɛɛg n são mam sẽn lebg a Zeova Kaset soabã.

A Zeova sõnga maam tɩ m wʋm yɛlã võor sõma, la m bãng m sẽn da segd n maanega

Wakat ninga, m sã n da tags m sẽn kɩɩsd m roagdbã woto wã yelle, m sokda m meng rẽ sã n nooma a Zeova. M pʋʋsa rẽ yĩng naoor wʋsgo, la m bʋgs Biiblã vɛrse-rãmb sẽn gomd a Zeova nonglmã yell zugu. Rẽ kɩtame tɩ m da pa le basdẽ tɩ b sẽn namsd-mã sãamd m sũur ye. Sẽn paase, m bãngame tɩ bũmb a ye sẽn kɩt m doagdbã maand woto wã yaa mam yell sẽn pak-bã yĩnga. A Zeova sõnga maam tɩ m wʋm yɛlã võor sõma, la m bãng m sẽn da segd n maanega. Mam sẽn da moond koɛɛgã wʋsgã kɩtame tɩ m yamã maneg n kẽ koe-moonegã. M wa n yãka yam n dat n lebg so-pakda.

M LEBGA WAKAT FÃA SO-PAKDA

Saam-bi-pogs kẽer sẽn bãng tɩ mam dat n lebga so-pakdã, b yeela maam tɩ m maag m yĩng tɩ m roagdbã sũur sig nanda. M pʋʋsa a Zeova t’a sõng-m tɩ m bãng m sẽn na n maanega. M baoo sɛb sẽn gomd so-pakrã yell n karme, n tags bũmb ning sẽn kɩt tɩ m dat n lebg so-pakdã yelle, la m sõs ne m tẽed-n-taas tẽeb sẽn bɩ. Mam bãngame tɩ m sẽn dat n yɩɩd yaa noog a Zeova sũuri. Sẽn paase, m pa tõe n kɩs sɩd tɩ m sã n bas n pa sɩng so-pakrã nanda, m doagdbã sũur na n wa sigame ye.

Mam sɩnga so-pakrã yaoolem yʋʋmd ning m sẽn zĩnd kolɛɛsẽ wã. Mam sẽn sɩng so-pakrã poor bilfu, m yãka yam n dat n tɩ sõng zĩig koe-moondbã sẽn pa waooge. La m ma ne m baaba ra pa rat tɩ m yi zakẽ wã ye. Rẽ n so tɩ mam gũ n wa ta yʋʋm 20. La sẽn na yɩl tɩ m ma yam gãande, m kosa filiyallã tɩ b sak tɩ m kẽng Zapõ tẽngã nug-goabg sẽnese, bala, tõnd roagdb n be beenẽ.

Mam sẽn ta be wã, m paama neb wʋsg n zãms Biiblã, tɩ b kẽer deeg lisgu. Wakat kãng me, m zãmsa ãngilindã sẽn na yɩl n tõog n moon neb wʋsgo. Mam sẽn da be tiging ningã pʋgẽ, saam-biis a yi n da be be n yaa zall so-pakdba. M da nee b yẽesmã, la b sẽn sõngd nebã to-to wã. Woto kɩtame tɩ mam da rat n wa lebg zall so-pakda. Mam sẽn wa n be be wã me, m ma lʋɩɩ bãag naoor a yi hal tɩ pa yɩ nana ye. La naoor a yiibã fãa, mam tɩ zĩnda ne-a n ges a yelle. Woto linga m ma, la kɩt me t’a manesmã toeem bilfu.

M PAAMA BARK BUUD TOOR-TOORE

Yʋʋm a yopoe poore, zall so-pakdb nins yell m sẽn da gomã nin-yend yʋʋr sẽn boond t’a Atsushi gʋlsa lɛtr n kõ maam. A yeelame t’a yamã bee kãadem, la t’a rat n bãnga mam tagsg sẽn yaa a soab ne kãadem, la yẽ mengã zugu. M yam da pa kẽ a Atsushi ye. M da pa tagsd me t’a yam bee maam ye. Mam sẽn deeg a lɛtrã kiuug poore, m leok-a lame, n yeel tɩ mam datame tɩ d reng n bao n bãng taab sõma. Tõnd sẽn bao n bãng taabã, d yãame tɩ bũmb wʋsg n kɩt tɩ d wõnd taaba. D fãa sẽn dat yaa kell n yɩ so-pakdba, la d maan d sẽn tõe fãa Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ. D wa n kẽe kãadem. M ma ne m baaba, la d roagdb a taab n wa tõnd kãadmã kibsẽ, hal tɩ m sũur yɩ noogo.

Nepall

Tõnd kãadmã poore, d naaga taab n yɩ wakat fãa so-pakdba. La rẽ poor bilfu, b yãka a Atsushi t’a lebg tigims sull yel-gɛtã lɛdgda. Pa yã n kaoos  la d paam bark a taab ye. B kɩtame tɩ d lebg zall so-pakdba. Sẽn yɩ bilfu, m sɩdã lebga tigims sull yel-gɛta. Tõnd sẽn wa n gilg tigims sullã tigims fãa n sa bala, filiyallã boola tõnd telefõnnẽ. B ra ratame tɩ tõnd kẽng Nepalle, t’a Atsushi tɩ yɩ tigims sull yel-gɛta, n da rat n bãng d sã n na n sakame.

Tõnd sẽn moon koɛɛgã tẽns wʋsgã sõnga maam tɩ m bãng a Zeova n paase

Mam da yɛɛsda m roagdbã sẽn na n yeel bũmb ninga, b sã n wa bãng tɩ tõnd debda tẽn-zãrgẽ. Mam bool-b-la ne telefõn n togs-ba. M baaba la m paam-yã, la a yeelame tɩ tẽng ning tõnd sẽn dat n kẽngã yaa zĩ-neere. Semen sẽn deng rẽ, a zoa n da kõ-a sebr sẽn gomd Nepall yelle. A sẽn wa n karemd sebrã, a ra tagsdame tɩ yaa zĩ-neer ned sẽn segd n tɩ kaage.

Tõnd sẽn wa n be Nepall ne d saam-biisã n moond koɛɛgã ne sũ-noogã, d paama bark a to. B kosa a Atsushi t’a tɩ kaagd Bãngladɛs tigimsã me. Yaa sɩd tɩ Nepall ne Bãngladɛs yaa tẽn-yagse, la bũmb wʋsg n kɩt tɩ b pa wõnd taab ye. Be, d ra moonda koɛɛgã ne manesem buud toor-toor n yɩɩda. Yʋʋm a nu rẽ poore, filiyallã kɩtame tɩ tõnd lebg n leb Zapõ. Mam sɩdã ket n yaa tigims sull yel-gɛta.

Tõnd sẽn moon koɛɛgã Zapõ, Nepall la Bãngladɛsã sõnga maam tɩ m bãng a Zeova n paase. Tẽng fãa tara a yɛl la a minimdu. La tẽng fãa pʋgẽ menga, nebã yɛl pa yembr ye. Mam yã a Zeova sẽn get ned kam fãa yell to-to wã. A sakda neb buud fãa a siglgã pʋgẽ, n sõngd-b la a ningd-b barka.

M tõe n yeelame t’a Zeova sɩd ning-m-la barka. A sõnga maam tɩ m bãng-a, n kõ-m tʋʋmde, la a sõng-m tɩ m paam sɩd-sõngo. M sã n da na n yãk yam fãa, a wilgd-m-la sore. Masã, maam ne yẽ zoodã tara pãnga, tɩ maam ne m roagdbã me zemsd taaba. Ne a Zeova sõngre, maam ne m ma le wʋmda taab wa zo-rãmba. Mam sũur nooma wʋsg m sẽn paam Wẽnnaam zoodo, tɩ maam ne m ma me moorã noomẽ wã.

Tigimsã kaagr nooma tõnd wʋsgo